Saga Bacardí
00766
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO DE GORGOLL, HACIA ERASMO GONIMA Y PASSARELL.


En nom de Deu, sia amen. Jo Da. Agustina Gorgoll y Rojo de Castro antes Verdier, muller vuy de Joseph Gorgoll agent Fiscal del Real Juzgado de provincia en esta ciudad residint, que en primeras nubcias ho fui de D. Anton Verdier en esta ciutat populat, a fi y efecte de pagar alguns atrassos que los bens que foren de D. Manuel Rojo de Castro oficial de la contaduria principal de est Excercit y Principat, mon pare, y vuy jo possehesch se triban obligats fent estas cosas en presencia y de voluntat de dit Joseph Gorgoll mon marit avall consentint. Perso, de ma espontanea voluntat, per mi y per mos hereus y successors qualsevols sian, vench y per titol de venda concedesch a Arasme Gonima comerciant, ciutadá de Barcelona present y avall acceptant y a sos successors y a qui voldrá perpetuament, tot aquell cens de penció dotse lliuras farncas de corresponció, junt ab lo domini mitjá, firma, fadiga y altre dret a dit cens annexo que tots anys en lo die vint de Novembre rebo, percibesch y cobro sobre tot aquell tros de terreno que conté vint y quatre palms de ample y trenta nou palms de llarch desde solixent a ponent poch mes o menos que es part y de pertinencias de un hort situat en lo carrer dit de la Riera den Prim per mi possehit, y establert lo dia present al mateix Gonima ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit lo dia present y poch antes de est, en lo qual tros de terreno se troba construhida una caseta que vuy per sos titols posseheix Francisco Camps teixidor de lli ciutadá de Barcelona. Y me especta lo dit cens en virtut de establiment, per mi fet de dit tros de terreno a Joan Gatell fabricant de indianas y a sos successors perpetuament ab la imposició del dit cens ab acte rebut en poder de Josen Grau Sayrols notari publich de número de Barcelona a catrose de Mars mil setcents setanta y nou. Y termina lo dit tros de terreno ab sa caseta a solixent ab honor de Isabel Casas; a mitgdia part ab honor dels hereus del Molt Rnt. Dr. Esteve Ferrusola Pbre y Canonge que fou de la Insigne Collegiata y Secular Iglesia de Santa Anna de la present ciutat., y part ab honor de Joan Barrey corredor ciutadá de Barcelona; a ponent ab honor de Jaume Sastre gerrer, ciutadá de Barcelona, y a tramontana ab lo hort, possehit vuy per dit Gonima comprador. Y se te lo dit tros de terreno ab sa caseta per mi al dit cens de dotse lliuras com en avant en virtut de la present venda se tendrá per dit Gonima al mateix cens de dotse lliuras en domini mitjá tots anys pagadoras en dit die vint de Novembre. Y jo ho tinch com en avant dit comprador ho tendrá per los hereus y successors del Noble Señor D. Salvador de Tamarit en esta ciutat popular succehint al Magnifich Gabriel Carcer, ciutadá honrat de Barcelona a cens tant per dit tros de terreno ab sa caseta com per lo hort possehit per dit Gonima, y per altres fincas possehidas per dits enfiteotas en lo carrer del Carme de catorce lliuras de las quals deduhidas las corresponcions los quedan francas nou lliuras catorce sous moneda barcelonesa tots anys pagadoras per meitat en los días vint y sinch de Abril y de Octubre. Qual cens paga y deu pagar dit Arasme Gonima per rahó del hort per ell possehit, emperó lo dit cens quedará salv y segur als hereus de dit de tamarit tant sobre lo tros de terreno ab sa caseta sobre designat, com sobre lo nort possehit per dit Gonima, y sobre las demes fincas possehidas per dits emfiteotas en dit carrer del Carme. Los hereus de dit de Tamarit ho tenen, so es las part de terreno y caserta sobredesignat que donan al detrás de la casa possehida per los hereus de dit Canonge Ferrusola en dit carrer del carme, jnt ab esta casa, y junt ab lo tros de hort que dona al detrás de esta possehit per dit Gonima, per lo Altar de Santa Margarida construhit en la Iglesia del Hospital els Masells vulgarment dit de Sant Llatser, y baix son domini y alou a cens de tretse sous y sis diners tots anys pagadors en la festa de Sant Matheu Apostol. Y la restant part de dit terreno ab sa caseta que dona al detrás de las casas possehida per dit Joan Bassas en dit carrer del Carme, junt ab esta casa, y junt ab lo tros de hort que dona al detrás de esta, possehit per dit Gonima per los hereus y successors del Magnifich Pere Clariana y Ceva a cens de sis diners tots anys pagadors en la festa de tots los sants. Y estos ho tenen per la Camareria e Infermeria de Sant Pau del Camp del orde de Sant Benet de la Sagrada Congregació Claustal Tarraconense, y per lo Molt Rnt. Sagristá Major del mateix Real Monastir, com a usufructuari de las rendas, y baix domini y alou de ditas Camareria e Infermeria a cens de nou sius, tots anys pagadors en dita festa de Tots Sants. Se ha de saber que antiguament se tenían estas cosas per dit de Clariana a cens de un morobatí y mitg, qual per los precessors de dit Clariana fou reduhit a sis diners, com aixis se expressa en lo precari fet per Simon de Clariana al procurador de ditas cosas ab acte rebut en poder de Pere Martí notari publich de Barcelona a setse Octubre mil sinchcents. La qual venda fas aixi com millor dir y entendrer se pot extrahent ditaqs cosas venudas de mon poder y domini, posantlas en ma y poder de dit comprador. Prometen entregarlin possessió donantli facultat que de sa propria authoritat se la puga pendrer y presa retenir ab clausula de constitut y precari, cedint per dit efecte a dit comprador y a sos successors tots los drets y accions que me competesca en virtut dels quals pugan rebrer y cobrar la prorrata y pencions de dit cens en acant devedoras y son preu en cas de ser lluhible, y del que cobraran firmen apocas rezibos y altres cautelas, y aixi mateix pugan firmar per rahó de Señoria qualsevols contractes de alienació y altres que se fassen de dit terreno y caseta, cobrar las parts de lluhisme corresponents, usar del dret se de prelació y fadiga, y fer tot lo demes que jo podría fer antes de la firma del present acte, usant de dits drets cedits en judici y fora de ell com millor los apareixedrá ab constitució de procurador com en cosa propria y clausula de intima a qui convinga. Salvat los censos y altres drets deguts als Señors sobre anomenats, y lo lluhisme que a aquells respective se dega pagar, lo qual se deurá comptar respecte de trovarse construhit edifici en dit tros de terreno antes nort, segons la clausula del seté. Lo preu de la present venda es quatrecentas lliuras barcelonesas pagadoras so es, cent lliuras per lo dia de Nadal prop vinent, y las restats trescentas lliuras ab tres pagas de cent lliuras quiscuna en los días de Nadal dels anys mil setcents vuytanta sinch, vuitanta sis, y mil setcents vuytanta y set. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu aixi no convingut, no hagut, ni rebut, y a la lley ultra dimidium, y a tot altre dret y lley que me puga afavorir dono y remeto a dit comprador y a sos successors lo mamor valor quepoguessen tenir ditas cosas venudas del preu sobredit. Prometent al mateix comprador y a sos successors la present venda ferlos tenir y valer y percibir, y cobrar la prorrata y pencions de dit cens en avant deveoras, y estarlos de ferma y legal evicció, sempre perpetuament y en tot y qualsevol cas pensat, o no pensat de dret o de fet de qualsevol modo que esdevinga, ab restitució y esmena de ttos gastos y despesas. Y per son cumpliment ne obligo tots mos bens mobles e immobles presents y veniders. Renunciant a qualsevol lley, o dret de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació. Y present jo dit Joseph Gorgoll consento a esta cosas per dita Da. Agustina Gorgoll ma muller fetas per serho de mon consentiment, y voluntat. Y jo dit Arasme Gonima accepto esta venda a mon favor perpetuament feta per lo preu, modo y forma sobredits a que expressament consento, y prometo a dita Da. Agustina, y a sos successors que no sols pagaré dit preu, sino també cumpliré tot lo demes que en forsa de esta venda estiga obligat cumplir, en la conformitat que sobre queda estipulat, sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y restitució y esmena de gastos y despuesas. Per lo que ne obligo tots mos bens mobles, e immobles presents y veniders. Renunciant a qualsevol lley o dret de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació. Y juram junts venedora, y comprador a Nostre Señor Deu y a sos Sants quatre Evagelis en ma y poder del notari avall escrit no sols de no contravenir al sobredit per pretext algún causa, o rahó, sino també que lo present contracte no fem en frau ni prejudici dels Señors sobre anomenats, ni de sos respective drets dominicals. Y aixi firmam lo present acte (del qual se deu pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins lo termini de sis días del dia present en avant comptadors, segons tenor de la Real Pragmatica Sanció sobre est fi publicada en esta ciutat de Barcelona als set días del mes de Juliol del any mil setcents vuytanta quatre. Y los mateixos otorgants (coneguts de mi lo infrit notari) ho firman de sas respective mans. Essent presents per testimonis lo Dr. en drets Joan Gibert, y Miquel Xicart escrivent en Barcelona residiits.
Maria Agustina Gorgoll, y Roxo de Castro, Joseph Gorgoll, Arasme Gonima En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.