Saga Bacardí
00756
ESCRITURA DE PAGO DE LUISMO HACIA LOS VILALLONGA, POR VENTA ENTRE LOS JORDÁ Y ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori, com lo Magnifch Salvador Sanjoan Dr. en drets, en esta ciutat popular, com a procurador junt ab altre y a solas legitimament constituhit, y ordenat per Da. Maria Francisca de Vilallonga y de Tamarit, viuda de D. Galceran de Vilallonga de Falpí, Galvá y de Çaportella, lo dia de son obit en la ciutat de Mataró popular, succehint a D. Francisco Joan de Tamarit com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Pau Teixidor, y de Vilalta notari publich de dita ciutat de Mataró de est Bisbat a vint y sinch Octubre de mil setcents setanta sis, en dit nom firma apoca ab cessió a Arasme Gonima comerciant, ciutadá de Barcelona absent, y lo notari avall escrit com a publica persona present y estipulant pagant per Jaume Jordá fabricant de encotonadas y per Magdalena Jordá y Llampart conjuges, vuy en la ciutat de Zaragosa habitants usant de la facultat per los legitims procuradors de estos a dit Gonima concedida ab lo acte de venda avall calendat, y de aquellas mil siscentas sinquanta lliuras barcelonesas que son lo preu de la venda per ls legitims procurador de dits conjuges Jordá y Llampart, a dit Arasme Gonima, y a sos successors perpetuament feta de totas aquellas casas desde terra fns al cel, antes en dos estars divididas vuy emperó unidas, y agregadas ab son hort, pou y arbres de diferents generos en ellas existents ab set pportals en las mateixas casas obrint, so es tres en lo carrer dit del Carme, devant lo hort del Hospital de Pobres Malalts Masells y los restants quatre en lo carrer dit de la Riera den prim Alta llargament designadas, explicadas, y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall firmat a dos de Febrer proxim passat de la quantitat de trenta sis lliuras sinch sous moneda barcelonesa, y son per lo lluhisme a la principal de dit firmant competent per rahó del establiment a favor de dit Jaume Jordá fet de las sobre explicadas casas per Joan Torras mitger de taler, ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder de Jaume Mas y Navarro notari publich real collegiat de número de la mateixa a onse Desembre mil setcents setanta quatre, las quals en quant a un estar se tenen per la prarroquial de dit firmant com a succehint a dit D. Francisco Joan de Tamarit a cens de un morobatí y mitg, tots anys pagador la mitat en lo dia de Nostra Señora de Febrer, y la altre meitat en lo dia de Pasqua de Resurrecció. Lo modo de la paga de ditas trenta sis lliuras sinch sous es que aquellas dit firmant confessa rebrer de dit Gonima, ab diners comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona. Y en testimoni del sobredit no sols firma la present apoca sino també sens emperó evicció alguna cedeix a dit Gonima y a sos successors tots los drets y accions que competescan a dita sa principal pera defensar dita venda contra qualsevls acrehedors, usant de dits drets cedits en judici, y fra de ell, com millor los apareixerá ab substitució de procurador com en cosa propria. Y aixi ho firma en esta ciutat de Barcelona als dotse días del mes de Abril del any mil setcents vuitanta tres. Y lo mateix otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firma de s ama. Essent presents per testimonis Pau Comas y Francesch Cassany, escrivent en Barcelona habitants.
Dr. Salvador Sanjoan, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.