Saga Bacardí
00706
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE CENSO EN LA POBLA DE CLARAMUNT, HACIA PONS, POR BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


En nom de Deu, amen. Sia a tothom manifest. Que el Noble Señor D. Baltasar de Bacardí ciutadá de Barcelona, A fi de millorar y en manera alguna deteriorar ans be a fi de tenir y perpetuament possehir. Se son grat y certa ciencia per ell y per sos hereus y successors qualsevols que sein estableix y en emphiteosim concedeix a Ramon Pons pagés de la Pobla de Claramunt bisbat de Barcelona present, y avall acceptant, y als seus y a qui ell voldrá perpetuament un tros de terra campa, contenint de ample vint y un palms, y de llarch de desde la carretera fons al rech del molí propi de dit Noble Señor de pertinencias de aquella pessa de terra que lo mateix Noble Señor estabilient per titol de venda perpetua a son favor feta y firmada per lo Señor Ignasi Borrull y Enrich fabricant de paños de la vila de Igualada bisbat de Vich tant en son nom propi com en lo de procutdor de Sagismon Norrull y Torelló també fabricant de paños de dita vila son pare, ab acte rebut en poder de D. Ignasi Plana y Fontana notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y quatre de Janer del any mil setcents noranta sis, te y posseheix en dit terme de la Pobla y lloch dit La Illa. La que se te per lo Excelentissim Señor Duch de Cardona y Marques de Priego dy baix son domini y aloy sens prestació alguna de cens. Y confronta dit tros de terra a solixent y a tremontana ab lo mateix Noble Señor estabilient; a mitgdia ab Ramon Soteras pagés de dita Pobla de Claramunt; y a ponent ab la carretara vella. Lo qual establiment fa dit Noble Señor a favor del el tal Ramon Pons aixis com millor dir y entendrer se pot, ab los pactes seguents.
Primo: Que dit Ramon Pons o sos successors dins lo termini de dos anys contadors del dia present hage de haver construit y edificat en lo dit tros de terra casa no podent arribar de tres palms al recho del moli, y que si pasats estos dos anys lo adquisidor no ha edificat podran dits Nobme Señor estabilient o los seus apropiarse de la mateixa terra y establirla a altre.
Item: Que lo adquisidor Pons ni sos successors puga minar la terra per extraurer la aigua del rech, ni per ningun ptretext valentsen, ni fer us de la dita aigua, si que podrá fer un pou.
Item: Que lo mateix adquisidor ni los seus pugan obrir forat ni finestra a la part de solixent ni tampoch per tal a la de tremuntana o rech del moli.
Item y finalment: Que per lo cens y milloras en dit tros de terra fahedoras, hage dit adquisidor Ramon Pons o los seus de donar y pagar cada any, al dit Noble Señor estabilient y a sos successors una lliura quinse sous moneda barcelonesa a rahó de vint diners lo palms comensant a fer la primera paga del dia present a un any, y aixis consecutivament los demes anys, en semblant dia. Y ab dits pactes y no sens ells li fa lo present estabilient en virtut del qual no puga lo adquisidor ni sos successors proclamar altre Señor que al dit Señor estabilient y a sa Excelencia. Puga emperó passats los trenta dias de la fadiga de cada un, vendrer, y establir y alienar lo dit tros de terra, o casa a qualsevulla persona salvant sempre los drets dominicals, y lo lluisme a sa Excelencia competent. Extrahent dit Noble Señor estabilient lo dit tros de terra de son domini y pdoer y aquell possant y transfereix en ma y poder del adquisidor y dels seus.
Prometent entregarli possessió del mateix donantli facultat que de sa propia autoritat se la puga pendrer ab clausula de constitut y precari. Cedintli tits sos drets y accions pera que puga usar de ells en judici y fora de ell com millor li convinga constituhintlo son procutador com en cosa propia. Per la entrada de est establiment confessa dit Noble Señor de Bacardí haver rebut del dit adquisidor Ramon Pons un vas de aigua. Y renunciant a la excepció de la dita entrada no ser aixis, cedeix lo mes que poguesen valer las cosas establertas a favro del citat adquisidor. Prometent lo mateix tros de terra ferli tenir y possehir y estarlin de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas de restitució, y esmena de danys y gastos. Per qual cumpliment obliga tots sos bens y drets mobles e immobles presents y veniders ab totas las renuncias necessarias. Y lo mencionat Ramon Pons adquisidor predit aprobant las ditas cosas, y acceptant lo present establiment ab los pactes y condicions sobre referits als que expresament concent; de son grat y certa ciencia conve y en bona fe promet al citat Noble Señor D. Baltasar de Bacardí y a sos successors que cimplirá los pactes sobredits, y pagará lo cens imposat en lo mateix en el dia que correspondrá, y que observará tots lo demes que vinga a son carrech sens dilació, ni escusa alguna ab los acostumats salaris de procutador, ab restitució y esmena de danys y gastos. Per qual cumpliment especialment obliga lo mateix tros de terra establerta eo lo dret empliteutich que en ell li competeix. Y generalment sens perjudici de la dita hipoteca obliga tots sos bens y drets mobles e immobles presents y veniders. Renunciant a las lleys de la hipoteca y a qualsevol altre dret que afavorirlo puga. Y per pacte a son domicili y propi for y al privilegi de aquell. Submetentse y subjectantse al tribunal de primera instancia y demes jutges sevulars que convinga. Ab facultat de variar lo judici una o mes vegadas fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres delts tersos de dit tribunal, o de qualsevol altre com está dit, baix la obligació de bens referida, y ab jurament que un y altre prestan en poder del infrit notari que lo present acte no se ha fet en frau ni perjudici del Señor alodial no de sos drets. Y declaran quedar advertits per lo avall escrit notari que de esta escritura se ha de pendrer la deguda rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias seguents y demes paratges que convinga dins un mes, segons lo previngut per Sa Magestat ab la Real Pragmatica Sanció. Y aixis ho otorgan en la ciutat de Barcelona als divuyt dias del mes de Maig any de la Nativitat del Señor de mil vuyt cents y vint. Presents per testimonis Jaume Figueras fabricant de paper y Pera Pau Solá tots de la Pobla al present en esta ciutat trobats, qui diuen coneixer a dits Señors otorgants del que dit Noble Señor estabilient firma de sa ma, y per dit adquisidor respecte no saber de escriurer firma per ell un de dits testimonis a qui ha donat facultat.
Baltasar de Bacardí, Jayme Figueras testigo, Joseph Maria Torrent y Sayrols notari.