Saga Bacardí
00692
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS ENTRE SALA Y GUAL, CON CENSAL HACIA BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


En nom de Deu sia, y a tothom manifest. Com Francesch Salá y Lluria bracer del poble de Sant Andreu de Llabaneras Bisbat de Barcelona al present trobat en aquesta ciutat.
Atenent que per un unich censal de preu y propietat trescentas lliuras y penció annual nou lliuras pres per Maria Sala y Lluria viuda de Andreu Sala cirurgiá, ma difuncta mare, al Señor D. Balthesar Bacardí y Clavell lo any mil setcents vuytanta y set, se troba hipotecat tot mon patrimoni que consisteix en una casa ab son hort y varias pessas de terra, trobantse ditas especials hipothecas, junt ab altres papers interesants en ma y poder del Noble Señor acrehedor censalista.
Atenent que per rahó dels temps tant calamitosos y cruels no se han pogut satisfer las pencions atrasadas del ven sabut censal estant deventse en el dia quasi tant com el mateix capital accedint estas ja a la suma de doscentas y tantas lliuras.
Atenent, que per rahó dels mateixos atrasos me trobo instat fortament del Noble Señor acrehedor ab amenasas de voler acudir en tele de justicia contra de mi y de mos bens respecte de no pagarlo, pues lluny de poderlashi satisfer totas las pencions atrasadas que ni siquiera espectativas de poder satisferli la mes minima part de ellas respecte a la gran falta de medis y posibilitats en que me encontro en la present actualitat.
Atenent finalment, que si dit Noble Señor acrehedor censalista pasa a acudir contra mi y mos bens se ocasionaran varios gastos que acrecentaran mes mos deutes, y me veuré precisat tal vegada prpecipitadament a fer un sacrifici de mos bens per cubrir estant llegitim devit. Desijant evitat tots estos perills, trastorns, y gastos, com y també el retirar y tornar a casa mia los titols originals de tota ma heretat, y los de mes papers interesants a mon patrimoni annexos ab aquells obligat y entregat tot per la seguretat del consabut censal al sol capital de trescentas lliuras, hage donat veus per veurer si comprareixeria un comprador que comprá alguna petita finca, o porció de mos bens per la sola quantitat adeudada, encarregantse lo consabut censal o de sa lluició y lo restant preu aplicador al pago de totas las pencions atrasadas fins al dia present. Y habentse presentat subjecte que ha ofert que compraria una porció de terra per lo just preu de cinch centas dos lliuras deu sous ab la qual compra se encarregaria del dit censal o lo lluhiria aquell, y del restant dret dit capital, serviria per lo pago de totas las pencions atrasadas del mateix censal. En vista pues de aquexa ocasió tant favorable al pas que justa y necessaria per haver de dar de pura precisió cumpliment al carrech y obligació de lo que se troban afectes mos bens. Per so.
Primo: Per lluhir y quitar tot aquell censal de preu y propietat trescentas lliuras y penció nou lliuras que tots los anys lo dia setse del mes de Juliol, dech fer y prestar al Noble Señor D. Balthesar de Bacardí.
Item y finalment: Per pagar y satisfer al mateix Noble Señor, la quantitat de doscentas dos lliuras y deu sous per pencions atrasadas y orirratas fins lo dia present del mateix censal. De mon grat y certa ciencia per mi y per mos hereus y successors qualsevols que sian, vench y per titol de venda concedesch a Salvador Gual braser del sobredit poble de Sant Andreu de Llabaneras, y a Joseph Gual y Sabater també bracer del mateix poble, pare y fill, encaraque ausent lo primer y per ell present y estipulant el infrit notari, y el segon present y avall acceptant, y als seus y a qui ells voldrán perpetuament. Dos quarteras y mitg quartá de terra de sembradura poch mes o menos, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra de nou quarteras de sembradura poch mes o menos de tinguda, que per los titols avall escrits tinch y pocehesch en lo terme de la ciutat de Mataró y en lo lloch dit “Bellustá o Bellusa”. Quals dos quarteras y mitg cortá de terras vista y regoneguda per los experts o perits nomenats Anton Ribas y Joseph Danglá vehins de dita ciutat de Mataró, segons relació per ells escrita, dada y firmada als trenta y un de Desembre del any proxim passat, han confessat y adjudicat ser del just valor del preu de unas cinch centas lliuras. Y se te dita pessa de terra per lo Monastir y Convent de Santa Maria de Mont Hilari de la ordre Cartuxana y baix son domini y alou a cens de dos sous barcelonesos tots anys en cert termini pagadors. Quals dos quarteras y mitg cortá de porció de terra que ab lo present se ven confronta a solixent ab mi lo referit venedor; a mitgdia y ponent ab Joseph Trias y los hereus de Joseph Volart y Oliver, lo dit primer d eMataró y los altres de Barcelona; y a tremuntana ab honors dels hereus y successors de Pere Gol de la mateixa ciutat, o Parroquia de Mata. Y me espectan las mencionadas cosas com a hereu universal de Da. Maria Sala y Lluria viuda del dalt dit Andreu Sala ma difuncta mare per ella instituhit ab son ultim y valido testament que feu y firmá en poder del Dr. Joseph Segarra y Ramis notari publich intervenint en nom y com a substitut de Francisco Segarra y Morera també notari publich de la sobredita Parroquia de Sant Andreu de Llebaneras son pare als vint dias del mes de Novembre del any mil setcents noranta y nou. A la dita Maria Sala y Lluria li pertamian com a hereva universal deixada per son difunct pare Jaume Lluriá braser que fou de la predita Parroquia de Llebaneras ab son ultim y valido testament que est feu y firmá en poder del Dr. Pau Segarra y Berenguer també notari publich de Llebaneras als dotse de Mars de any mil setcents sinquanta y tres. Al dit Jaume Lluriá li espectaban las preditas cosas com a hereu universal de son difunct pare Jaume Lluria los pertañian las mencionadas cosas que ab lo present se venen per titol de venda a favor de ells dos, perpetuament feta y firmada per Isidro Lloreda y Joseph Lloreda pare y fill sabaters de la predita vila de Arenys de Mar, Bisbat de Gerona ab acte rebut en poder del Dr. Joseph Sagarra y Berenguer notari publich de la vila de Granollers Bisbat de Barcelona als vuyt dias del mes de Desembre del any mil setcents y onse clos, signat, y firmat per rahó de Señoria. La qual vnda los fas aixis com millor dit y entendrer se pot. Ectrahent la sobredita porció de terra de mon domini y poder, y aquella poso y trasnferesch en ma y poder de dits compradors y dels seus. Prometent entregarlos pocessió real, corporal, actual, o quasi donantlos facultat peraque de sa propria authoritat se la pugan pendrer, ab clausula de constitut y precari, cedintlos tots mos drets y accions dels quals pugan usar en judici y fora de ell com millor los convinga, constituhintlos per est efecte dueños y procuradors com en cosa propria. Salvat sempre los censos, y demes drets dominicals al Señor sobre expressat. Y salvat també lo lluhisme que per rahó de la present venda se deurá. Lo preu de esta venda es cinch centas dos lliuras y deu sous moneda barcelonesa. Lo qual preu en virtut de facultat y potestat que ab lo present concedesch als mencionats compradors sel retindran en son poder a saber en quant a trescentas lliuras a efecte de lluhir y quitar o be de encarregarse sobre si y tots sos bens lo censal en lo preludi de esta venda, mencionat del qual al temps de sa lluició recobrará apoca y difinició ab cessió de ttos drets, y las restants doscentas dos lliuras y deu sous igualment se las retindrán los mateixos compradors per pagarlas y satisterlas al matix Noble Señor censalista, o a qui son dret y causa representia per lo pago de las pencions del mateix censal dalt especialment delegadas. De quals al temps de la paga igualment recobraran apoca ab cesió de ttos drets y accions, lo mateix que de la difinició del censal, pera defensar la present venda contra qualsevols altres acrehedros meus. Volent que fetas dita lluició y paga respective los competestan los mateixos drets, preheminencias y prerrogativas que competirian al dit Noble Señor acrehedor sino se li efectuaba dita lluició y paga respective, constituhintlos per est efecte dueños y procuradors com en cosa propria. Y renunciant a la excepció del dit preu no ser aixis convingut a la de dolo malo, a la lley que afavoreix als engañats ultra dimidium y a tot altre dret y lley de mon favor, dono librement, y remeto als dits compradors tot lo major valor que podrian tenir ditas cosas venudas a mes del preu sobredit. Prometent la present venda ferlos tenir y valer y estarlos de ferma y legal evicció sempre y en tot y en qualsevol cas ab restitució y esmena de ttos gastos, y despesas. Per lo que en obligo tots mos bens y drets mobles e immobles, presents y veniders. Renunciant a qualsevol lley, dret y benefici de mon favor y a la que prohibeix la general renunciació. Y peraque las sobreditas cosas tingan sa deguda estabilitat, juro espontaneament a Nostre Señor Deu, y als seus Sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit. Que no sols contra las sobreditas cosas no faré, ni contravidnré per causa no raho alguna, sino que també lo present contracte no se ha fet en frau ni perjudici del Señor alodial, ni de sos drets. Y present lo mencionat Joseph Gual y Sabater tant en lo nom seu propri, com en lo de procurador per las infras y altres cosas llegitimament constituhit y ordenat del mencionat Señor son pare Salvador Gual, segons que de sa procura consta, rebuda en poder del Dr. Joseph Segarra y Ramis notari publich de la mencionada Parroquia de Sant Andreu de Llebaneras al primer dia del present mes de Janer, accepta esta venda de las designadas dos quarteras y mitg cortá de terra de sembradura a favor del mencionat son pare y de ell, feta per lo relatat Francesch Sala y Lluriá en el modo y forma dalt dit. Declarant tots quedar advertits per lo infrit notari. Que de est acte deu pendrerse la deguda rahó en el ofici de hipothecas de aquesta ciutat dins sis dias seguents y demes paratges que convinga dins un mes inseguint lo manat per Sa Magestat ab la Real Pragmatica sanció. Y junts ho otorgan en la ciutat de Barcelona als disset dias del mes de Janer del any de la Nativitat del Señor de mil vuyt cents divuyt. Presents per testimonis Anton Vila y Gali escrivent, y Joan Aromi de la familia de dit Noble Señor D. Balthesar de Bacardí en dita ciutat habitants. Y dits otorgants (coneguts de mi el infrit notari) ho firman.
Francesch Sala y Lluriá, Joseph Gual en dits noms, En poder de mi Joseph Maria Torrent y Sayrols notari.