Saga Bacardí
00709
COBRO DE LUISMO EN PINOS DE MATHIAS CODONY A BALTASAR DE BACARDI Y TOMBA


Sia notori: Com el Noble Sor. Dn. Baltasar de Bacardí Ciutadá de Barcelona. De son grat y certa ciencia firma per raho de venta lo acte de revenda feta y firmada per Mathias Codony, pages del terme y parroquia de Sant Vicens de Pinós Bisbat de Solsona, a favor de Ramón Centellas, y de Joseph Garriga, pagesos del terme y Parroquia de Matamargó, del dit lloch de Pinós, de una pessa de terra part en el dia de la fecha del acte de la venda a carta de gracia, part campa, part de viña plantada y part herma nomenada la Viña del Pla y lo troset de baix la viña, de pertinencia de la heretat nomenada Centellas sita en dit lloch y terme de Pinós. Que se te en alou y directa señoria del mencionat Noble Sor. otorgant com a Sor. Alodial del dit terme de Pinós a certs censos, tot mes llargament individuat designat y confrontat en lo acte de dita revenda, rebut en poder de Joseph Thomasa y Foraster notari publich de la vila de Cardona Bisbat de Solsona als dos de Abril del any mil set cents noranta dos. Los censos lluismes y demes drets dominicals al dit noble Sor. deguts y no pagats sempre salvos; per la qual firma lo lluisme al mateix noble Sor. otorgant competent confesa haber rebut la quantitat de deu lliuras Barcelonesas feta especial gracia de lo restant. La qual firma fa en la ciutat de Barcelona als dinou dias del mes de Juny any de la Nativitat del Sor. de mil vuit cents vint: Presents per testimoni Joan Fochs, y Rafel Llines practicants el art de notaria en la referida ciutat habitants. Y dit noble Sor. otorgant (conegut de mi el infri notari) ho firma.
Baltasar de Bacardí, Joseph Maria Torrent Notari