Saga Bacardí
00752
ESCRITURA DE PAGO HACIA TORRAS, POR DEUDAS DE JORDÁ, POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia A tots notori, com lo Dr. Cayetano Ferran notari publich de número de Barcelona de sa espontanea voluntat firma apoca ab cessió a Arasme Gonima, comerciant, ciutadá de la mateixa, absent y lo notari avall escrit com a publica persona present, y estipulamt, pagant per Joan Torras mitger de taler, ciutadá de Barcelona, usant de la facultat per est a dit Gonima concedida ab lo acte de venda y absolució avall calendat, y de aquellas dos mil setcentas sinquanta lliuras barcelonesas, que son lo preu de la venda y absolució per dit Torras a dit Gonima, y a sos successors perpetuament feta de tot aquell cens de penció noranta nou lliuras franch de corresponció en nuda percepció junt ab los demes drets a dit cens competents, que tots anys per meytat en los días de Sant Joan de Juny, y Nadal dit Torras percibía y cobraba sobre totas aquellas casas antes en dos estars divididas y vuy unidas, ab son hort, pou y arbres de dferents veneros en ellas existents ab set portals en las mateixas casas obrints, so es, tres en lo carrer dit del Carme quasi devant lo hort del Hospital de Pobres Malalts Masells, y los restants quatre en lo carrer dit de la Riera den Prim Alta, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias que dit Gonima posseheix en la present ciutat en dits respective carrers llargament tot designat explicat y confrontat en lo acte de dita venda, y absolució rebut en poder del notari avall firmat, a dos del corrent mes y any de la quantitat de catorce lliuras barcelonesas y son per lo lluhisme a dit firmant degut per rahó de la compra que dit Joan Torras feu de ditas casas a Pau Serra taverner, ciutadá de Barcelona, y a Maria Serra conjuges, av acte rebut en poder de Llorens Madriguera difunt notari pubich real collegiat de número de Barcelona a vint y sis Janer mil setcents sinquanta sis. Que se tenen per dit firmant part en domini mitjá y part en nuda percepció, a cens de cinquanta sinch lliuras inclosas las corresponcions, y baixadas estas de quaranta sis lliuras sis sous pagadoras annualment en lo dia quinse Desembre. Lo modo de la paga de ditas catorce lliuras es que aquellas dit firmant confessa rebrer de dit Gonima ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona, Y en testimoni del sobredit, no sols firma la present apoca, sino també sens emperó evicció alguna cedeix a dit Gonima, y a sos successors tots los drets, y accions que li competescan pera defensar dita venda contra qualsevols acrehedors usan de dits drets cedits en judici, y fora de ell com millor los apareiserá ab constitució de procurador, com en cosa propria. Y aixi ho firma en esta ciutat de Barcelona als divuit días del mes de Febrer del any mil setcents vuitanta y tres. Y lo mateix otorgant (conegut de mi lo infrit notari ho firma de sa ma. Essent presents per testimonis Pau Comas y Fancesch Cassany escrivents en Barcelona habitants.
Caietano Ferran notari, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.