Saga Bacardí
00735
ESCRITURA DE CONTINUACIÓN DE INVENTARIO DE BALTASAR DE BACARDÍ Y TOMBA.


En la mateixa ciutat de Barcelona el primer dia del mes de Agost del dit any mil vuytcents vint y dos. Volent los Nobles Señors Da. Antonio de Bacardí y Cuyás, y D. Ramon de Bacardí y Cuyás en los noms de usufructuaria y propietari predits finalizar lo inventari per ells primcipiat lo citat dia cinch del prompt pasat mes de Juliol, pasant en notar y descriurerse lo seguent:
Dins lo armari gran que se trova en lo segon pis en la pessa del escriptori, o despaig existeixen los titols de las pocessións, y demes actes, y papers pertañents als patrimonis de la casa de Bacardí seguents:
Un llibre enquadernat que son titol diu: Prontuari de las rendas de D. Baltasar de Bacardí y Tomba fet en lo mes de Abril del any mil set cents noranta y vuyt.
Un plech de nº 1 de escripturas y demes documents de las casas dels Encants y demes titols fehents a las mateixas.
Un llibre nº2, que dins ell están los actes y demes documents pertañents a las casas de las Voltas dels Encants.
Altre llibre de nº 3, que diu en la cara de ell, manual dels actes de la venda feta er lo Rnt. Francisco Artos Pbre, y Anton y Jacinto Artos germans y Jacinto Ciados a favor del Señor D. Baltasar Bacardí y Clavell de unas casas cituadas en las Voltas dels Encants, y en un carreró dit de la Fonda de Sant Sebastiá en poder de Joseph Anton Mallach notari, y altre llegitims documents pertañents a las mateizas.
Un plech de n 4, que es dels titols y demes documents de las casas de la Rambla desde lo Hort dels Caputxins fins al lloch ahont era la Porta dels Escudellers.
Altre de nº 5, consistint los titols sobre el cens de pensió de doscentas quatre lliuras deu sous sobre las casas de la Rambla que corresponen los hereus y successors de Anton Fernandez.
Dos plechs de nº 6, contenint el primer papers relatius a una casa, y pessa de terra en la Parroquia de Sans, y lo altre los titols pertañents a la Quadra de Ballestar, horts y casas cerca lo Portal de Sant Antoni, y en los carrers de Sant Antoni, de la Candra y riera Alta den Prim.
Altre plech de nº 7, que consisteix los titols de la casa del carrer de Sant Antoni que fou de Francisco Roca singada de número once.
Altre plech de número 8, dels documents pertañents a la casa y terras cincuidas de parets cerca la carnicería de Sans.
Altre plech de nº 9, dels documents relatius a las dos pessas de terra cituadas en la Parroquia de Santa Maria de Sans, y en lo lloch dit del Pou Comú, y part de vall de la casa del Relotge.
Altre plech de nº 10, dels documents fhent a la pessa de terra cituada en la Parroquia del Hospitalet sota la casa dita “La Torrasa”.
Altre plech de n 11, dels documents relatius a la pessa de terra cituada en la dita Parroquia de sans prop Nostra Señora de Port, y cerca lo camí dels “Tres Ponts”.
Altre plech de nº 12, dels documents relatius a la pessa de terra cituada en la mateixa parroquia de Sans, de tinguda de dos mojadas una quarta, y mitja mundina.
Altre plech de nº 13, dels documents relatius a la pessa de terra cituada en lo terme de Sant Andreu de Llavaneras en lo lloch dit “La Ramonera”.
Alte plech de nº 14, dels documents fahents a las dos pessas de terra cituadas també en lo terme de Llavaneras, la una en lo lloch nomenat “lo Morrell”, y la altra en lo lloch nomenat “Lo Puntó”.
Altre plech de nº 15 dels documents pertañents a la pessa de terra cituada també en lo dit terme de Llavaneras, y lo dret de lluir y quitar altras pessas.
Altre plech de nº 16, dels documents relatius al Molí paperer, y diferents pessas de terra cituat tot en lo terme de la Pobla de Claramunt.
Altre plech de n 17. De la heretat de Cerdeñola.
Altre plech de nº 18, dins el qual se trova unicament lo acte de venda feta per Joan Fisas, a favor de D. Baltasar de Bacardí y Clavell de una pessa de terra de tinguda cinch quartas cituada en la referida Parroquia de Sans, y lloch anomenat “La Riera Blanca”, en poder de Joseph Ponsico notari de Barcelona a cinch Janer mil setcents setanta y sis.
Altre plech de nº 19, contenint escritura de un censal de propietat dos mil cinch centas lliuras y penció setanta cinch lliuras que corresponen los hereus, o successors de Pere Joan Garcia de Reus.
Altre plech de n 20, contenint altre censal de propietat rescentas lliuras y penció nou lliuras que corresponen los successors de Maria Sola y Lliriá de Llavaneras.
Altre plech de nº 21, Teologia testaments, y altres documents, o titols de la familia de D. Baltasar de Bacardí.
El titol de nobleza concedit a D. Baltasar de Bacardí y Clavell y a sos descendsnts, y a tota la posteritat de ells per línea recta masculina.
Altre plech de n 22, contenint los actes y demes documents de las casas del carrer den Lledó, cerca la Font de Sant Just, y en la Devallada de Casadors.
Un llibre de nº 23, dins el qual ho ha los titols y demes documents de las casas cituadas en lo carrer del Hostal del Sol de aquesta ciutat.
Atre llibre de n 24, que es la venda y titols de las pessas de terra que foren de D. Joseph Fidel Senillosa, a favor de D. Baltasar de Bacardí en poder de Francisco Mas notari.
Altre llibre de nº 25, dels actes de la Baronia de Pinós, comprada per D. Baltasar de Bacardí a vint y dos de Agost mil setcents setanta y quatre.
Altre llibre de n 26, contenint los actes de la heretat del “Mas Major”, y demes massos a ell annexos cituats en la Parroquia de Sant Andreu de Llavaneras.
Altre llibre de nº 27, en que hi ha los actes de la pessa de terra de set mojadas y mitja cituada en la Parroquia del Hospitalet.
Altre llibre de nº 28, de dos pessas de terra de tinguda quiscuna tres mojadas poch mes o menos, també citas en dita Parroquia del Hospitalet, vulgarment nomenadas “las Llanas Polvoranas”.
Altre llibre de nº 29, dels actes del cens de quaranta set lliuras sis sous sobre las casas y hort del carrer de las Tapias, qui va al Monastir dels Angels, al Hospici, vuy casa de Caritat.
Alte plech de nº 30, contenint los titols del ort dit “Lo Camp dels Ciegos”, cituat en Barcelona, sobre los quals presta la casa de D. Erasme de Gónima un cens de doscentas lliuras de penció.
Altre plech de nº 31, de la pessa de terra del territorio de Barcelona, en lo lloch it “Magoria”, cerca la Creu Cuberta, y Molins de Vent.
Altre plech de nº 32, ahont si trovan diferents comptes relatius a las obras fetas en las casas de la rambla devant lo Colegi de la Mercé.
Altre plech de nº 33, que consisteix lo document del censal de preu en el dia solament de vuyt mil lliuras.
Altre plech de nº 34, que consieteix ab los titols de las casas cituadas en la Barceloneta, y de una porció de terreo en ella.
Altre plech de n 35, que conté los documents sobre el cens de penció en el dia de dos lliuras deu sous que prestan los hereus de Esteve Demestres per rahó de una pessa de terra cituada cerca la Hermita de Nostra Señora de Port.
Altre plech de nº 36, que conté los titols de las casas de la Rambla, arrimadas al hort dels Caputxins.
Altre plech de nº 37, que concisteix ab los totols de la casa dituada en lo carrer de la Candra, que fou de Antich Atzet.
Lo acte de venda de Barthomeu y Joseph Ribas de la Vall, a favor de D. Baltasar de Bacardí, y Tomba, de una pessa de terra en lo terme de Llabaneras, junt los titols de sa pertenencia.
Un llibre que conté los actes fahents a la compra feta per D. Baltasar de Bacardí y Clavell, de una pessa de terra cita en lo Pla de Valldoncella.
Un acte de la venda feta per Da. Josepha Gonzales y Salvador, a favor de D. Baltasar de Bacardí de una pessa de terra de dos mojadas cituada en lo lloch vulgarment dit detrás lo cordó de Sans, rebut en poder de D. Felix Veguer y Avellá notari als vint y vuyt de Setembre mil setcents vuytanta hun.
Altre acte de venda feta y firmada per la mateixa Gonzalez, a favor de D. Baltasar de Bacardí y Clavell, de tota aquella pessa de terra de dos mojadas cituada en lo terme de Barcelona y en lo lloch dit “La Riera Blanca”, y partida dita “Los Figuerals”, en poder del notari Veguer y Avellá als dos de Mars del mateix any mil setcents vuytanta y hun.
La venda de quince plomas de aigua feta per Anton Armengol veler, a favor de D. Baltasar de Bacardí en poder de Joseph Maria Lagont notari de Barcelona a vint y dos Desembre mil vuitcents.
Concordia firmada entre D. Baltasar de Bacardí de una part, y D. Erasme de Gónima de altra sobre aiguas de la Bordeta en poer de Francisco Comelles notari de Barcelona a vint y sinch Mars mil setcents noranta.
Un llibre que conté los actes, y demes papers fahents de Joseph Comaduran, de las casas de la Volta dita de Dusay, que per successió han pertocat a la casa de Bacardí.
Altre llibre que conté los actes y demes papers concernents a las casas del carrer de Moncada y del Carrer de Sant Antoni que foren de Grau Rovira botiguer de telas que per successió també ha pertocat a la casa de Bacardí.
Un saquet dins el qual hi ha los titols, documents, y papers fahents als bens cituats en la vila de Tosa que foren de dit Comaduran, al qual ultimament ha succehit la casa de Bacardí, adjunt lo acte de pensió dels mateixos bens presa per lo llegitim procurador de D. Baltasar de Bacardí en poder de Joseph Axandri y Esteva notari de dita vila als cinch Agost mil vuitcents y tres.
Un plech dins el qual hi ha los documents de unas casas y botiga cituada en aquesta ciutat y detrás lo Palacio del Excelentisim Señor Capitá General en las quals la casa de Bacardí hi te tres quartas parts que foren venudas a carta de gracia y per lo peru de vint mil lliuras per Magí Pujadas, a favor de Joseph Batlle ab escriptura rebuda en poder de Joan Fontrodona notari publich real colegiat de número de Barcelona als vint de Juliol de mil setcents noranta.
En un armari fixat a la paret existeixen una porció de cedulas del emprestit creat per lo Señor Capitá General de Cataluña Campo Sagrado. Y també altre porció de cedulas de las creadas en Tarragona dutant la imbasió dels Francesos, y altres dotumentsos pertañents al reintegro de que era depositari el difunt D. Baltasar de Bacadí.

CAPITALS, Y CREDITS MAJORS EXISTENTS A FAVOR DE LA CASA DE BACARDÍ.
Setcents sinquanta pesos ab vales reals de la creació de primer Janer de mil vuitcents vint y dos.
Dos mil cinch cents sinquanta pesos ab resguarts de vales reals de primer Maig mil vuitcents divuyt, los quals están a la renovació.
Vint y vuyt mil cent vuytanta vuyt rals dotse maravedises vellón de interesos de vales reals.
Un paper de credit de cinch mil setanta sis reals vellón que alcansa la casa de Bacardí contra el credit Publich.
Dos documents que importan junts trenta dos mil quatrecentas deu rels procedents de un deposit que feu D. Joan Saribas Rector de la Parroquia de Sant Miquel de esta ciutat, com a marmessor de Anton Sanromá en la depositarua general de rendas quals dos documents se trovan endosats a favor de D. Baltasar de Bacardí.
Nota de un document de un censal de capitlitat seixanta mil lliuras contra la Hacienda Nacional, de qual se ne ha cobrat la penció corresponent a trenta hu Desembre mil vuytcents cinch, qual document se trova en el dia en la liquidació.
Cent trenta mil cent dos lliura sis sous y dos diners resta de credit de doscentas vint mil quatre lliuras, vuyt diners moneda catalana, que la casa de Bacardí alcansa contra el qomdom D. Bruno Vidal per las rahons constan en los vales firmats per dit Señor en disset Febrer y vint y set Maig del any mil setcents noranta y quatre, per seguretat del qual credit entregá en hipoteca los actes de la torre y pessas de terra que possehia dit D. Bruno Vidal en los pobles de Sant Genís de Horta y de Sant Andreu de Palomar.
Un devitori de quatre mil doscentas once lliuras, quince sous firmat per Antonia y Agusti Botey mare y filla, a favor de D. Baltasar de Bacardí en poder de D. Desideri Torras y Golorons notari publich de Mataró als sis Juny mil vuyt cents divuyt. Se adverteix que de est devitori se han cobrat a compte mil siscentas quaranta nou lliuras, sis sous nou diners.
Copia de altre devitori de dos mil quatrecentas setanta lliuras catorce sous, firmat per D. Joan Boré de Solá a favor de D. Baltasar de Bacardí en poder de D. Joseph Maria Lafont a setse Maig mil vuytcent quatre.
Altre devitori de mil lliuras firmat per D. Francisco Llopart, y Pere Ignasi Llopart, a favor de D. Baltasar de Bacardí en poder del dit notari Lafont, als once Febrer de dit any mil vuytcents quatre.
Una obligació de tres mil trescentas setanta sis lliuras firmada per Da. Gertrudis de Boxons viuda, a favor de D. Baltasar de Bacardí als sis de Novembre del any mil vuytcents vint. Se adverteix que de esta obligació sen han cobrat trescentas lliuras a compte.
Un credit de noucentas lliuras firmat per Joaquim Cuyás a favor de D. Baltasar de Bacardí com consta de vale de fecha setse Setembre mil vuytcents sis, ab sota firma de Mariano Vidal por lo cas de no cumplir dit Cuyás.
Cessió de un credit de cinch mil noucentas set lliuras a compte de major partida, ab confessió y promesa feta y firmada per Lluisa Armengol y sas fillas, a favor de D. Baltasar de Bacardí de disset mil quaranta dos lliuras dinou sous en diner metalich per los motius que llargament constan en la escritura de cesió y promesa rebuda en poder del infrit notari Joseph Torrent als vint Agost mil vuitcents setse.
Concordia firmada entre los germans Canaleta y D. Baltasar de Bacardí, rebuda en poder també de mi el dit e infrit notari als vint y quatre Maig mil vuytcents vint y hu, sobre los credits de la casa de Bacardí, contra la casa y bens de Canaleta, annexo a ella varios documents y titols, pertañents a la casa de Canaleta del carrer de Sant Pere Mes Abaix.
Finalment varios documents y credits de la compañía de D. Pau Carreras y Mas, a favor de la casa de Bacardí.

DEVITS.
Un llibre que conté los recibos de varios censos y censals que fan y presta los bens de las casas y patrimonis de Bacardí.
Deu mil lliuras catalanas, que faltan entregar als conjuges D. Mathias de Casanovas y Pujol y Da. Maria Dolors de Casanovas y Bacardí per resta del dot a ella promes ab los capitols matrimonials rebut en poder de D. Anton Capdevila notari de Barcelona a vint y sis Mars mil vuytcents vuyt.
Trentas mil lliuras promesas per D. Baltasar de Bacardí a la sua filla Da. Antonia de Bacardí per contemplació del matrimoni ab lo Señor D. Amadeo de Mora, celebrat, dar y entregar ab los capitols matrimonials firmats rebut en poder de mi el mateix notari Joseph Maria Torrent als tretse Febrer mil vuytcents dinou.
Los bens immobles no se repeteixen aquí, pues ab los titols de sas pertenencias dalt continuats ha quasi quedan expressats y anotats.
Tots los quals bens sobre descrits, y no altres son lo que se han encontrat existents y ser propris del relatat difunt Don Baltasar de Bacardí. Protestant los referits Señors Doña Antonia y D. Ramon de Bacardí y Cuyás que si en lo venider apareixen altres bens que se deurian ser propris del mencionat difunt los continuaran en est inventari, o be faran nova addició al present. De tot lo que los mateixos Señores novament requiriren a mi el dit e infrit notari, llevas acte y ned onás fee sempre que convingués. Que fou fet en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any dalt dits. Essent presents los mateixos testimonis Joseph Maria Torrent y Juliá, y Joan Aromi. Y dits Señors requirents (coneguts de mi el infrascrit notari) ho firman.
Ramon de Bacardí, Antonia de Bacardí, En poder de mi Joseph Maria Torrent notari.