Saga Bacardí
00747
ESCRITURA DE TOMA DE LAS CASAS Y FÁBRICA DE LOS JORDÁ, DE COTONADURA, POR LOS APODERADOS Y ACREEDORES DEL MISMO (Tiempo después fué la fábrica de Erasmo de Gónima.


En nom de Deu. Sia a tots notori com per y entre Jaume Jordá fabricant de encotonadas ciutadá de Barcelona, Madalena Jordá y Llampat comjuges de una, y Anton Morera, ciutadá honrat de Barcelona en nom de Gasset Morera & Cia. y Manuel Ortells & Cia en noms propris y de procuradors dels infrits acrehedors de part altre. Se ha fet y firmat lo conveni seguent.
Per quant los dits Jaume Jordá, instigat y temeros, que los infrits acrehedors seus, no lo capturasen y executassen en la persona y bens se havia ausentat de la present ciutat, deixant sa casa, familia, fabrica, y efectes corrents de que noticiosos los infrits acrehedros procuraren a inventariarlos ab autoritat de superior e inventariats incorporarse aquells, com aixis se trovan incorporats los presents del ifnrits acrehedors. Atenent que los acrehedors de dit Jordá son los seguents.
Primo: Lo Señor Manuel Ortells & Cia. en mil cent vint lliuras.…………………….1120Ll.
Lo Señor Gasset Morera & Cia. en quatrecentas vuytanta quatre lliuras nou sous y hun…………………………………………………………………………………………………484Ll 9S 1D.
Lo Señor Giobalta Fantino en vuitcentas trenta lliuras………..………………………..830Ll.
Lo Mr. Perez Lugar en doscentas vuytanta lliuras……..………………………………..280Ll.
Lo Señor Ignasi Casademunt en siscentas setanta dos lliuras vuyt sous y tres……....672Ll 8S 3D.
Lo Dr. Joseph Roig en sinch centas setanta una lliuras sinch sous y hu..…………….578Ll 5S 1D.
Lo Señor Pau Carreras tintorer en doscentas vint y vuyt lliuras tres sous y tres diners……………………………………………………………………………..………………..228Ll 3S 3D.
Pere Serra botiguer en quaranta set lliuras nou sous nou diners…..……………………47Ll 9S 9D.
Miquel Barterí en setanta sinch lliuras……………………..………………………….……75Ll.

3908Ll 7S 4D.

Atenent que los bens del referit conjuges Jordá consisteixen en vuit casas, sitas en esta present ciutat, sinch en la Riera den Prim Alta, y dos en lo carrer del Carme, y de dos de corresponsió anualment de cens cent setanta una lliura, y esto es noranta nou lliuras a Joan Torras passamaner, sinquanta una lliuras a Caetano Farran notari y vint y una lliuras al Collegi de Sant Sever de la present ciutat, y que lo reddit, que donan ditas casas es annualment unas doscentas vuit lliuras poch mes o menos, acrediten los acrehedors, eo, sos legitims procutadors, que encaraque vengessen al present subhastat los efectes que tenen dels dits conjuges Jordá, no podrían satisferse en sos respective credits encaraque venguesen també per execució las mencionadas casas a mes que los dits conjuges Jordá quedarían detreherit de un tot, ni podrían continuar la fabrica ab que pasan llur vida, y ab esta esperaban donar cumpliment a sos respective acrehedors. Considerant los dits procuradors lo medi mes convenient per lograr son cobro sería no destruir als dits conjuges medi en medi de la venda dels efectes inventariats, ni per medi de la venda de las casas------------ vent reflecionat sobre est assumpto los mencionats conjuges Jordá han ofert, que retornandos los mencionats acrehedors los efectes de la fabrica, que los tenen inventeriats los donaran y pagaran annualment doscentas lliuras en lo dia de Nadal, de quiscun any, y al mateix temps los entregaran, y cediran las mencionadas casas peraque las lloguian, las estabescan, o vengan aquellas com millor los convinga colocant sos productos preus, o lloguer, que de aquellas resultaran prenent son producto a compte de sos respective credits, y per lo cumpliment sels pagaran annualment las ditas doscentas lliuras. Y havent condecendit dits procuradors a la dita oferta han firmat los capitols, y pactes seguents.
Primeramento: Los dits Anton Morera ciutadá honrat de Barcelona, y Manuel Ortells en los noms sobredits propris, y de compañía, y de procuradors legitimament constituhits, y ordenats per los mencionats acrehedors, segons consta de la procura ab dos diferents actes rebuts en poder del notari avall escrit als quinse de Octubre del any prop passat. Per lo que los mencionats Jaume y Magdalena Jordá y Llampart han ofert donar, y pagar annualment doscentas lliuras y al mateix temps tot lo que resultará de las mencionadas set casas ja ventse aquellas, com establidas, o llogantlas, com millor aparexerá als procutadors de dits acrehedors. Perso de son grat, y certa ciencia ab tenor del present capitol renuncian relación y retornan als mencionats Jaume Jordá, y Magdalena Jordá y Llampart tots los efectes, generos, robas, trastos, de la fabrica, y lo demes dels bens mobles, que a sa instancia se trobavan inventariats. Volent, y consentint, que de aquí al devant pugan los dits conjuges empocessionarse dels dits bens mobles y trastos, y ab ells continuar sa fabrica de encotonadas y fer de ells com de cosa propria, com si tal embarch no fos estat. Convenint, y prometent, que cumplint los mencionats conjuges lo que en lo capitol seguent prometran las referidas cosas tindran sempre per fermas, y agradables, y contra aquellas no faran, ni vindran per motiu algu denunciant a qualsevol dret, y lley que afavorir los pugues, y aixins firman.
Los mencionats Jaume Jordá y Magdalena Jordá y Llampart conjuges. Per lo que los procuradors de sos respective acrehedors ab lo antecedent capitol los han dimitit relactat y entregat los bens mobles, robas, y demes, que tenían a sa intancia inventeriats. Fent emperó estas cosas sens prejudici, novació, ni derogació de sos respective credits, ni de las primeras obligacions contretas hans be aquellas acomulant, y ajustant de nostre grat, y certa ciencia, y per causa del present contveni no sols cedim donam, y entregam als dits Anton Morera y Manuel Ortells en los dits noms las mencionadas vuyt casas, que tenim y possehim en la present ciutat de Barcelona, sinch en lo carrer de la Riera den Prim Alta, y las tres en lo dit carrer del Carme demanera que en virtut de la present pugan dits Señors procutadors en pocessionarse de las ditas cosas, llogarlas, establirlas, y vendrerlas, si convé pera satisferse en sos respective credits, per lo que los donam tots los poders necessaris. Prometent los que en lo cas de encontrarse contrahent, qui vulga establirlas, o comprarlas firmarem las vendas, y establiments com a dits procuradors mullor convinga, y en lo cas de resistencia de dits conjuges pugan dits procuradors per si sols en virtut del present conveni firmarlos tals establiments, o vendas, ab aquellas clausulas, y cautelas, obligacions, y renuncias necesarias, y convenients. Y aixi mateix convenium, y prometem, que fins y a tant que son respective acrehedors serán integrament satisfets, en sos respective credits los donaran y pagaran com ab tenor del present capitol donar, y pagar prometen a dits Señors sos acrehedors annualment en lo dia de Nadal doscentas lliuras barcelonesas, comensant a fer ja la primera paga lo dia de Nadal proxim vinent, y aixi despres cada any en semblant dia a mes del que resultará dels lloguers entradas dels establiments, o preus de las vendas de las mencionadas casas, que sobre també sels ha cedit y assignat. Lo que prometen cumplir sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procutador dins Barcelona deu sous, y fora vint sous per quiscun dia, ab restitució, y esmena de tots danys, gastos, interesos, y despesas, sobre los que sian creguts de sa sola paraula, o de son simple jurament, no requirintse altre genero de prova, y per atendrer, y cumplir las referidas cosas obligan tots sos bens, y de ells assolas mobles, e immobles, presents y veniders, renunciant al benefici de novas constitucions, y divididoras, y cedidoras accions, y a la consuetut de Barcelona, qe parla de dos, o mes que assolas se obligan. Y la dita Magdalena serciorada de sos drets, per lo notari avall escrit renuncia al benefici vall del S. C. a la autentica que comensa si qua mulier, y a tot altre de son favor, y tots a qualsevol dret, y lley que afavorirlos pugues. Y per pacte renuncian a son propri for, submetentse al for del Ilustre Corregidor de Barcelona, o de altre superior secular solament, ab facultat de variar de judici, fent, y firmant escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Corregidor ab obligació de bens tantsolament per pacte, y no poderlas de mas obligar la persona mobles e immobles presents y veniders, volent que per dita escriptura no se face perjudici al present acte, abs be se puga usar de una, y altre obligació de aquellas que millor aparexerá. En testimoni del que se fa y firma la present escriptura (de la que se deu pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis días que altrament no faria fe, en judici per los efectes experssats en la Real Pragmatica Sanció en la ciutat de Barcelona als disset días del mes de Mars de mil setcents setanta y vuyt. Essent presents per testimonis Agustí Carrera, y Joseph Granell escritents en Barcelona residints.
Anton Morera en dit nom, Manuel Oetells en dit nom, Jaume Jordá, Per dita Madalena Jordá y Llampart que no sa de escriure firmo Agnstí Carreras, testimoni, En poder meu Joseph Riba y Granes notari.