Saga Bacardí
00767
ESCRITURA DE PAGO CENSO EN MONTJUICH DE COCH, PAGADO POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori: Com Salvador Coch veler, ciutadá de Barcelona. De sa espontanea voluntat firma apoca a Erasme Gonima comerciant, ciutadá de Barcelona absent, y lo notari avall firmat com a publica persona present, y estipulant de la quantitat de setcentas lliuras moneda barcelonesa y son per semblants que dit Gonima deu satisfer a dit firmant inseguint lo convingut, y pactat ab lo establiment per est a dit Gonima, y a sos successors perpetuament firmat de diferents pessas de terra situadas en lo territorio de esta ciutat, llargament designadas explicadas y confrontadas en lo acte de dit establiment rebut en poder del notari avall firmat a tretse de Juny proxim passat. Lo modo de la paga de ditas setcentas lliuras es que aquellas dit firmant confessa haver rebut de dit Erasme Gonima ab diner comptant a sas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de dit diner, y a tot altre dret, y lley que puga afaorir a dit firmant otorga la present apoca en esta ciutat de Barcelona als catorce días del mes de Ferbrer del any de mil setcents vuitanta sinch. Y lo mateix otorgant (conegut de mi lo infrascrit notari) ho firma de s ama, essent presents per testimonis Salvador Oliva y Camps, y Martí Thomas Huget escrivents en esta ciutat habitants.
Salvador Tochs, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.