Saga Bacardí
00599
ESCRITURA DE PAGA DE MEJORAS EN TIERRAS COMPRADAS A SIROMBRA, POR BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


Sia notori, com jo Jaume Abat pagés de la Parroquia de Santa Maria de Sans territori de la ciutat de Barcelona. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a D. Baltasar de Becardí en dita ciutat domiciliat, encaraque ausent y lo infrit notari per ell present, y estipulant, pagant per los marmessors testamentaris de D. Joan Baptista Sirombra y a cumpliment de aquellas quatre mil setcentas trenta sis lliuras deu sous que foren lo preu a que quedaren rematadas a favor de dit Becardí major y pare de dit, de tinguda una mojada ---Parroquia de Sans, y de la porció de terra plantada de viña sita en la Montaña de Monjuich, territori de dita ciutat, per disposició del Tribunal real ordinari subdelegat per la venda de bens pertanyens a obras pias, y en noms dels expedients formats a instancia de dits marmessors en-- del infrit notari, de la quantitat de cent set lliuras set sous, y sis diners moneda barcelonesa. Y son y serveixen a compte de aquellas cent quuaranta dos lliuras quinse sous y nou, per mi invertidas en obras y milloras de la paga de ditas cent sis lliuras set sous y set diners, es que las confesso rebrerlas de dit Becardí a mas liberas voluntats, qui las paga en virtut de lo manat per lo Señor Alcalde Major primer d eesta ciutat ab auto de sis dels corrents, donant en merits de la pessa separada formada per la liquidació y adjudicació de credits als acrehedors dels bens de dit Sirombra. Y aixis renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y demes lleys y drets de mon favor, no sols otorgo la corresponent apoca, sino que sens evicció alguna, cedesch a dit Becardí, tots mos drets y accions pera defensar la adquisiciço de ditas fincas contra qualsevols personas, que pretenguessen drets en ellas. Y aixi ho otorga en la ciutat de Barcelona a tretse de Febrer de mil vuitcents y vuit. Essent ptestimonis Francesch Soler y Colomer, y Joseph Morella y Ferres practicants de notaria en esta ciutat residents. Y lo otorgant conegut del infrit notari, ha firmat de sa ma.
Jaume Abat, En poder de mi Ignasi Martí y Vidal notari.