Saga Bacardí
00748
ESCRITURA DE VENTA DE DIFERENTES CASAS Y HUERTO EN CALLE CARMEN Y RIERA ALTA, POR JORDÁ, HACIA ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


En nom de Deu, sia amen. Nosaltres Anton Morera y Manuel Ortell comerciants ciutadans de Barcelona, com a procuradors per las infras y altres cosas, legitimament constituhits y ordenats per Jaume Jordá fabricant de encotonadas, y per Magdalena Jordá y Llampart conjuges, vuy en la ciutat de Saragosa habitants com de nostre poder consta ab un capitol resultant de la concordia entre dits conjuges Jordá de una, y nosaltres, no sols en nom nostre propri, sino també en lo de procurador de diferents acrehedors de dit Jordá de part altre, firmada rebuda en poder de Joseph Ribas y Granés notari publich de número de Barcelona, a disset Mars de mil setcents setanta vuit. En dit nom.
Primo: Per lluhir y quitar als Rnts Administradors de la Capella y Collegi de Sant Sever de la Seu de Barcelona tot aquell censal de preu set centas lliuras y penció vint y una lliuras, que tots anys a sinch de Juny las avall designadoras casas a dit collegi fan y prestan.
Item: Per pagar y satisfer als Rnts. Administradors de la mateixa Capella, y Collegi de Sant Sever sinquanta lliuras per una pensió y prorrata de dit censal deguda fins lo dia sinch del corrent.
Item: Per pagar y satisfer al Dr. Cayetano Ferran notari publich de número de Barcelona vint y set lliuras deu sous per lo lluhisme a ell de que per rahó del establiment a favor de dit Jordá fet de las mateixas casas que avall se calendará.
Item: Per pagar y satisfer al Magnifich Anton Pengem ciutadá honrat de Barcelona, y en ella popular com a succehint al Dr. Anton Vilardaga y set als hereus o successors de Bernat Icart porter de la Deputació General de Cathaluña, vuitanta sis lliuras, quinse sous, so es quaranta nou lliuras quinse sous per lo lluhisme, a ell degut per rahó del dit establiment de las expressadas casas fet a dit Jordá y las restants trenta sis lliuras per totas pensions discorregudas desde el dia de la circunsició del Señor del any mil setcents setanta quatre, fins en semblant dia del corrent any del cens de penció quatre lliuras compresas las corresponcions, y deduhidas estas de div lluyt lliuras disset sous y sis diners, que tots anys dit dia de la circuisició del Señor reb sobre ditas casas.
Item: Per pagar y satisfer a la Ilustre Abadesa y Real Monastir de Sant Pere de las Puellas de la present ciutat, succehint a Francesch Puiventos, quaranta nou lliuras quinse sous per lo lluhisme, a dit Real Monastir degut per rahó del mateix establiment de ditas casas.
Item: Per pagar y satisfer als hereus, o successors de D. Francisco Joan de Tamarit, trenta sis lliuras sinch sous també per lo lluhisme a ell correspondent per ocasió del mateix establiment.
Y finalment: A fi y efecte de aplicar lo restant del preu de esta venda entre los legitims acrehedors dels bens de dit Jordá a proporció de son respective credit inseguint lo estipulat, y pactat ab la sobredita concordia. Perso de ma espontanea voluntat per dit conjuges Jordá y per sos respective hereus y successors qualsevols sien, venem, y per titol de venda concedim a Arasme Gonima comerciant ciutadá de Barcelona present, y a sos successors, y a qui voldá perpetuament.
Primo: Totas aquellas casas desde terra fins al cel antes en dos estars divididas, com avall llargament se explicará, vuy emperó unidas, y agrevadas ab son hort, pou y arbres de diferens generos en ellas exhistents, ab set portals en las mateixas casas obrint, so es tres en lo carrer dit del Carme, devant lo Hort del Hospital de Pobres Malats Masells, y los restants quatre en lo carrer dit de la Riera den Prim Alta, que ocupan de amplaria en una y altre part de dits respective carres seixanta nou palms exclosos los gruixos de las parets, y de llargaria desde dit carrer del Carme al dit de la Riera den Prim, doscents sinquanta sis palms, y mitg compresos los gruixos de las parets segons cana de Barcelona. Y tot ab sas respective entradas y eixidas, drets y pertinencias que en virtut de establiment de las mateias a dit Jordá, y a sos successors perpetuament fet per Joan Trinas passamener, ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder de Jaume Mas y Navarro notari publich real collegiat de número de Barcelona a onse Desembre mil setcents setanta quatre, firmat part per rahó de Señoria té y posseheix en la present ciutat en dits respective carrers del Carme, y de la Riera den Prim Alta. Y terminan vuy ditas casas a solixent ab lo magatsem de Palla del Rey, que antes era lo Quartel de las Gitanas, y antes eran casas de Joseph Llerissa forner, ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab dit carrer del Carme; a ponent part ab honor dels hereus de Pere Serra mestre de casas, ciutadá de Barcelona que antes foren de D. Felix Albert, y antes de Barthomeu Parellera y part ab honor o hort dels conjuges Gorgoll, y Verdier, o Rojo de Castro en noms de usufructuari y proprietaria en esta ciutat habitants; y a tramontana ab dit carrer de la Riera den Prim Alta. Es de advertir que las dicas casas se trovan compostas de dos distinchs estars o casas que en los titols antichs de las mateixas se trovan designadas en lo modo seguent.
Primo: Totas aquellas casas desde terra fins al cel, ab dos portals obrints ab son hort, y pou a ellas contiguo ab arbres de diferents generos, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias, situadas en lo Arrebal de la present ciutat, sita lo Hospital de Pere de Vilar, devant lo hort de casa de Pobres Malalts Masells, y en lo carrer dit del Carme. Y terminaban ditas casas ab son hort, a solixent ab honor dels hereus de Bernabé Sagarra mercader, que fou de Jaume Gibert; a mitgdia ab dit carrer del Carme; a ponent ab lo estar que avall se designará; y a tramontna ab dita Riera den Prim.
Secundo y finalment: Tota aquella casa petita desde terra fins al cel ab un portal obrint en dit carrer del Carme, continguda a las sobre designadas per la part de ponent. Y terminaba dita casa a solixent ab las prop designadas casa; a mitgdia ab dit carrer del Carme; a ponent ab los hereus y successors de D. Felip Albert, que fou de Barthomeu Parellera; y a tramontana ab dita Riera den Prim. Y se tene las ditas casas compostas de dits dos estars per Joan Torras passamaner, ciutadá de Barcelona a cens de noranta nou lliuras barcelonesas en nuda percepció, quals se poden lluhir, y quitar per tres mil trescentas lliuras en preu ab diferents lluhicions, tots anys pagadoras la meitat en lo dia de Sant Joan de Juny, y la altre meitat en lo dia de Nadal. Qui ho te per Cayetano Ferran notari publich de número de Barcelona succehint a Gaspar Soler jove candeler de cera a cens de sinquanta sinch lliuras, inclosas las corresponcios y deduhidas estas de quaranta sis lliuras, sis sous, so es en quant al estar, o casas en primer lloch designada, en nuda percepció, y en quant al estar o casa en segon lloch designat en domini mitjá tots anys pagadora, a quinse Desembre. Qui ho té per la Ilustre Abadessa y Real Monastir de Sant Pere de las Puellas de la present ciutat, succehint a Barthomeu Puigventos pagés de la Parroquia de Sant Pere de Rubí de est Bisbat a cens de vuit lliuras catorce sous, inclisa la corresponció, y baixada esta de quatre lliuras catorce sous tots anys pagadoras, a vint y set Maig. Es de advertir que antes ditas casas se tenían per lo mateix Puigventos a cens de quinse lliuras tots anys pagadoras en dit termini del qual foren consignadas apagar tres lliuras sis sous als Rnts. Prior y Convent de Nostra del Carme de P.P. Calsats de la presen ciutat, y tres lliuras als Rnts. Rector y Comunitat de Pbres. de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Pi de la mateixa ab lo establiment que lo mateix Puigventos feu de dita casas a Simon Soler pagés ciutadá de Barcelona, y a sos successors perpetuament ab acte rebut en poder del Dr. Anton Portell difunt notari publich de Barcelona a vint y set Maig mil siscents sinquanta quatre, cols y subsignat per Joseph Rondó també notari publich de Barcelona, com a regint las escripturas de dit Portell, per rahó de uns censals de semblants pensions que dits Convent del Carme, y Comunitat del Pi, perciban, y cobraban sobre ditas casas en forsa de llegat, a dits respective Cominitats fet per Aloy Puigventós taberner, ciutadá de Barcelona ab son ultim testament per dotació de missas celebradoras en ditas respective Iglesias ab la expressa condició que sempre, quant dit Soler, o sos successors en ditas casas celebradoras en ditas respective Iglesias ab la expressa condició que sempre y quant dit Soler o sos successors en ditas casas lluhissen los dits censals (per qual efecte los dona expressa llicencia, y facultat dit Barthomeu Puigventós ab lo precalendat establiment) los firmaría la corresponent venda y absocució de la part de cens equivalente a las pensions de dits censals en nuda empero percepció ab totas clausulas estiladas. Quals censals per lo Magnifch Joseph Ferran Dr. en drets en Barcelona popular succehint a dit Gaspar Soler foren lluhits y quitats, coma par de las difinicions de aquel, a son favor feta ab dos distinchts actes rebuts en poder del Dr. Francesch Ferran notari publich de número de Barcelona, a saber per dita Rnt. Comunitat del Pi a catorce Mars mil setcents quaranta vuit, y per dit Rnts. Prior y Convent del Carme a divuit Octubre del mateix prop dit any. En cuia consequeicia quedá lo dit cens redimit a vint lliuras catorce sous compresa la corresponció, y deduida esta a dits quatre lliuras catorce sous. Qui ho tenen per lo Magnifich Anton Pongem y Atabau ciutadá honrat de Barcelona, y en ella popular, succehint al Dr. Anton Viladraga en esta ciutat domiciliat, y est als hereus, y successors de Bernat Icart difunt porter de la Casa de la Diputació General de Cataluña a cens de quatre lliuras compresas las corresponcions y estas deduhidas de duas lliuras disset sous y sis diners, tots anys pagadoras en lo dia de la circunsició del Señor. Qui ho te a saber es lo estar, o casas en primer lloch designat per los hereus y successors de D. Francisco Joan de Tamarit en esta ciutat domiciliat, a cens de un morobatí, y mitg a rahó de nou sous per morobati tots anys pagador la meitat en lo dia de Nostra Señora de Febrer, y la altre meitat en lo dia de Pasqua de Resurrecció. Qui tenen lo dit estar per la Pia Almoyna de la Seu de Barcelona, y per sos Ilustres Administradors en nom de aquella, y baix domini y alou de dita Pia Almoyna, a cens tant per dit estar, o casas com per altres proprietats que diferents emfiteitas posseheixen en dit lloch de un dou, tots anys pagador en lo mes de Febrer, no obstant, que ab lo sobre calendat establiment fet de ditas casas per dit Joan Torras a Jaume Jordá se diga que se tenen per una de las Pagordias de dita Seu, pues fou equivocadament continuat, com aixi se expressa en la firma per rahó de Señoria continiada al peu de dit establiment. Y lo altre estar en segon lloch desitnat lo te dit Anton Pongem per la Infermeria de Sant Pau del Camp de esta ciutat y per son Molt Rnt. Sagristá major com a usufructuari de dita Infermeria, a cens de nou sous, tots anys pagadors en la festa de Tots Sants. Y finalment una calendria y alugns altres utencilis, o moles propris de Fatricant que exhisteixen en las sobre designadas casas. la qual venda fem en dit nom aixi com millor dir, y entendrer se pot, estrahent ditas cosas venudas de poder, y domini dels dits nostres principals. Posant aquellas en ma, y poder de dit comprador. Prometent en dit nom entregarlin posso, donantli facultat que de sa propria authoritat se la puga pendrer, y presa retenir ab clausula de constitut, y precari, cedint per dit efecte a dit comprador, y a sos successors tots los drets, y accions que competescan a dits Nostres principals pera usar de ells en judici, y fora de ell com millor los apareixerá, ab substitució de procurador com en cosa propria. Salvats los censos, y altres drets deguts als Señors sobre anomenats, y lo lluhisme que aquells se dega pagar, lo qual se deurá contar segons la clausula dels seté. Lo preu de la present venda es mil siscentas sinquanta lliuras barcelonesas a saber mil sinch centas lliuras, per ditas cosas, y las restants cent sinquanta lliuras per dita calendria, y demes sobre expressats mobles. Del qual preu de voluntat nostre, y en virtut de facultat que en dit nom concedim ab lo present a dit comprador se retinga ver si nou centas sinquanta lliuras sinch sous a efecte de pagarlas als acrehedors en lo preludi de la present venda mencionats per las causas y rahons allí expressadas, dels quals en lo temps de la paga cobre apocas difinicio, y cessions pera defensar la present venda dontra qualsevols acrehedors. Volent que fetas ditas lluhicio, y paga succehescan dit comprador y sos successors en los mateixos lloch, dret, estat y condició y los competescan als mateixas preeminencias y prerrogativas que competirán a dits acrehedors sino sels satisfessen dits respective. Quantitats ab substitució de procurador com en cosa propria. Volent també que en lo entretant que dit comprador no lluhirá lo sobredit censal sel dega asumir, y encarregar sobre si, y sos bens trayent y rellevant indempnes a dit Jordá, y a sos bens, de labsocució, y paga de aquell. Y las restants sis centas noranta nou lliuras, quinse sous a cumpliment del preu de esta venda confessam rebrer de dits comprador ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits, de las que li firmaram la corresponent apoca, y prometem aplicar per los efectes sobre expressats. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu així no convingut, no hagut no rebut, y a la lley ultra dimidium, y a tot altre dret, y lley de nostre favor, donam en dit nom, y remetem a dit comprador, y a sos successors lo major valor que poguésen tenir ditas cosas venudas del preu sobredit. Prometent la present venda ferlos tenir y valer y possehir ditas cosas venudas, y estarlos de ferma, y legal evicció, sempre perpetuament y en tot, y qualsevol cas pensat, o no pensat de dret, o de fet de qualsevol modo que esdevinga, ab restitució y esmena de gastos, y despesas. Y per cumplir lo sobre dit, ne obliga, tots los bens de dit nostre principal, y del altre de ell assolas (no emperó los nostres propris per tractar negoci ageno) mobles, e immobles, presents y veniders. Renunciant al benefici de novas constitucions, divididoras y cedidoras accios, a la Epistola del Divo Adriá y Consuetut de Barcelona que parla de dos, o mes que per lo total assolas se obligan, y en nom de dita Magdalena cerciorada que quedá de sos drets per lo notari que rebé la sobre calendada concodria, renunciam al benefici Valleyá, s.C. a favor de las domas introduhit, y a la authentica que comensa, Si qua mulier posita Cod. Ad. Vellet, y a tot altre dret, y lley que a dits notres principals respecive, afavorir puga, y a la que prohibeix la general renunciació. Y present jo dit Arasme Gonima accepto la present venda a mon favor perpetuament feta ab lo preu, modo, y forma sobredits a que expressament consento, y no prometo cumplir en lo modo que sobre se troba estipulat. Sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y restitució y esmena de gastos, y despesas. Per lo que ne obligo tots mos bens, mobles e immobles presents, y veniders. Renunciant a qualsevol lley o drets de mon favor, y a la que prohibeix la general renuncianció. Y juram junts venedors, en anima de nostre principal, y comprador a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis, en ma, y poder del notari avall escrit no sols de no intravenir al sobredit per pretext algún, causa, o rahó, sino també que la present central te no fem en frau no perjudici del Señor sobre anomenat, ni de sos respective drets dominicals. Y aixi junts firmam lo present acte (del qual se deu pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis días, del dia present en avant comptadors, segons thenor de la Real Pragmatica Sanció sobre est fi publidada) en esta ciutat de Barcelona als dos días del mes de Febrer del any mil setcents vuitanta y tres. Y los mateixos otorgants (coneguts de mi lo infrit notari) ho firman de sos respective mans. Essent presents per testimonis Jaume Fabregas mestre de casas, ciutadá de Barcelona, y Francesch Cassany, escrivent en la mateixa habitant.
Anton Morera en dit nom, Manuel Ortells en dit nom, Arasma Gonima, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.