Saga Bacardí
00743
ME REMITO AL LIBRO –CALAIX DE SASTRE- DEL BARON DE MALDÁ
.

pag. 19, 1.792
Día 1 de juliol == En la iglésia de Sant Llátzer, don Erasme Gónima ha fet la festa de Sant Erasme, son sant patró, havent-se cantat solemne ofici per la música de la catedral; i ha predicat lo Sr. vicari d'Esplugues, doctor Vicenç Gener, natural de la vila d'Esparraguera, germá que és del marit de la filla de don Erasme.
La funció ha estat ab tota la il-luminació en l'altar major, que hi ha una gran estátua de sant Erasme, que est devot la costejá, i penso que també lo retaule i demés annexos.==
pag. 103, 1.796
Dia 20 de juny == Segons noticia de dos subjectes de sana conducta, ha arribat lo golpe fatal a la parroquia del Pí, de sa divisió ab la iglésia de Betlem, firmat ja per rei lo decret en 6 del corrent, antes, com és de pensar, d'arribar los memorials de ciutat i notar el de dita parroquia, firmat per sons parroquians, a fi de posar-los als peus del real trono per detenir que no passás avans dita divisió.
Podría ser que el rei, en virtut d'estos memorials firmats de sos parroquians a favor de la parroquia del Pí, revocás tal ordre, el que dupto sia. Per consegúent, don Erasme, o don Fantasma-que se presum, i ab fonaments, d'avent estat el motor, per distingir-se de tots los demés parroquians, havent-li donat (en) aixó la má los Srs. regent i fiscal, no sé si també lo Sr. bisbe-, haurá eixit ab la seva; ignoran-se per ara quines resultes tindrá tal divisió de parróquia, no volent-se los més separar de la mare per unir-se a la madrastra, que aixis bé se pot dir.
Temo, per consegüent- i m'aleraré d'enganyar-me-, que no es móguia una broma prou espessa, no volent ser los parroquians del Pí de la nova parróquia de Betlem, si que del Pí, suscitan-se prou quimeres de resultes de semblant nova providéncia de la Cort.

Pag. 122, año 1.796
Día 11 d'agost == Segons la relació que m'ha fet Pau Bertran, criat, que aná ahir cap al tard, ab Francisco Creuet, perruquer, dret a Esplugues i Sant Feliu, a veure lo gran festí en la torre de don Erasme Gónima, fou d'esta manera: en tota la carretera pareixia un jubileu, tanta multitud de gent com se n'hi anava, a peu, en silles volants, en carros i tartanes, i de tota classe de persones d'un i altre sexo, des de Barcelona a Sant Feliu. Después d'haver fet un poc d'alto en Esplugues, en la torre d'en Vives, per sopar, havent-hi arribat los referits Pau Bertran i el perruquer, prosseguiren dret a Sant Feliu, i cap aquell Versalles de don Erasme, aon se començá allí lo disparo del foc per algunes carretilles, i e seguida moltes rodes de foc; después, algunes coets voladors posant foc al castell, que durá cerca de tres quarts lo foc de dit castell. De rodes, era ua ifiitat. it de broma. Acabat de cremar lo castell, sortí lo bou (de 'Erasme) de foc, que casi arribá a u quart lo foc que tirá; i molts hómes i does teie que córrer paraqué o els cremás, i el foc los aava etre les cames, saltant i fugint. I s'acabá la funció del foc-qual se començá a dos quarts d'onze- havent referit que, en quant a la il-luminació, no passá de quaranta-set bombes, cent cinquanta fanals i unes sis gralles ab teies enceses.
Hi havía allí molts seyors i seyores, i después começare lo ball en la casa, i en la plaça també, havent-'hi e diferents cases, com nit de Festa Major d'aquell poble de Sat Feliu de Llobregat. Confusió i broma ja se deixa cosiderar, i no faltaríen bastans zoilos de la classe de pisaverdes que es trumfarien de don Erásme, i gent sensata que fes tal publicitat ab tan profús gasto. Ficada que té don Erásme la senyoría al cap, ha volgut fer veure al públic sa bisarria i desinterés en lo gran festí que ha donat en sa torre en Sant Feliu, del qual tots sos dependents de sa fábrica n´han disfrutat, per ser membres d'un cos, vull dir del que ell antes ho era; i que no es desdenya de tractar-los, i als amics, com antes de ser cavaller. ==

1.796, pag. 157
Día 2 de novembre == Ahir, tarda i nit segons notícies, en quant a parades o taules de panellets, desde Boquería a l'Hospital, arribaren a quaranta-tres taules; i així moltes altres en vários carrers i places, que a be segur arribaren a dos-centes, o mes, les taules de panellets.==
Cada día arriben a esta immigrants francesos que fugen de la lleva que s'ha mmanat fer per les pérdues de sos exércits, batuts en totes parts. I de resultes, són molts los alvorots que se susciten en totes ses provícies, volent molts que es múdia lo govern, cansat de tanta lleva i d'una contíua revolució; del que és prova que un marxant d'esta, fabricant, novament cavaller, en virtut de la pecúnia que té, que és molta, anomenat don Erasme Gónima, volgué viatjar per la França ab lo fi de passar a París. Peró, havent arribat a Toló, consternat de les otícies de París, aon hi ha de molt temps a esta part rans disturbis i alvorots, desistí de son viatge, tornant-se'n a esta capital==

Me remito ahora al mismo libro "Calaix de sastre", volúme IV, del Baron de =Calaix de Sastre= con fecha 20 de Octubre de 1.798:

Dia 16 de març== Mes i mig o dos mesos que lo famos fabricant don Erasmo Gónima te col-locat un rellotge ab campanes grossetes sobre sa casa en lo carre del Carme, devan de Sant Llátzer, per us dels fabricants, quals campanes s'ouen clares en la muralla de terra, en tot aquell tros des de Sant Pau al Seminari i mes allá; haven oit dir si voler mudar les campanes ab altres mes groses; i estes (no se si també lo rellotge) passar a sa torre inmediata al poble de Sant Feliu de Llobregat sent est l'unic fabricant que ha fet col-loca en lo terrat de sa casa rellotge ab campanaret per dites campanes, que s'ouen bé des d'aquell tros de muralla de terra, com jo he dit-cerca de Sant Antoni- avui tocar les dotce del migdia. I semblen, las de cuarts i hores, prou sonores; i, a mudarles mes grosses com pensa don Erasme Gónima, a reeixir bé, s'ouen des mes lluny. Ab les que, i ja actualment tenim a un rellotge mes en Barcelona, si que est no dìglesia, si que de fabrica, de don Erasme, que vui dia es l'home del segle. Ignoro, si bé, qui ha fet lo rellotge, i qui les campanes; i , averiguats quins, los notaré esta ma miscel-lánia.==
=Calaix de Sastre= con fecha 20 de Octubre de 1.798:
En aquest dia nos hem restituit a Barcelona; notant -havent-m'ho olvidat en l'anada a Esplugas -que en la torre d'un tal Gener, marxant, contigua al pople de Sants i Camí Nou, havent obligat al tal a acensar la mitat d'aquell son terreno, per cases, n'ha format com un jardí ab sortidor blanc rodó al mig, tancat tot ab pilastrons de pedre ab barretes de ferro que acompanyen a dos com pilars de pedra ben traballats ab gerros, així també molt polits al capdemunt. Est, lo més deliciós objecte que queda a la vora del Camí de nou a la part de Sants.

1.799. pag. 160
Dia 22 de febrer == Se m'ha referit un fet célebre de don Erasme Gónima que succeí ahir matí e un albat de casa seva, que es degué a la iglesia de Sant Josep de Carmelites Descalços, en la que se cantá l'ofici per tota la capella de música de la parroquia iglesia de ostra Seyora del Pí, que preteent lo tal don Erasme que la reverent comunitat i la música del Pí pujesen a casa sua a cantar l'absolta i música contra tot estil, no havense mai practicat e cossos i albats, si que baix, a l'entrada, ho digué al fosser, i est, que ho participaria al seyor rector, que en cap de les maeres condescendí a la demanda de don Erasme, i que si no li estaba bé, que fes dur l'albat per qui volgués; acompanyat que aná, est, ab vint-i-quatre escolans ab atxade la parroquia iglesia, acólits i altres de Manlleu, volense distingir do Erasme dels demés en estes coses de boato; emperó, per ara, no ha pogut lorar veure les campanes grosses i rellotge en son campanar, por haver-li frustrat lo overn ses idees campanudes.
Vol. VI, 1.802
pag. 16,
Día 22 de gener == La Pitrot, o Pietró, ha arreplegat del benigne públic que li honrá ahir nit en lo Teatro, complacent-se en totes ses habilitats de peus i cos, fins a la cantitat de sis.centes noranta duros- d'estos setze onces o dobles de quatre en l'assafata-, i regalat-li'n sis onces don Erasme Gónima, agrait d'ensenyar a sa filla a ballar la dita Pitrot. I qui no ha dat res l'ha pagada ab bon picament de mans, segons hem sabut pel senyor don Joanet Clariana, o Múnter, de casa Castellbell.==
Pag.163,vol,VII. 1.806
Dia 8 de maig == Avui lo Sr. Erasme Gónima, == ab lo motiu del casament de sa néta ab l'hereu dels senyors Revelles d'Ordal, i fet les paus ab estos, ha donat un espléndid banquete o dinar fins a seixanta persones, d'estes al seyor bisbe auxiliar don Pau Sitjar, al senyor de Medinabeytia, fiscal del civil, i a alguna altra persona d'upa. == I s'ha dit si lo dot que ha donat a la néta lo don Erasme ha sigut de cinquanta mil lliures en dobles de quatre, per millors postres del dinar. ==
Així va lo mon: uns pugen i altres baixen,és dir, los més dels nobles i cavallers no poden fer lo que fet don Erasme, en donar ab dener sonant un adot tan crescut com el que ha donat a la néta. . ==
Pag. 191, vol. VII. 1.806
Dia 15 de setembre == Ha pujat lo senyor rector doctor Vicenç, i ha sigut platxéria la descripció que es ha fet, ses deixar-se cap cláusula,en la gran funcionassa en qué es trobá i vegé en lo Palácio d'Ordal, de la boda-celebració esta allí de tots los senyors Erasmes i Revelles, que que tenen lo ronyó d'alló ben cobert de dobles de quatre i de xinxons, arrimant-se a milions de lliures, és dir, tenir us bons gats de pecúnia == de son hereu (del Sr. Josep Revella) ab donya Marieta, néta de don Erasme i filla primera de don Domingo, són gendre, germá del referit doctor Vicenç. Quina magnificéncia, opuléncia i fartaléncia en aquell Palácio d'Ordal, ab tanta lluminária, ruido i fum de focs d'escopetes, trons i coets; tota lamúsica del Teatro en l'entrada i sala d'aquella casa. I cop de ballar, cop de menjar i cop de refrescar a la salut del sord Revella, de son fill nuvi i núvia, i don Erasme. ==
I sent tabola de no entendre-s'hi, i trocades les hores de menjar i de dormir, lo doctor Vicenç, sent per ell massa semblant tabola, sent vigilia de Pasqua de Pentecostés i tenir que dir-los demá la missa de benedicció als nuvis, se'n fugí a l'hostal. == I, set l'hostal dels Revelles, tinué un llit acomodat no per un rector d'Espluguew, sí que per jáurer-hi un bisbe; pareixent, ab lo modo que ho explicava, que hi trobávenm. ==

"calaix de sastre" vol. VI. 1.802-1.803
pag.28. Día 22 de febrer == De bon matí s´ha combregat i extremauciada de la parróquia del Pi, a tota pressa, a la senyora pubilla Erasme, o filla de don Erasme Gónima; qual era geperuda,peró molt viva i bona senyora; qual luego ha morta, ab sols tres dias de malaltia de pit ==

pag. 143
Día 4 de novembre, dijous, Sant Carlos Borromeo. Día de gala. ab uniforme i besamanos, en cort en Barcelona, per gloriós nom de S. M. lo rei d'Espanya.
Ahir a la tarda anaren Ss. Mm. idemés real familia a veure la fábrica d'Erasme, que, avisat,disposá fes cop l'aparato i composició d'indianes fines per tot lo lloc aon devien passar Ss.Mm., cobrint també ab elles i domassos lopaviment, que fou rasgo de fabricant ric i no pogué menos que ser agradable; havent la reina nostra senyora preguntat a dit Erasme si tenia costum i despaix d'aquelles manufactures, a qué contestá dient que no lo tenia per causa del molt contrabando de nostres Amériques; de qué s'admirá S.R.M. indicava tenir-se ja noticia. I, per tant, podria haver estat molt útil e interesant l'avis, por donar-se alguna providéncia contra tals abusos, que tant perjudiquen al comerç de nostres Amériques.

Pag. 147, 1802
Día 11 de novembre == A un cap i altre de passeig de l'Esplanada queden fixats uns pilons de pedra, ab cadenas de ferro que el tanquen, en prova de ser un passeig real, haven-s'hi passejat Ss.Rr.Mm., ab sa familia i comitiva, en les tardes de mansió en nostra Barcelona. I don Erasme Gónima té cadena en la porta per haver-hi entrat i seguit sa casa, ab ses oficines de sa fábrica, Ss.Rr. Mm. podent-se tenir per ben ditxós lo dit don Erasme Gónima. ==.

Pag. 149, 1.802
Día 14 de novembre == Perqué es végia l'estil dels lacaios i cotxeros de la Casa Real en saber pilotar qual Ss.Rr.Mm. van a alguna casa, és digne de saber-se que en lo dia que visitaren la torre de senyor marqués de Llupiá, situada en Horta, anarem l'endemá a donar-li l'enhorabona, sol-licitant la "manxa" que és l'estribillo que usen per exigir bons regalos.==
Lo mateix estil tenen en demanar la "manxa" en totes les ciutats de son tránsit al cos de l'il-lustre ajuntament, com així ha feren ab lo de Barcelona, que els regalá, no com ells demanaven, si que ab arreglo a lo que els haurien donat en Saragossa. És regular que també fessen visita al senyor don Erasme Gónima, aon anaren Ss. Rr. Mm., per soplar-li sa "manxa" i fer-li escopir algunes dobles, que en subjecte tan generós no deixerien de trobar-hi pasta. ==

Aquet és un dels abusos que deurien prohibir-se, per ser violents, com l'abús gran que hi ha en esta Real Audiencia, d'anar los criats lacaios i cotxeros dels senyors jutges a donar l'enhorabona quan se guanya alguna causa, pués jamai lo que es guanya ab raó i justícia deuria gratificar-se. ==

Dia 15 de novembre ==. En esta tarda hem vist, doctor Josep Cases i jo, a l'entrar al carrer del Carme, al costat de Sant Llátzer, com queda guarnida la cadena de ferro en lo portal de la casa de l'afortunat don Erasme Gónima, per la visita que li feren dies atrás Ss.Rr.Mm., princips i alteses; esta (cadena), des de dos pilars de pedra ben treballats, a un i altre costat de portal, s'eleva== Sent únic, don Erasme Gónima, que té cadena en la porta, i ningun senyor de Barcelona, fora del senyor marqués de Llupiá i Gironella en ses cases de camp. ==

Pag. 196,
Dia 29 de març ==) Don Erasme Gónima, que en tot se fa coneixer son gran espirit, i est en echar grosses sumes de diners a les ocasions, sent en el dia lo Sr. Bacardí i est en quins les bosses seuen o estan ben plenes de moneda- a part de la més ben amagada en secrets d'algun escritori, principalment Bacardí, les úniques, se pod dir, en dia en Barcelona; s'ha referit, de dit don Erasme, casant o havent casat a sa neta, filla de la difunta pubilla, ab l'hereu de Gironella, haven-li donat de tot en diners fisic, fins a la cantitat de cinquanta mil lliures, i dotze mil a part, per calaixeres. ==

vol. VII, 1.804, pag 24
Dia 21 d'abril .== No satisfet encara don Erasme Gónima de tenir posades cadenes en lo portal de sa casa per haver-se Ss.Rr. Mm., prínceps i demés prole régia, ab les de Nápols i d'Etrúria, dignat entrar-hi quan los tiguérem en Barcelona des d'11 de setembre al 8 de novembre de l'any 1.802, ara novament, d'uns vuit dies a est, com he vist en esta tarda ab lo doctor Josep Cases, ha fet posar una lápida de mármol blanca a un cantó de paret del zaguán de sa casa, ab lletres dorades i guarnició blava, que llargament tot ho esplica -ad perpetuam rei memoriam-. Podent-se tenir per ben ditxós, don Erasme Gónima, d'haver tingut a les majestats i alteses en casa sua, únic lo dit don Erasme dintre de Barcelona. Lo senyor marqués de Llupiá en son caserón ==) d'Horta i lo Sr. Gironella en sa torre cerca de Sarriá, i els demés nobles i cavallers, s'han quedat sense cadenes a les portes per no haver-los cabut los reis, prínceps i alteses intre de ses cases, és dir, no entrat, com sí a la de l'afortunat don Erasme Gónima, lo jefe se pot dir de tots los fabricants, i que es tracta a lo senyor. I en lo dia, de tant luxo i comerç, los comerciants i fabricants gasten a trompons les dobles. ==

pag. 38, 1.804
Día 16 de juny == Se veu que don Erasme Gónima ix de tot, com sobre del fet que li estorbá anys atrás lo govern, a no lo Real Acuerdo, de poder posar campanes grosses per lo rellotge en son campanar otxavat i ben treballat a la vora de son terrat, (en la) casa fábrica; havent-ho conseguit de Madrid, o de S. M., de poder tenir campanes ben grosses, segons he sabut per una órfena io pobra minyoneta, que ab altres germanes petites les ha socorregudes, fent-les obres de pare, lo senyor advocat doctor Font; i la minyoneta promesa a un fadrí courer. == I dit-nos que mestre courer, lo famós Ventura Pallars, lo més hábil que es considera en treure ben sonores les campanes, havent esguerrat les dos un de Sants, passava a fer lo motllos de les dites campanes de don Erasme Gónima; de pes, la d'hores, que será de trenta-un quintars, i la de quarts, d'onze quintars. I a eixir bé, com és de pensar, i posades allí dalt sobre del campanar, ressonaran bé per tota Barcelona, i a fora per tot son pla i més allá, sofocant les d'hores i quarts de la catedral. (...) I quan l'oigam tocar, molts diran: -Hola!, ara toca lo rellotge de l'Erasme-, fabricant que fou lo més venturós de tots. ==
Luego de fundides, limpiades i provades en son obrador o fundició, se conduiran allí, i corders amunt ab ternals i llebantons sobre d'aquell campanar, ab los guarniments de ferros atacats a les nanses, i cops de martells sobre de les dos, fent bim-bom; i lo rellotge i campanes més petites existents, qui sap si lo reverend rector d'Esplugues, doctor Vicenç Gener, germá del gendre de don Erasme Gónima, que pensava comprar-lo per posar-lo dalt del campanar de la parroquial iglésia dÉsplugues, que se n'havia refredat d'enviar-lo i fer-l'hi col-locar, mudará d'intenció. ==

pag. 48, 1.804
Día 31 de juliol == molt bé puja lo campanar de don Erasme Gónima, haven-hi sobre bastida i altra més alta, peraqué siga casi a l'elevació del campanar del Pi, i igual al cimbori de la iglésia de Sant Agustí, com així ja apar. I si remata ab cucurulla, ja pujará més, i així les campanes s'oiran bé de tota Barcelona i fora; molt content que quedará don Erasme Gónima. ==

Pag. 52, 1.804
Dia 25 d'agost == Per relació de Campllong, manyá molt hábil i acreditat en váries obres, i que com a tal treballaba totes les peces de ferro del campanar del rellotge nou de l'Erasme, he sabut que tot lo que figura aquell voluminós aparato de fustes, bastides i fustes travessades ab corrioles i cordes, és per col-locar allí un com cimbori, tot de peces de ferro massisses, ab un penell també gran de ferro d'un ángel que senyalará los vents. De modo que aquella será una máquina de máquines, de tot cost i en tot campanada, per ser cosa del famós don Erasme, que, de volant del marqués de La Mina, s'ha remuntat a l'esfera de noble, poderós en riqueses,i que fent un gran servei al públic, fará ressonar ab son rellotge.==
Lo que poden les riqueses en un que es veu afavorit i aplaudit de la fortuna. ==
Dia 3 de setembre == Lo reverent doctor Vicenç Gener, párroco de la parroquial iglésia de Santa Maria Magdalene d'Esplugues, va discorrent com poder col-locar en lo campanar lo rellotge i campanes que posseeix, fins a servir lo nou, ==) de don Erasme Gónima; tenint-lo ajustat ab grácia de 100 lliures. Total: 400. Desanimant-lo no tenir més per ara arreplegades que 200, havent ja donat per la col-locació del rellotge les cases principals d'Esplugues de Ramoneda, Cases, Pi i Gervasi, i ser tot lo demés pobretalla en aquell poble. == Segons nos ho ha dit en esta tarda lo dit reverend doctor Vicenç Gener, que ha vingut a casa a fer-nos visita i per parlar de tal utilitat com d'un rellotge en Esplugues, ab la proporció que té ara esta de don Erasme.
I que no faltará qui l'acabará de pagar, entre tants contribuients que hi tenen torres. ==

Dia 10 de setembre == La famosa campana d'hores de don Erasme és unísona a la grossa de la parroquia de Sant Just i Sant Pastor de la present ciutat, i ab est so se quedará fins que es trénquie; i sempre se dirá ara toca lo rellotge de don Erasme. Que ab est són ja quatre los rellotges més grans i campanes de Barcelona, que són lo de la Seu, o principal de la ciutat, lo de la parróquial iglésia de Santa Maria del Mar, lo de la Real Audiéncia i est últim de don Erasme. ==

pa. 56, 1.804
Dia 24 de setembre == com s'observa molt la máquina del rellotge de don Erasme Gónima, no ha faltat qui ab curiosa observació lo ha donat l'epíteto de pensil o aéreo en lo que toca a son guarniment de ferro, aon estan les campanes aérees o pensils; pués que, aixís com los horts de Semíramis, que (es) compten entre una de les set meravelles del món, se diuen -los horts pensils- de Semíramis, per sa gran elevació i artifici, del mateix modo se pot dir d'aquella máquina elevada, que, com a sostinguda de bases o barres de ferro, apar de lluny sostenirse a l'aire com globo aerostátic, de modo que encanta al mirar-la; i no faltará algun favet que diga si vola a l'aire. ==
pag. 60, 1.804
Dia 19 d'octubre == Per motiu d'estes novetats epidérmiques i mals que han resultat en Málaga i, de seguida, en Alicant i Cartagena, que els brivons angloamericans nos han portat a Espanya, que començaren en Cadis, Sevilla i Andalusia en l'any 1.800, i ab est motiu no anar tan fort lo comerç, == s'ha tingut que disminuir, com així comença un mes atrás don Erasme Gónima, lo crescut número de treballadors dependents de sa fábrica, i així atres amos de fábrica. I sabem bé lo que són los més dels mossos i minyons de fábrica, com així també les mosses, que els diuen xinxes, que no tenen paraula bona, i casi tots los vicis. Com un, en xicots, en jugar-se les setmanades i fer pedrades. I tota esta gent ociosa és perillosa de robar en les nits d'hivern, i donaran prou qué vigilar a la justícia. ==
Pag. 63, 1.804
Dia 11 de novembre == Segons m'ha dit avui matí Miquel D'Esplugues, fill hereu de Baldiri Faure, ja tenen allí a les dos campanes, antes del rellotge més petit de don Erasme Gónima, per passar-lo a col-locar en aquell campanar, i lo guarniment de ferro sobre, per dites dos campanes. I lo pes, la grossa, d'unes vuit o deu arroves. De gran conveniéncia que els será a tots los espluguesos, i més en dies que no fa sol o está núvol, per saber quina hora és, i (a) los veïns que pássien, a tocar hores i quarts lo rellotge d'Esplugues, per la carretera i pont de Picalquers. I nosaltres, quan siam en la torre, oint tan sols tocar hores en lo rellotge de la Sala, oirem los quarts sobre d'aquell campanar; i tothom anirá arreglat com un rellotge, vull dir que podrá comptar segur, com així no ara, ab hores i quarts. Est, si anirá o no desarreglat, allá se veurá. I la conveniéncia en est que se possa allí a col-locar és la de tenir corda doble, que no té lo gran rellotge nou de don Erasme Gónima, tenint-se-li que donar corda dos vegadas en lo dia. ==
Pag. 196, vol.VII. 1806
Dia 30 de setembre == En esta tarda, a quarts de quatre, tots a peu-menos Maria Escolástica ab lo noiet sentada en silla sobre d'un matxo- hem anat fins a la vora del poble de Sant Feliu de Llobregat a veure la torre de don Erasme. D'esta que ens hem portat xasco, per tenir son amo les claus dels aposentos. I així no vista que per fora, sols entrat a una capaç entrada blanca, i per un terme segons lo gust de dit don Erasme, que hi ha gastat dobles a palades en esta, en tanta aigua com hi té en sa gran extensió d'horta i gros d'abres fruiters, esta ab un quart de llargária de paret tota blanca, per lo qual, no podent seguir la casa, nos hem passejat per aquella molt llarg caminal, ab tota facilitat, == satisfets que n'hem quedat. ==

Pag. 229, 1.807 Vol.VII
Dia 4 d'abril== En el curs de la prefessió de la parróquia del Pi, en est matí, ab malalts i impedits, el primer ha sigut el bon avi Mateu Jover, cotxero jubilat de la casa Cortada, en lo carrer del Pi, seguint els demés malalts i impedits, en los dos sexos,dret a plaça de Santa Anna, eixida a la Rambla a l'entrar al carrer del Carme; havent tingut que arribar Nostre Amo (alabat sia sempre) fins a la casa de don Erasme Gònima, per haver-se tingut que combregar per viátic al jove Revella, marit de la néta del dit don Erasme, molt mal de sang per la boca, i així molt perillosa sa vida.=

Pag. 240. Vol. VII
Dia 2 de juny == En quant a lo que es va adelatant per les festes del beato Oriol, == s'adornará en Barcelona, en continuació del carrer del Carme i Pedró, ab casa de don Erasme, que admirará son adorno, puix que s'ha dit si emplear en est dos mil lliures, ádhuc dalt, en son campanar, si castell de foc o altre lluminós objecte, per més guerra que hi hágia, segóns l'esplendorós espirit de don Erasme, procurant olvidar los mals tragos que ha passat.
Pag. 243
Dia 8 de juny == Entrí al carrer d'en Robadors, curiós tot, de cap a cap uniforme, verd, com glorietes a modo de mulassa o jardí. Entrí-me'n == al carrer d'en Roig, tot adornat, així dels demés, ab flams, gresols o llantions, bombes i llánties de paper pintat, == i altres coses que admirassen, com així era lo gran i sobresalient aparato, als demés allí, de casa de don Erasme, en tantes aranyes de cristalls, de les més primoroses, en los balcons, cortines de domás-a no taferá-carmesines i pintures de colors grocs i obscurs d'alguns passos de la vida del beato Josep Oriol. ==
Pag. 252. Vol.VII: 1.807
Dia 31 d'agost == Lo senyor don N. Gironella, que tingué la ditxa i satisfacció llavors, quan tinguérem a Barcelona a Ss.Rr. Ms. i altres, d'haver anat una tarda a véurer-li i honrar-li sa torre, == i així tenir cadena en lo portal de la casa, com aquí en Barcelona lo senyor don Erasme Gónima, ara li estan per arribar, a no ja arribades a la torre de Gironella, dos senyores alteses de Madrid. == I en virtut de tal avís, lo Sr, Gironella, no podent-s'hi resistir, sent cosa del Princip de la Pau, ha empleat fins a dos-cents homes a traballar-hi i adornar la torre a la perfecció.

Pag. 254. Vol. VII. 1.807
Dia 12 de setembre == S'ha contat haver-se casada ab l´hereu del Sr. Gassó, comerciant, la senyora viudeta de Revella, néta de don Erasme Gónima; i si haver-los casat lo senyor il-lustríssim bisbe auxiliar, don Pau Sitjar. ==
Pag. 14. Vol. VIII, 1.808
Dia 27 de gener == S'ha dit daver anat en est matí la senyora reina d'Etrúria, ab son fill lo rei i comitiva, a veure i seguir a la Real Casa de Caritat, memória de son senyor pare lo rei don Carlos IV i veure a tota aquella paupéria d'hómens i miséria com hi ha en Barcelona, en el dia, de tants indigents i de feina que haurá vist, per ferne relació a papá quan arríbie a Madrid o a un dels sitis reals==
En la tarda s'ha dit si haver anat a la casa fábrica de don Erasme, lo venturós catalá ==
Dia 28 de gener == Se digué si haver donat ahir matí la senyora reina a la Real Casa de Caritat, de limosna, als pobres, quaranta dobles. I en la tarda, de gratificació a don Erasme, pels treballadors i dependents en los dos sexos, de sa fábrica, dos dobles de quatre. I que aquelles xinxes mes sueltes que solteres i així les damés de fábrica, al ser fora la senyora reina, ne murmuraven; sent mossotes de sa fábrica, o xinxes, com entremeliats per lo comú los xicots quan eixen de treballar, fumant molt, inquietant-se i dient males paraules, o jugant-se los diners de les setmanades.
pag. 179. 1.809. vol IIIV
Dia 25 de juliol, dimarts. La santa católica religió i la pietat hácia als difunts germans nostres barcelonesos, dels cinc que, en 3 del passat mes de juny, moriren gloriosament en defensa de la religió del rei don Fernando Séptimo i de la pátria- los dos sacerdotes don Joaquim Pou, cura-párroco de la Ciutadela (parroquia castrense), don Joan Gallifá, padre teatino o de Sant Caietano; don Josep Navarro, sargento de Regiment de Sória; don Joan Maçana i don Salvador Aulet-, han mogut los piadosos cors dels barcelonesos, que es troben, com jo un de tants, ab una familia part en esta vila de Berga, per contribuir a un solemne funeral, per estos difunts germans nostres tan benemérits, en esta parroquia de Sant Pere, pensant celebrar-se funeral en lo matí 28 próxim d'est mes que acaba.==


Die sabati 20 Februari MDCX. In manso Gónima quo moti.
En--------per tant jo Pau Gónima pages hereu del Mas Gónima de la Parroquia de Santa Maria de Moyá, fill legitim y natural e Anton Gónima difunt pages de dita Parroquia difunt y de Marina muller sua en primeras nupcias y vuy muller de Sebastiá German ---- de la vila de Moyá detingut de una indisposició corporal de la qual tem morir, ultim empero propria del us de mon ple seny, y integra memoria-------------orden mon darrer testament eo ultima voluntat -----ab la qual fou y elegesch en marmessors y de aquest meu testament exquivol lo Rnt. Francesc Gonima Prevere de la parrochial