Saga Bacardí
00749
ESCRITURA DE REDENCIÓN DE CENSO SOBRE CASAS Y HUERTO COMPRADO EN CALLE CARMEN Y RIERA ALTA, HACIA TORRAS, POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


En nom de Deu, sia amen. Jo Joan Torras mitger de taler, ciutadá de Barcelona.
Primo: Per pacar y satisfer a la Ilustre Abadesa y Real Monastir de Sant Pere de las Puellas de la present ciutat succehint a Francesch Puigventós, vnt y vuit lliuras sis sous, y tres diners per lo lluhisme a dit Real Monastir degut per rahó de la compra fiu de las casas que avall se designaran de Pau Serra taverner, ciutadá de Barcelona, y de Maria Serra conjuges, ab acte rebut en poder de Llorens Madriguera notari publich Real collegiat de número de Barcelona a vint y sis Janer mil setcents sinquanta sis.
Item: Per pagar y satisfer al Dr. Cayetano Ferrán notari publich de número de Barcelona com a succehont a Gaspar Sover candeler de cera, ciutadá de la mateixa catorce lliuras per lo lluhisme a ell degut per la compra de part de las mateixas casas.
Y finalment: per expedició de mos negocis. Per so, de ma espontanea voluntat per mi, y per mos hereus, y successors qualsevols sien, vench, absolch, diffiesch, y remeto a Arasme Gonima comerciant, ciutadá de Barcelona present, y a sos succesors, y a qui voldrá perpetuament, tot aquell cens d pensió noranta nou lliuras barcelonesas francas de corresponció en nuda emperó percepció ab la empara pera percibir dit cens fadita pera retenir, y firma per conservar los drets, que tots anys per meitat en los días de Sant Joan de Juny y Nadal dit Gonima me deu fer y prestar per rahó de totas aquellas casas desde terra fins al cel antes en dos estar divididas, com avall llargament se explicará, vuy emperó unidas, y agregadas abson hort, pou y arbres de diferents generos en ellas exhistents, ab set portals en las mateixas casas obrint, so es, tres en lo carrer dit del Carme, quasi devant lo hort del Hospital de Pobres Malalts Masells, y los restants quatre en lo carrer dit de la Riera del Prim Alta, que ocupa de amplaria en una y altre hort de dits respective carrers seixanta nou palms exclosos los gruixos de las parets, y de llargaria desde dit carrer del Carme al dit de la Riera den Prim, doscents sinquanta sis palms y mitg compresos los gruixos de las parets, segons cada de Barcelona. Y tot ab sas respective entradas y eixidas, drets y pertinencias que en virtut de venda de aquellas al mateix Gonima, y a sos successors perpetuament feta per los legitims acreedors de Jaume Jordá, teixidor de lli, vuy en la ciutat de Zaragosa habitant (a qui per mi foren perpetuament establertas ab la imposició de dit cens de noranta nou lliuras ab acte rebut en poder de Jaume Mas y Navarro notari publich real collegiat de número de Barcelona a carotse Desembre mil setcents setanta quatre, format en part per rahó de Señoria) y de Margarida Jordá y Llampart conjuges abaltre acte reut en poder del notari avall firmat lo die present, y poch antes de est acte, y posseheux en la present ciutat en dits respective carrers del Carme, y de la Riera den Prim Alta. Y terminan vuy ditas casas a solixent ab lo Magatsem de Palla del Rey, que antes era lo Quartel de las Gitanas, y antes eran casas de Joseph Llerissa Forner, ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab dit carrer del Carme; a ponent part ab honors dels hereus de Pere Serra mestre de casas, ciutadá de Barcelona que antes foren de D, Felip Albert y antes de Barthomeu Parellera, y part ab honor o hort dels conjuges Gorgoll y Verdier, o Rojo de Castro en noms de usufructuari, y proprietaria en esta ciutat habitants; y a tramontana ab dit carrer de la Riera den Prim Alta. Es de advertir que las ditas casas se trovan compostas de dos distinchs estars, o casas que en los titols antichs, de las mateixas se trovan designadas en lo modo seguent:
Primo: Totas aquellas casas desde terra fins al cel, ab dos portals obrint ab son hort o pou a ellas contigui ab arbres de diferents generos, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias situadas en lo Arrebal de la present ciutat, sota lo Hospital de Pere de Vilar, devant lo Hort de la casa de Pobres Malalts Masells, y en lo carrer dit del Carme. Y terminaban ditas casas ab son hort a solixent ab honor dels hereus de Berabé Sagarra mercader, que fou de Jaume Gíbero; a mitgdia ab dit carrer del Carme; a ponent ab lo estar que avall se designará; y a tramontana ab dita Riera den Prim.
Secunto y finalment: Tota aquella casa petita desde terra fins al cel, ab un portal obrint en dit carrer del Carme, contigua a las sobre designadas per la part de ponent. Y terminaba dita casa a solixent ab las popo designadas caas; a mitgdia ab dit carrer del Carme; a ponent ab los hereus y successors de D. Felip Albert, que fou de Barthomeu Parellera; y a tramontana ab dita Riera den Prim. Y se tenen ditas cosas per mi al sobredit cens de noranta nou lliuras rancas de corresponció pagadoras en los expressats termonis, com en avant en virtut de la pesent venda, y absolució quedará lo dit cens ab sos corresponents drets, estinch y abolit y al domini útil de ditas casas aplicat y consolidat. Y jo ho tinch com en avant dit Gonima tendrá ditas casas per dit Cayetano Ferrán notari pubich de número de Barcelona, succehint a Gaspar Soler jove candeler de cera a cens de sinquanta sinch lliuras inclisas las corresponcions, y deduhidas estas de quaranta sis lliuras sis sous, so es en quant al estar oc asas en primer lloch designat en nuda percepció, y en quant al estar o casa en segon lloch designat en domini mitjá tots anys pagadoras a quinse Desembre. Qui ho té per la Ilustre Abadessa y Real Monastir de Sant Pere de las Puellas de la present ciutat, succehint a Barthomeu Puiventós pagés de la Parroquia de Sant Pere de Rubí de est Bisbat a cens de vuit lliuras catorce spis imnclosa la corresponció, y baixada esta de quatre lliuras catorce sous, tots anys pagadoras a vint y set Maig. Es de advertir que antes ditas casas se tenían per lo mateix Puigventós, a cens de quinse lliuras tots anys pagadoras en dit termini del qual foren consignadas a pagar tres lliuras sis sous als Rnts. Prior y Convent de Nostra Señora del Carme de P.P. Calsats de la present ciutat, y tres lliuras als Rnts. Rector y Comunitat de Nostra Señora del Pi de la mateixa, ab lo estabilient que lo mateix Puigventós feu de ditas casas a Simon Soler pagés ab acte rebut en poder del Dr. Anton Portell notari publich de Barcelona a vint y set Maig mil siscents sinquanta quatre, per rahó de ins censals de semblants pensions que dits respective Comunitats percibían sobre ditas casas, en virtut de llegat que los ne feu Aloy Puigventós taverner de esta ciutat ab son ultim testament per dotació de missas celebradoras en ditas respective Iglesias ab la expressa condició que sempre y quant dit Soler, o sos successors en ditas casas lluhissen los dits censals (per qual efecte los dona expressa llicencia, y facultat dit Barthomeu Puigventós, ab lo precalendat establiment) los firmaría la corresponent venda, y absolució de la part de cens equivalent a las preditas d dits censals, en nuda emperó percepció ab totas clausulas estiladas. Quals censals per lo Magnifich Joseph Ferran Dr. en drets en Barcelona popular las succehint a dit Gaspar Soler, foren lluhits y quitats, coma par de las difinicions de aquells a son favor fetas ab dos distinchs actes rebuts en poder del Dr. Francesch Ferran notari publich de número de Barcelona a saber, per dita Rnt. Comunitat del Pi a catorce Mars mil setcents quaranta viut, y per dits Rnts. Prior y Comunitat del Carme a divuit Octubre del mateix prop dit any. En cuia consequencia quedá lo dit cens reduhit a vuit lliuras catorce sous compresa la corresponció y deduhida esta a ditas quatre lliuras catorce sous. Qui ho tenen per lo Magnifich Anton Pongem y Alabau, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella popular succehint al Dr. Anton Vilardaga en esta ciutat domiciliat, y est als hereus, o successors de Bernat Feart difunt porter del a casa de la Diputació General de Cathalunya a cens de quatre lliuras compresas las corresponcios, y estas deduhidas de días lliuras disset sous y sis diners tots anys pagadoras en lo dia de la Circunsició del Señor. Qui ho te a saber es, lo estar o casas en primer lloch designat per los hereus, y successors de D. Francisco Joan de Tamarit en esta ciutat domiciliat a cens de un morobatí y mitg a rahó de nou sous per morobatí tots anys pagador la mitat en lo dia de Nostra Señora de Febrer, y la altre meitat en lo dia de Pasqua de Resurrecció. Qui tenen lo dit estar per la Pia Almoyna de la Seu de Barcelona y per sos Pbres. Administradors en nom de aquella y baix domini y alou de dita Pia Almoyna a cens tant per dit estar, o casas, com per altras proprietats que diferens emfiteitas posseheixen en dit lloch de un sous tots anys pagador en lo mes de Febrer. Y lo altre estar en segon lloch designat lo te dit Anton Pongem per la Infermeria de Sant Pau del Camp de esta ciutat, y per son Molt Rnt Sagristá Major en nom de aquella y baix domini, y alou de dita Infermeria a cens de nou sous ttos anys pagadors en la festa de Tots Sants. La qual venda, y absolució fas aixi com millor dir, y entendrer se pot aixi que de aquí en avant cesso la annua prestació de dit cens de noranta nou lliuras ab lo present venut y absolt, y dit Gonima, y sos successors tingan y possehescan ditas casas, francas y libres de la prestació de aquells ab tots sos drets al mateix annexos. Prometent no demanarlos mes dit cens venut y absolt. Imposant a mi, y a mos successors per est fi, silenci perpetuo, ab solempne estipulació roborat, edint al mateix Gonima, y a sos successors tots los drets, y accions que me competescan, en virturt dels quals pugan tenir y possehir ditas casas, francas y libres de la prestació de dit cens de noranta nou lliuras, ab lo present venut, y absolt, quedant unicament obligats a la prestació dels censos que sobre se individúan, constituhintlos procuradors meus com en cosa propria. Salvats los censos y altres drets deguts, als Señors sobre anomenats y lo lluhisme que respetive sels dega pagar, qual se deurá contar segons la clausula del seté. Lo preu de la present venda y absolució es dos mil setcentas sinquanta lliuras barcelonesas. Del qual preu de voluntat mia, y en virtut de facultat que ab lo present concedesch a dit comprador, se regtinga versi quaranta dos lliuras sis sous y tres diners a efecte de pagarlas als acrehedors sobre anomenats per las rahons allí expressadas dels quals en lo temps de la paga cobre apocas, y cessions pera defensar la present venda, y absolució contra qualsevols acrehedors, volent que fetas ditas pagas succehescan dits Gonima y sos successors en los mateixos lloch y condició y los competescan las mateixas preeminencias que competirían a dits acrehedors sino sels satisfessen ditas respective cuantitats, ab constitució de procurador com en cosa propria. Y las restants dos mil setcentas set lliuras tretse sous y nou diners me dega pagar dit Gonima en esta forma a saber es, setcentas set lliuras tretse sous, y nou diners lo dia present. Quals confesso rebrer del mateix Gonima ab diner comptant en presencia del notari y testimonis aball escrits, de las que li firma la corresponent apoca. Y las restants dos mil lliuras per tot lo dia quinse de Janer proxim vinent. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu, aixi no convingut, no hagut, ni rebut, y a la lley ultra dimidium, y a tot altre dtet, y lley de mon faor. Dono, y remeto a dit comprador, y a sos successors lo major valor que pogues tenir lo dit cens venut ab sos drets del preu sobredit. Prometent al mateix Gonima, y a sos successors la present venda, y absolució ferlos tenir, y valer y possehir ditas casas francas, y libres de la solucuí, y prestació de dit cens de noranta nou lliuras, ab lo present venut, y absolt, y estarlos de ferma, y legal evicció sempre perpetuament, y en tot y qualsevol cas pensat, o no pensat de dret, o defet, de qualsevol modo que esdevinga, ab restitució y esmena de gastos y despesas. Y per cumplir lo sobredit, ne obligo tots mos bens mobes, e immobles, presents y veniders. Renunciant a qualsevol lley o dret de mon favor y a la que prohibeix la general renuncianció. Y present jo dit Arasme Gonima accepto la present venda y absolució a mon favor perpetuament feta ab lo preu, modo y forma sobredits, a que expressament consento, y ho prometo cumplir en lo modo que sobre se troba estipulat, sens dilació no escisa alguna, ab lo acostumat salari de procurador y restitució, y esmena de gastos, y despesas. Per lo que ne obligo tots mos bens moles, e immobles presents, y veniders, renunciant a qualsevol lley, o dret de mon fvor, y a la que prohibeix la general renunciació. Y juram junts vnedor, y comprador a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit no sols de no contravenir al sobredit per pretext algún,c ausa, o rahó, sino també que lo present contracte no fem en frau no perjudici dels Señors sobre anomenats ni de sos drets respective dominicals. Y aixi junts firmam lo present acte (del qual se deu pendrer la rahó en lo ofici de hipotecasd e la present ciutat dins sis días del dia present en avant comptadors, segons tenor de la Real Pragmatica Sanció sobre est fi publicada) en esta ciutat de Barcelona als dos días del mes de Febrer del any mil setcents vuitanta y tres. Y los mateixos otorgants (coneguts de mi lo infrit notari) ho firman de sas respective mans. Essent presents per testimonis Jaume Fabregas mestre de casas, ciutadá de Barcelona, y Francesch Cassany escrivent en la mateixa habitants.
Joan Torras, Arasma Gonima, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.