Saga Bacardí
00760
ESCRITURA DE LUISMO HACIA PONGEM POR VENTA DE CASAS DE LOS JORDÁ HACIA ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori com lo Magnifich Anton Pongem ciutadá honrat de Barcelona y en ella popular per quant son interés firma per rahí de Señoria lo acte de venda fet per los legitims procuradors de Jaume Jordá fabricant de encotonadas, y de Madgalena Jordá y Llampart conjuges, en la ciutat de Zaragosa habitants a favor de Arasme Gonima comerciant, ciutadá de Barcelona, y de sos successors perpetuament, de totas aquellas casas ab son hort, pou y arbres de diferents generos en ellas existents ab set portals en las mateixas casas obrint, ab diferents entradas y eixidas, drets y pertinencias, situadas en la present ciutat, en los carrers dits del Carme, y de la Riera den Prim Alta, devant lo hort del Hospital de Pobres Malalts Masells, las quals se tenen en domini mitjá de dit firmant com llargament se expressa en lo dit acte de venda rebut en poder del notari aball firmat a dos de Febrer proxim passat. Per la qual firma, eo lluhisme per ocasió de la dita venda confessa rebrer de dit Gonima ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits, vint lliuras barcelonesas, feta gacia del restant. Los censos, lluhismes y demes drets dominicals, a dit firmant competents, sempre salvos. Y aixis ho firma en esta ciutat de Barcelona als set días del mes de Maig del any mil setcents vuitanta tres. Y dit otorgant (conegut d emi lo infrit notari) ho firma de sa ma. Essent presents per testimonis Pau Comas, y Francesch Cassani escrivents en Barcelona ressidents.
Anton Pongem y Alabau, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.