Saga Bacardí
00753
ESCRITURA DE PAGO DE LUISMO HACIA EL MONASTERIO DE SAN PEDRO DE LAS PUELLAS, POR VENTA DE JORDÁ A ERASMO GONIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori, com lo Magnifch Ramon Argila y Tarabal, ciutadá honrat de Barcelona y en ella popular, com a procurador junt ab altre, y a solas per las infras, y altres cosas legitimament constituhit, y ordenat per la Ilustre Abadessa y Real Monastir de Religiosas del Sant Pere de las Puellas, del orde de Sant Benet de la present ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Joseph Mariano Avellá notari publich de número de Barcelona a trenta hu de Janer proxim passat. De sa espontanea voluntat firma apoca ab cessió a Arasme Gonima comerciant, ciutadá de Barcelona absent y lo notari avall escrit com a publica persona present y estipulant, pagant per Joan Torras mitger de taler, ciutadá de la mateixa, ausent de la facultat per est, a dit Gonima concedida, ab lo acte de venda y absolució avall calendat y de aquellas dos mil setcentas sinquanta lliuras barcelonesas que son lo preu de la venda y absolució per dit Torras a dit Gonima, y a sos successors perpetuament feta de tot aquell cens de pennció noranta nou lliuras franch de corresponció en nuda percepció junt ab los demes drets a dit cens competents, que tots anys per meytat en los días de Sant Joan de Juny, y Nadal dit Torras percibía, y cobraa sobre totas aquellas casas antes en dos estars divididas, y vuy unidas ab son hort, pou y arbres de diferents generos en ellas existents ab set portals en las mateixas casas obrints, so es tres en lo carrer dit del Carme quasi devant lo hort del Hospital de Pobres Malats Masells, y los restants quatre en lo carrer dit de la Riera den Prim Alta, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias, que dit Gonima posseheix en la present ciutat en dits respective carrers llargament tot designar, explicat y confrontat en lo acte de dita venda y absolució rebut en poder del notar avall firmat, a dos de Febrer prop passat de la quantitat de vint y vuit lliuras sis sous y tres diners moneda barcelonesa, y son per lo lluhisme a dit Real Monastir, principal de dit firmant succehint a Barthomeu Puigbentó, degut per rahó de la compra que dit Joan Torras feu de ditas casas a Pau Serra taverner, ciutadá de Barcelona, y a Maria Serra conjuges, ab acte rebut en poder de Llorens Madriguera difunt notari publich real collegiat de número de Barcelona a vint y sis Janer mil setcents sinquanta sis. Lo modo de la paga de ditas vint y vuit lliuras sis sous y tres diners es que aquellas dit firmant conessa rebrer de dit Gonima ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona. Y en testimoni del sobredit no sols firma la present apoca, sino també sens emperó evicció alguna cedeix, a dit Gonima, y a sos successors tos los drets y accions que competescan a dit Real Monastir son principal, pera defensar dita vnda contra qualsevols acrehedors, usant de dits drets cedits en judici, y fora de ell com millor los apareixerá ab substitució de procurador com en cosa propria. Y aixi en dit nom ho firma en esta ciutat de Barcelona als setse días del mes de Mars del any mil setcents viutanta y tres. Y lo mateix otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firma de s ama. Essent presents per testimonis Pau Comas y Francesch Cassany escrivents en Barcelona residents.
Ramon Argila y Toraval, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.