Saga Bacardí
00763
ESCRITURA DE ESTABLECIMIENTO DE DIFERENTES PIEZAS DE TIERRA DE COCH, HACIA ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


En nom de Deu, sia amen. Jo Salvador Coch veler, ciutadá de Barcelona. A efecte de millorar, y no en manera alguna deteriorar. Da ma espontanea voluntat per mi, y per mos hereus y successors qualsevols sian, establech, y en enfiteusim concedesch a Erasme Gonima, comerciant, ciutadá de Barcelona, present, y avall acceptant, y a sos successors, y a qui ell voldrá perpetuament, habils, empero de alienar.
Primo: Tota aquella pessa de terra campa antiguament ab tiras de rahims, y arbres de diferents generos, que vuy no hi exhisteixen de tinguda dos mojadas poch mes o menos, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias, que per los titols avall escrits tinch, y possehesch en lo terme del Castell de Port, territorio de Barcelona, y en lo llich dit “La Perellada”. Y se te per lo primer Benefici baix invocació dels Sants Gabriel y Aleix confessor en la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Pi de esta ciutahit y fundat per lo Honorable Guillem Turells y per son Venerable Rector, o Beneficiat en nom de aquell a cens de vint y set sous en nuda percepció tots anys pagador en la festa de Nadal, y baix domini y alou dels hereus, o successors del Noble D. Joseph de Casademunt y de Boxadas, regent la Real Cancellaria en lo present Principat de Cathalunya, y Comptats de Serdaña, successor del Magnifich Galceran Pau Llull difun doncell en Barcelona domiciliat, Patró de dit Benefici, succehint en estas cosas al Magnifich Galceran Santradá ciutadá de Barcelona, y a dit Guillem Turellí. Y termina dita pessa de terra a solixent ab lo camó publich que allá es, per lo qual se va a la Capella de Nostra Señora de Port; a mitgdia ab honor del Magnifich Balthasar bacardí, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella popular, que antes jou del Magnifich Rafel Carcer y Bals y antes de Benet Codina; a ponent part ab altre pessa de terra que avall se designará, y part ab honor de Felip Viñals de la Torre en esta ciutat residint, que fou de Benet Viñals pagés de Sarriá, y antes de la Señora Vidala de Sarriá; y a tramontana part ab honor de D. Feliph Saleta y Botina en Barcelona popular que antes fou de T. Romeu y Modolell, y part ab honor dels Rnts. P. Preposit y Sacerdots de la Casa de la Congregació de Sant Feliph Neri de la present ciutat, que antes fou de Francisco Puigsavall notari.
Secundo: Tota aquella altre pessa de terra campa de tinguda una mojada, y una quarta poch mes o menos, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias, que per los titols infrits tinch, y possehesch en la parroquia de Santa Maria de Sans territorio de Barcelona, y en lo lloch dit “Termens del Castell de Port”. Y se te dita pessa de terra per los Rnt. Prior del Monastir de Nostra Señora de Natzaret, y baix domini y alou de aquell a cens de trenta sis sous tots anys pagadors en la festa de Sant March del mes de Abril. Y termina dita pessa de terra a solixent part ab Esteve Mestres comerciant, part ab Ignasi Bruguera també comerciant, ciutadáns de Barcelona, part ab dit Bacardí, que fou de Carcerr, y Bals, y part ab la pessa de terra sobfre designada; a mitgdia ab honor de D. Anton Borras un dels Regidors perpetuo de esta ciutat que fou de Miquel Rialp; a ponent ab honor de dit Borrás, que fou de Maria Pons viuda de Joseph Pons fuster part, y part ab la pessa de terra que avall en quart lloch se designará; y a tramontana ab honor de dit Felip Vinyals que fou de dits Benet Viñals pagés de Sarriá.
Tertio: Tota aquella altre pessa de terra campa de tinguda una mojada poch mes o menos, ab sas entradas, y eixidas, drets, y pertinencias que per los mateixos avall calendatods titols tinch, y possehesch en dit terme del Castell de Port, territorio de esta ciutat, molt prop dit Castell, y en lo Peu de la Montaña de Monjuhich, Y se te per los hereus, o successors de Dionisa Morell viuda de Joan Morell mercader, ciutada de Barcelona a cens de tretse sous tots anys pagadors en la festa de Sant Joan de Juny. Qui ho tenen, junt ab altres honors que posseheixen diferents enfiteotas en dit terme de Port, per lo Señor Rey y baix son domini, y alou, a cens de deu sous tots anys pagadors en la festa de Nadal. Y termina dita pessa de terra a solixent, ab lo camí publich que va al Castell de Port; a mitgdia ab honor de dit Ignasi Bruguer, que fou de Joan Francisco Codina y antes dels hereus, o successors de Miquel Llop de Sarriá; a ponent ab la pessa de terra sobre en segon lloch designada; y a tramontana ab honor de dit Bacardí, que fou de dit Magnifich Rafel Carcer y Bals.
Quarto y finalment: Tota aquella altre pessa de terra campa, que antiguament acostumava esser dividida en dos pessas, de tinguda tres quartas poch mes o menos, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias que per los titols avall escrits tinch, y possehesch en dit territorio avall escrits tinch, y posehesch en dit territorio en Barcelona y terme del Castell de Port en lo lloch anomenat “Los Horts Sota lo Camí de les Tries”. Y se te dita pessa de terra, per lo Benefici segon baix invocació dels Sants Gabriel y Aleix en dita Iglesia Parroquial del Pi, instituhit, y fundat, y per son Beneficiat en nom de aquell, y baix domini, y alou de dit Benefici a cens de dotse sous tots anys pagadors en lo dia primer de Juny. Y termina dita pessa de terra a solixent ab la pessa de terra sobre en segon lloch designada que fou de Jaume Mirá negociant; a mitgdia ab dit D. Anton Borras, que fou de Jacintho Borrás, y antes de Joseph Viñals y Botey, pagés de Sarriá; a ponent part ab lo Noble Señor D. Vicens Figuerola y Vilana en esta ciutat domiciliat, que fou de Benet Mans pagés de Sarriá, y part ab honor de dit Feliph Viñals de la Torre; y a tramontana ab honor del mateix Feliph Vinyals de la Torre. Y se ha de saber que de ditas quatre pessa de terra vuy es feta una sola pessa de terra,q ue termina a solixent part ab lo camí publich que va a Port, part ab dit Bacardí, part ab dit Bruguera, y part ab dit Mestres; a mitgdia part ab dit bruguera, y part ab dit D. Anton Borrás; a ponent part ab dit D. Vicens Fituerola y part ab dit Feliph Vinyas de la Torre; y a tramontana part ab lo mateix Vinyals de la Torre, part ab dit D. Feliph Saleta y Botiña, part ab los referits P.P. de la Congregació de Sant Feliph Neri, y part ab lo mencionat Bacardí. Y me espectan ditas pessad e terra com a hereus de la universal heretat, y bens que foren de Theresa Coch y Pujol viuda de Salvador Coch mestre de casas, ciutadá de Barcelona ma mare per esta instituhit ab son ultim testament que entregá clos a Jaume Mas y Navarro notari publich real collegiat de número de Barcelona al primer del Mars de mil setcents seixanta, qual seguit son obit fou obert, y publicat a vint y sinch Mars mil setcents seixanta dos; a dita Theresa Coch espectaban com a hereva de la universal heretat y bens que foren de Joseph Pujol moler, ciutadá de Barcelona son besa vi inseguint lo disposat per est ab son ultim testament que firmá en pdoer de Pere Martir Llunell notari publich de Barcelona a vint Janer mil siscents setanta tres, per haverse verificat a son favor la successió de dits bens per ser filla única de Joan Baptista Pujol hereu substituhit de dit Joseph Pujol son avi ab son precalendat testament per haver mort los fills de Catharina Camprobí filla de dits Joseph Pujol hereva per est en primer lloch instituhida ab son precalendat testament sens fills. Al qual Joseph Pujol espectaban so es, las pessas de terra sobre en primer, segon, y tercer lloch desigadas, en virtut de venda de aquellas a ell, y a sos successors perpetuament feta per Jaume Miró pallicer, ciutadá de Barcelona Miró conjuges ab acte rebut en poder de Pau Pi notari publich de Barcelona a nou de Novembre de mil siscents seixanta quatre firmat per rahó de Señoria, y la pessa de terra en quart y ultim llich designada en virtut del venda de aquella (junt ab altre de dos quartas poch mes o menos) a ell, y a sos successors perpetuament feta per los marmessors y executors dels testaments, o ultimas voluntats de pere Anton Sabart pagés ciutadá de Barcelona, y de Paula Torrents muller en ultimas nubcias de Jaume Torrents pagés, que en primeras ho fou de Jaume Pons fuster, ciutadá de Barcelona y com a tals portant ceus de las Pias Causas per aquells ab sos testaments herevas suas instituidas, ab acte rebut en poder de dit Pere Mártir Llunell, notari a vint y set de Novembre de mil siscents seixanta set, firmat per rahó de Señoria. Lo qual establiment fas aixi com millor dir, y entendrer se pot ab los pactes seguents.
Primo: Que dit adquisidor, y sos successors degan pagar lo Real Catastro, y demes imposicions reals a que ditas terras establertas estigan subjectes, com y també los lluhismes devedors per rahó del present contracte.
Finalment; ab pacte que dit adquisidor, y sos successors degan millorar y no en manera alguna deteriorar ditas pessas de terra establertas, y que per lo cens de ellas, y per totas las milloras per ells en las mateixas fahedoras degan fer, y prestar a mi y a mos successors cent seixanta sis lliuras deu sous moneda barcelonesa, (a mes de las sobre ditas corresponcions de quatre lliuras vuit sous, que deuran pagar dit adquisidor, y sos successor del dia present en avant als Sñeors sobre respective anomenats, ab tot lo domini mitjám, firma, fadiga, y altre qualsevol dret al Señor mitjá competent, tots anys pagadoras en lo dia catorce de Juny. Comensant a fer la primera paga en lo dia catorce de Juny del any prop vinent de mil setcents vuitanta sinch, y aixi los demes anys en semblant dia. Del qual cens de voluntat mia, y en virtut de facultat que ab lo present concedesch a dit Adquisidor, y a sos successors pugan lluhir, y quitar cent sinquanta nou lliuras en penció en nuda percepció per sinch mil trescentas lliuras en preu ab diferents lluhicions, so es la primera de setcentas lliuras per tot lo mes de Febrer prop vinent, altre de semblants setcentas lliuras dins lo termini de dos anys proxims, y del dia present en avant comptadors, altre de dos mil trescentas una lliura dos sous y set diners dins dit termoni de dos anys proxims, aplicadoras so es en quant a sinchcentas lliuras en preu, y quinse lliuras en penció per lluhició, y quitament de un censal de semblant preu, y penció quinse lliuras que tots anys en cert termini fas, y presto als Consols del Colegi de Apotecaris de la present ciutat com a Administradors de certas missas findadas en la Iglesia del Convent de Monjas de Monterion orde de Sant Domingo de la present ciutat. En quant a quatre centas sinquanta dos lliuras en preu, y tretse lliuras onse sous en penció per lluhició, y quitament del censal de semblant preu, y penció, que tots anys en cert termini fas, y presto als Obrers del Hospital general de Santa Creu de esta ciutat, en quant a quatrecentas sinquanta de un censal de semblant preu, y penció tretse lliuras onse sous, y deu diners que tots anys a vint y hu Janer fas, y presto als Rnts. Prior y Convent de Nostra Señora del Carme Orde de P.P. Carmelitas Calsats de la present ciutat, en quant a siscentas vint lliuras dotse sous y set diners per lluhició, y quitament de altre censal de semblant preu, y penció divuit lliuras dotse sous y quatre diners que tots anys als trenta de Juliol fas, y presto a dits Prior y Convent del Carme succehint a Anna Gils muller de Joan Gils taverner, ciutadá de Barcelona. En quant a setanta sinch lliuras per lluició, y quitament de un censal de semblant preu, y penció viu dos lliuras sinch sous, que tots anys en primer, segon, y tercer lloch designadas, a dits Prior, y Convent del Carme están obligadas fer, y prestar. Y quitament de un censal de semblant preu, y penció sis lliuras que tots anys dit dia vint y hu de Janer fas, y presto als administradors de la Causa Pia fundada per Madrona Colomer, viuda de Antdeu Colomer pallicer, ciutadá de Barcelona. Y las restants mil sinch centas noranta vuit lliuras disset sous, y sinch dijners en preu a cumpliment de ditas sinch mil trescentas lliuras, y quaranta set lliuras dinou sous y deu diners en penció, a cumpliment de ditas cent sinquanta nou lliuras sempre y quant apareixerá a dit adquisidor, y a sos successors. Prometent que fetas ditas lluhicio o lluhicions los firmaré jo, o mos successors los firmaran las corresponents vendas, y absolucions ab totas clausulas estiladas. Y ab dits pactes y no sens ells, dit Erasme Gonima, y sos successors no pugan regoneixer altres Señors en ditas pessa de terra establertas que a mi, y a mos successors, y als Señors sobre anomenats. Domantlos facultat del vendrer, permutar, establir, o en altre manera alienar las ditas pessas de terra establertas. Salvat emperó sobre aquellas lo cens per mi sobre imposat ab son domini mitjá, y demes drets a dit cens annexos, y salvats dixi mateix tant sobre las ditas terras establertas, com sobre lo cens ab son domini per mi sobre imposat, los censos, y altres drets deguts als Señors sobre anomenats, y lo lluhisme que a aquells respective se dega pagar, lo qual se deurá comptar, a saber es en quant a las pessas sobre en segon, y quart lloch designadas segons la clausula del quint, y en quant a las en primer, y tercer lloch explicadas segons la qualitat del domini, per no trovarse continuada en la sobre calendada venda clausula alguna per aquell. La entrada del present establiment es cent lliuras barcelonesas, quals confesso rebrer de dit Gonima, ab diner comptant en presencia del notari, y testimonis avall escrits. De las que lin firmo la corresponent apoca. Y aixi renunciant a la excepció de dita entrada aixi no convinguda, y a la lley ultradimidium, y a tot altre dret, y lley de mon favor, dono, y remeto a dit Gonima, y a sos successors lo major valor que poguesen tenir dits cosas establertas del cens, y entrada sobredits. Prometent a dit Gonima, y a sos successors, lo present establiment a dit Gonima, y a sos successors lo present establiment ferlos tenir, y valer, y possehir ditas pessas de terra establertas, y estarlos de ferma y legal evicció sempre perpetuament, y en tot, y qualsevol cas pensat, o no pensat, de dret, o de, fet, de qualsevol modo que esdevinga, ab restitució y esmena de tots gastos, y despeas. Y per cumplir lo sobredit ne obligo a dit Gonima, y a sos successors tots mos bens mobles, e immobles, presents, y veniders. Renunciant a qualsevl lley, o dret que me puga afavorir, y a la que prohibeix la general renunciació. Y jo dit Erasme Gonima accepto lo present establiment per dit Salvador Coch, a mon favor perpetuament firmat, ab los pactes, cens, entrada, mido, y forma sobredits, a que expressament consento, y prometo a dit Salvador Coch, y a sos successors no sols cumplir dits pactes, sino també pagar lo dit cens en lo termini que sobre queda estipulat, y fer tot lo demes que en virtut de est establiment estiga obligat cumplir, sens dilació, ni secusa alguna, ab lo acostumant salari de procurador, y testitució, y esmena de gastos y despesas. Y per cumplir lo sobre dit especialmente obligo, e hipoteco las sobre ditas pessa de terra a mon favor establertas y tot lo dret enfiteutich útil domini, y natural possessió que en aquellas tinch adquirit. Y generalment sens perjudici de dita especial obligación e obligo a dit Salvador Coch, y a sos successors tots mos bens mobles, e immobles, presents y veniders. Renunciant a la lley que diu que primer se dega passar per la cosa especialmente oigada que per la general, y a altre que quant lo acreedor se pot satisfer de la especial obligació, no estenga la ma a la general, y a tot altre dret, y lley que me puga afavorir, y a la que prohibeix la general renunciació, y al privilegi de aquell, sotsmetentme jo y mos bens a la curia del Ilustre Corregidor de la present ciutat, o de altre qualsevol tribunal sevular solament, ab facultat de variar lo judici, y firmo escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Corregidor, o de altre qualsevol tribunal secular solament. Obligant per so, ma persona, y bns mobles, e immobles presents y veniders, ab la solita constitució de procurador de tots los notaris y escrivans jurats de dita curia presents, y veniders, y de qualsevol a solas per firmar dita escriptura de ters en dia no feriat ab las obligacions sobreditas per ser lo dia present feriat del Sant Diumenge, ab promesa de tenirho per agradable, y no revocarho baix obligació de mos bens mobles, e immobles, presents y veniders, ab totas renuncias de drets necesarias. Y juram nosaltres dits estabilients y adquisidor a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Eangelis en ma, y poder del notari avall escrit, no sols de no contravenir al sobre dit per pretext algún, causa, o rahó, sino també que lo present contracte no fem en frau, ni perjudici dels Señors sobre anomenats, ni de sos respective drets dominicals. Y aixi junts firmam lo present acte (del qual se deu pendrer la rahó en lo offici de hipotecas de la present ciutat dins sis días del dia present en avant comptadors, segons tenor de la Rela Pragmatica Sanció, a es gi publicada) en esta ciutat de Barcelona als tretse días del mes de Juny del any de mil setcents vuitanta quatre. Y los mateixos otorgants (coneguts de mi lo infrit notari) ho firman de sas respective mans. Essent presents per testimonis Barthomeu Secarabatseras fuster, ciutadá de Barcelona, y Martí Thomas Huguet escrivent en esta ciutat habitant.
Salvador Cochs, Arasma Gonima, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.