Saga Bacardí
00762
ESCRITURA DE PAGO DE PARTE DEL PRECIO DE CENSO SOBRE CASAS COMPRADAS A JORDÁ, DE TORRAS, POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori, com Joan Torras passamaner, ciutadá de Barcelona. De sa espontanea voluntat, firma apoca a Arasme Gonima comerciant ciutadá de Barcelona present de la quantitat de mil lliuras barcelonesas. Y son a bon compte de dos mil lliuras per semblants que dit Gonima deu satisfer a dit firmant per tot lo dia quinse de Janer proxim vinent a cumpliment de las dos mil setcentas sinquanta lliuras barcelonesas que son lo preu de la venda, y absolució per dit firmant a dit Gonima, y a sos successors perpetuament feta de un cens de penció noranta nou lliuras francas de corresponció en nuda percepció ab tots los demes drets a dit cens annexos, que tots anys per meytat en los días de Sant Joan de Juny, y Nadal dit Gonima a dit firmant devia fer, y prestar per rahó de totas aquellas casas antes en dos estars divididas, y vuy unidas, ab son hort, pou y arbres de diferents generos en ellas existents ab set portals en las mateixas casas obrints, so es tres en lo carrer dit del Carme, quasi devant lo hort del Hospital de Pobres Malalts Masells y los restants quatre en lo carrer dit de la Riera den prim Alta, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias, que posseheix en la present ciutat en dit respective carrer llargament tot designat, explicat y confrontat en lo acte de dita venda, y absolució rebut en poder del notari avall firmat, a dos de Febrer prop passat. Lo modo de la paga de ditas mil lliuras es que aquellas dit firmant cinfessa rebrer de dit Gonima, ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y respecte que dit Gonima ha adelantat lo present pago que no devia practicar fins dit dia quinse de Janer. Per tant li difereix lo plasso, per lo pago de las restants mil lliuras fins en lo dia vint y sinch de Agost del any mil setcents vuitanta quatre, en res obstant lo convingut, y pactat ab dita venda y absolució sobre lo dit pato. Y aixi ho firma en esta ciutat de Barcelona als sinch días del mes de Juny del any mil setcents vuitanta tres. Y lo mateix otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firmá de sa ma. Essent presents per testimonis Pau Comas y Francesch Cassany escrivents en Barcelona residents.
Joan Torras, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.