Saga Bacardí
00759
ESCRITURA DE PENSIONES DEBIDAS HACIA PONGEM SOBRE CASAS COMPRADAS A LOS JORDÁ, POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori com lo Magnifch Anton Pongem ciutadá honrat de Barcelona, y en ella popular. De sa espontanea voluntat firma apoca ab cessió a Arasme Gonima comerciant ciutadá de Barcelona absent y lo notari avall escrit, com a publica persona present y estipulant, pagant per Jaume Jordá fabricant de encotonadas y per Magdalena Jordá y Llampart conjuges, vuy en la ciutat de Zaragosa habitants, usant de la facultat per los legutums procuradors de estos a dit Gonima concedida ab lo acte de venda avall calendat y de aquellas mil siscentas sinquanta lliuras barcelonesas que son lo preu de la venda per los legitims procuradors de dits conjuges Jordá y Llampart a dit Arasma Gonima, y a sos successors perpetuament feta de totas aquellas casas desde terra fins al cen antes en dos estars divididas, vuy emperó unidas y agredadas ab son hort, pou y arbres de diferents generos en ellas exhistents ab set portals en las mateixas casas obrint, so es tres en lo carrer dit del Carme, devant lo hort del Hospital de Pobres Malalts Masells, y los restants quatre en lo carrer dit de la Riera den Prim Alta, llargament designadas, explicadas, y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall firmat a dos de Febrer proxim passat de la quantitat de vuitanta sis lliuras quinse sous moneda barcelonesa y son so es, quaranta nou lliuras quinse sous per lo lluhisme a dit firmant competent per rahó del establiment a favor de dit Jaume Jordá fet de las sobre explicadas casas per Joan Torras mitger de taler ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder de Jaume Mas y Navarro notari publich real collegiat de número de Barcelona a onse Desembre mil setcents setanta quatre, y las restants trenta sis lliuras per totas pensions discorregudas desde el dia de la Circuncisió del Señor de dit any mil setcents setanta quatre fins en semblant dia del corrent any del cens de penció quatre lliuras compresas las corresponcions y deduhidas estas de vuit lliuras disset sous y sis diners, que tots anys dit dia de la Circunscisió del Señor dit firmant reb sobrfe ditas casas. Lo modo de la paga de ditas vuitanta sis lliuras quinse sous es que aquellas dit firmant confessa rebrer de dit Gonima ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona. Y en testimoni del sobredit no sols firma la present apoca, sino també sens emperó evicció alguna, cedeix a dit Gonima y a sos successors tots los drets y accions que lo competescan pera defensar dita venda contra qualsevols acrehedors, usant de dits drets cedits en judici, y fora de ell com millor los apareixerá ab constitució de procurador com en cosa propria. Y aixi ho firma en esta ciutat de Barcelona als quinse días del mes de Maig del any mil setcents vuitanta y tres. Y lo mateix otorgant (conegut de mi lo infrit notari) Ho firmá de s ama. Essent presents per testimonis Pau Comas y Francesch Cassany escrivents en Barcelona habitants.
Anton Pongem, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.