Saga Bacardí
00764
ESCRITURA DE PAGA POR LUICION Y ENTRADA A FAVOR DE NAZARENOS, POR VENTA DE COCH A ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori, com lo Rnt. Dr. Fr. Pere Escolá mestre en Sagrada Theologia, Monjo Sacerdot profes del Real Monastir de Nostra Señora de Poblet, orde Cistercense de la Parroquia Tarraconense y Prior de Nostra Señora de Nathaset en la present ciutat, elegit per lo Molt Rnt. Dr. Fr. Francisco Ferrer mestre en Sagrada Theologia Prior President de dit Real Monastir vacunt la sede Abbacial del mateis, ab lletras per sa Reverendissima firmadas, referendadas per son Secretari, dadas en lo mateix a dinou de Febrer de mil setcents vuitanta hu. En dit nom, en quant a son interés firma per rahó de Señoria lo establiment firmat per Salvador Coch veler, ciutadá de Barcelona a favor de Erasme Gonima comerciant, ciutadá de la mateixa, y de sos successors perpetuament, entre altres de tota aquella pessa de terra campa de tingyda una mojada y una quarta poch, mes o menos, ab sas entradas, y eixidas, drets, y pertinencias situada en la Parroquia de Santa Maria de Sans, Bisbat y territorio de Barcelona, y en lo lloch dit “Termens del Castell de Port”. Llargament en segon lloch explicada designada, y confrontada en lo acte de dit establiment rebut en poder del notari avall escrit als tretse dels corrents mes, y any. Los lluhismes, pensions de censos, y altres drets deguts a dit Rnt. Firmant com a Prior predit sempre salvos, confessant rebrer de dit Erasme Gonima quaranta sinch lliuras moneda barcelonesa ab diner comptant, no sols per la facultat de lluhir cent sinquanta nou lliuras en penció en nuda percepció del cens ab dit establiment imposat, sino també per la entrada de cent lliuras ab lo mateix entrada, feta gracia del restant. Y aixi en dit nom ho firma en esta ciutat de Barcelona als catorce días del mes de Juny del any de mil setcents vuitanta quatre. Y lo mateix otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firma de s ama. Essent presents per testimonis Joseph Gorgoll agent fiscal de Real jusgado de provincia, y Martí Thomas escrivent en Barcelona habitants.
Fr. Pere Escolá Prior de Nazaret, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.