Saga Bacardí
00758
ESCRITURA DE SEÑORIA POR VENTA ENTRE LOS JORDÁ Y ERASMO GÓNIMA Y PASARELL.


Sia a tots notori com lo Magnifich Salvador Sanjoan Dr. en drets en esta ciutat popular, com a procurador junt ab altre y a solas legitimament constituhit y ordenat per dita Maria Francisca de Vilallonga y de Tamarit viuda de D. Galceran de Vilallonga de Falpí, Galva y de Çaportella, lo dia de son obit en la ciutat de Mataró de est Bisbat popular com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Francisco Bronat notari publich de dita ciutat de Mataró, a divuit Juliol mil setcents setanta set en dit nom en quant al interés de dita sa principal, succehint a D. Francisco Joan de Tamarit, firma per rahó de Señoria lo acte de venda y absolució firmat per Joan Torras mitger de taler, ciutadá de Barcelona, a favor de Arasme Gonima, comerciant, ciutadá de la mateixa de tot aquell cens de penció noranta nou lliuras barcelonesas francas de corresponció en nuda percepció, que tots anys per mitat en Sant Joan de Juny y Nadal a dit Joan Torras dit Arasme Gonima devia fer, y prestar per rahó de totas aquellas casas ab son hort, pou y arbres de diferents generos en ella existents ab set portals en las mateixas casas obrint, situadas en la present ciutat, y en los carrers dits del Carme, y de la Riera den Prima Alta, devant lo hort del Hospital de Pobres Malalts Masells, las quals casas antes eran en dos estars divididas lo un dels quale en primer lloch designat se té per la Parroquial de dit firmant com a succehint a dit de Tamarit, com mes per menor se troba designat, explicat, y comprovat en lo acte de dita venda, y absolució rebut en poder del notari avall firmat a dos Febrer proxim passat. Los lluhismes pensions de censos, y altres drets deguts al principal de dit firmant sempre salvos confessant rebrer de dit Gonima trenta tres lliuras viut sous y vuit diners ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits per lo lluhisme a dita sa principal degut per rahó de dita venda y absolució, feta gracia del restant. Y aixi en dit nom ho firma en esta ciutat de Barcelona als dotse días del mes de Abril del any mil setcents vuitanta tres. Y lo mateix otorgant 8conegut de mi lo infrit notari) ho firma de sa ma. Presents per testimonis Pau Comas y Francesch Cassany escrivents en Barcelona habitants.
Dr. Salvador Sanjoan, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.