Saga Bacardí
00708
ESCRITURA DE SEÑORIA POR REVENTA ENTRE CASTELLS Y GARRIGA, EN EL TERMINO DE PINÓS, HACIA BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


Sia notori. Com el Noble Señor D. Baltasar de Bacardí, ciutadá de Barcelona. De son grat y certa ciencia firma per rahó de Señoria lo acte de revenda feta y firmada per Miquel Castells pagés del terme de Solsona a favor de Joseph Garriga pagés del terme de Matamargó de dit Bisbat, de una caseta y dos pesas de terra de pertinencias de la heretat nomenada “Sentellas” situat en dit terme de Pinos. Que se tenen junt ab dita heretat en domini y alou del mencionat Nobme Señor torgant com altre del reerit terme de Pinós a cets annuos censos tot mes llargament individuat y designat en lo acte de dita revenda rebut en poder de Anton Thomasa y Font notari puvlich de la vila de Cardona, Bisbat de Solsona als dinou de Abril del any mil setcents noranta dos. Los censos lluismes, y demes drets dominicals al dit Noble Señor degut y no pagats sempre salvos. Per la qual firma eo lluisme el mateix Noble Señor otorgant competent confessa haber rebut la quantitat de quinse lliuras barcelonesas feta especial gracia de lo restant. La qual firma fa en la ciutat de Barcelona als dinou días del mes de Juny any de la Nativitat del Señor mil vuit cent y vint. Present per testimonis Juan Foch y Rafel Llines y Vila practicants el art de notaria, en dita ciutat habitants. Y dit Noble Señor otorgant, conegut de mi el inrit notari, ho firma.
Baltasar Bacardí, En poder de mi Joseph Maria Torrent y Sayrols notari.