Saga Bacardí
00711
CENSO HACIA PONS EN LA POBLA DE CLARAMUNT, LA ILLA DE BALTASAR DE BACARDI Y TOMBA


En nom de Deu amen, sia a tothom manifest: Que el Noble sor. Dn. Baltasar de Bacardí ciutada de Barcelona: A fi de publicar y en manera alguna deteriorar ans be a fi de tenir y perpetuament possehir, de son grat y certa ciencia per ell y per sos hereus y succesors qualsevols que sien estableix y en emphiteosim consedeix a Ramon Pons pages de la Pobla de Claramunt bisbat de Barcelona present, y avall acceptant, y als seus y a qui ell voldrá perpetuament un tros de terra campa contenint de ample vint y un palms, y de llarch de desde la carretera fins al rech del molí propi de dit Noble Sor. de pertinencia de aquella pessa de terra que lo mateix Noble Sor. estabilient per titol de venda perpetua a son favor feta y firmada per lo Sor. Ignasi Borrull y Enrich fabricant de paños de la vila de Igualada Bisbat de Vich tant en son nom propi com en lo de Pror. Sagimon Borrull y Torelló tambe fabricant de paños de dita vila son pare ab acte rebut en poder de D. Ignasi Plana y Fontana notari publich Rl. Colegiat de nº de Barcelona als vint y quatre de Janer del any mil set cens noranta sis, te y poseheix en dit terme de la Pobla, y lloch dit la Illa. La que se te per lo Excelentissim Sor. Duch de Cardona y Marques de Priego y baix son domini y alou sens prestacio alguna de cens. Y confrontá dit tros de terra a solixent y a tremuntana ab lo mateix Noble Sor. estabilient a mitgdia ab Ramon Soteras pages de dita Pobla de Claramunt, y a ponent ab la carretera vella. Lo qual establiment fa dit Noble Sor. a favor del citat Ramon Pons aixis com millor dir y entendrer se pota b los pactes seguents: Primo. Que dit Ramon Pons o sos succesors dins lo termini de dos anys contadors del dia present hage de haver construit y edificat en lo dit tros de terra casa no podent arribar de tres palms al rech del molí, y que si pasa y estos dos anys lo adquisidor no ha edificat podran dit Noble sor. estabilient o los seus apropiarse de la mateixa terra y establirla a altre. Item: Que lo adquisidor Pons ni sos succesors puga minar la terra per extraurer la aigua del rech, ni per ningun pretext valersen, ni fer us de la dita aigua, si que podrá fer un pou. Item: Quels mateix adquisidor ni los seus pugan obrir forat ni finestra a la part de solixent ni tampoco portal a la de tremuntana o rech del molí. Item: Y finalment. Que per lo cens y millotas en dit tros de terra fahedoras hage dit adquisidor Ramon Pons o los seus de donar y pagar cada any al dit Noble sor. estabilient, y a sos succesors una lliura quinse sous moneda Barcelonesa a raho de vint diners lo palm comensant a fer la primera paga del dia pressent a un any y aixis consecutivament los demas anys en semblant dia. Y ab dits pactes y no sens ells li fa lo present establiment en virtud del qual no puga lo adquisidor ni sos succesors proclamar altre Sor. que al dit Sor. estabilient y a sa excelencia; Puga empero pastas los trenta dias de la fadiga de cada un, vendrer, establir, y alienar lo dit tros de terra, o casa a qualsevulla persona salvant sempre los drets dominicals y lo lluisme a sa Excelencia competent: Extrahent dit Noble Sor. estabilient lo dit tros de terra de son domini y poder del adquisidor y dels seus: Primerament entregarli possesio del mateix donantli facultat que de sa propia autoritat se la puga pendrer ab clausula de constitut y precari. Cedintli tots sos drets y, accions pera que puga usar de ells en judici y fora de ell com millor li convenga constituhintlo son Pror. Com en cosa propia., Per la entrada de est establiment confessa dit Noble Sor. de Bacardí haver rebut del dit adquisidor Ramon Pons un vas de aigua. Y renunciant a la excepció de la dita entrada no ser aixis, cedéis lo mes que puguesen valer las cosas establertas a favor del citat adquisidor: Prometent lo mateix tros de terra ferli tenir y possehir y estarlin de ferma y legal evicció en tot sos bens y drets mobles e inmobles presents y veniders ab totas las renuncias necesarias. Y lo mencionat Ramon Pons adquisidor predio aprobant las ditas cosas, y acceptant lo present establiment als que expresament consent de son grat y certa ciencia, convé y en bona fe promet al citat Noble Sor. Dn. Baltasar de Bacardí y a sos succesors que imposat en lo mateix en el dia que correspondrá, y que observará tot lo demés que vinga a son carrech sens dilació, ni escusa alguna ab los acostumats salaris de Pror., ab restitució y esmena de danys y gastos: Per qual cumpliment especialment obliga a lo mateix tros de terra establerta es lo pret emphiteutich que en ell li competéis. Y generalment sens perjudici de la dita hipoteca obliga tots sos bens y drets mobles e inmobles presents y veniders. Renunciant a las lleys de la hipoteca y a qualsevol altre pret que a favorirlo puga. Y per pacte a son domicili y propi y fos al privilegi de aquell; Submetense y subjectanse al tribunal de primera instancia y demes judges seculars que convenga: Ab facultat de variar lo judici una o mes vegadas fent y firmant escritura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de dit tribunal, o de qualsevol altre com esta dit baix loa obligacio de bens referida. Y declarant quedar advertits per lo avall escrit notari, que de esta escritura se ha de pendre la deguda raho en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias seguents segons lo previngut per S.M. ab la Real Pragmatica Sanció: Y Aixa ho otorgan en la ciutat de Barcelona als divuyt dias del mes de Maig any de la Nativitat del Sor. de mil vuyt cents y vint: Presents per testimonis Jaime Figueras fabricant de paper y Pera Pau Solá tots de la Pobla al present en esta ciutat trobats. Qui diuen coneixer a dits Sors. Otorgants del que dit Noble Sor. estabilient firma de sa ma, y per dit adquisidor respecte no saber de escriurer firma per ell un de dits testimonis a qui a donat facultat= Ab jurament que un y altre prestan en poder del infri notari que la present acte no se ha fet en frau ni perjudici del Sor. alodial ni de los drets.
Baltasar de Bacardí, Jaime Figueras, Joseph Maria Torrent y Soyrols