Saga Bacardí
00757
ESCRITURA DE LUISMO POR VENTA ENTRE LOS JORDÁ Y ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori, com lo Magnifich Salvador Sanjoan Dr. en drets en esta ciutat popular, com a procurador junt ab altre y a solas legitimament constituhit y ordenat per da. Maria Francisca de Vilallonga y de Tamarit viuda de D. Galceran de Vilallonga de Falpí, Galva, y de Çaponsega, lo dia de son obit en la ciutat de Mataró Bisbat de Barcelona popuñat, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Francisco Bronat notari publich de dita ciutat de Mataró, a divuit Juliol mil setcents setanta set, en dit nom en quant al interés de dita sa principal, succehint a D. Francisco Joan de Tamarit, firma per rahó de Señoria lo acte de venda firmat per los legitims procuradors de Jaume Jordá fabricant de encotonadas, y Magdalena Jordá y Llampart conjuges, en la ciutat de Zaragosa habitants a favor de Arasme Gonima comerciant, ciutadá de Barcelona y de sos sucessors perpetuament de totas aquellas casas, ab son hort, pou y arbres de diferents generos en ellas existents ab set portals en las mateixas casas obrint, situadas en la present ciutat de Barcelona, y en los carrers dits del Carme y en la Riera den Prim Alta devant lo hort del Hospital de Pobres Malalts Masells, las quals en primer lloch designat se te per dit principal de dit firmant com a succehint a dit de tamarit, com mes per menor se troba designat, explicat y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall firmat a dos Febrer proxim passat. Los lluhismes, pensions de censos y altres drets deguts a la principal de dit firmant sempre salvos, confessant rebrer de dit Gonima devuit lliuras quatre sous y vuit diners per lo lluhisme a dita sa principal degut per rahó de dita venda ab diner comptant en presencia del notari y gestimonis avall escrits, feta gracia del restant. Y aixi en dit nom ho firma en esta ciutat de Barcelona als dotse días del mes dee Abril del any mil setcents vuitanta tres. Y lo mateix otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firma de s ama. Essent presents per testimonis pau Comas y Francesch Cassany escrivents en Barcelona residents.
Dr. Salvador Sanjoan, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.