Saga Bacardí
00769
ESCRITURA DE NOTIFICACIÓN DE PAGO DE CENSO Y PRORRATA DE CAMPS HACIA ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori: Com Manuel Campos porter real, ciutadá de Barcelona, mediant lo jurament que prestá en lo ingres de son offici, constituit personalment en lo estudi de las casas de la habitació de mi lo infrit notari situadas devant lo fossar de la Parroquial Iglesia de Sant Miquel Archangel de la present cintat, fa relació a mi lo infrit notari en presencia dels testimonis que avall se anomenarán, que en lo dia, y hora que avall se expressarán, a instancia de Erasme Gonima comerciant, ciutadá de Barcelona present, intimá, y notificá a Francisco Camps texidor de lli, ciutadá de Barcelona copia de la intima del tenor seguent.=
Intimau y notificai a Francisco Camps texidor de lli, ciutadá de Barcelona, que ab acte rebut en poder de Manuel Oliva y Viloca notari publich de número de Barcelona a set de Juliol de mil setcents vuitanta quatre. Da. Agustina Gorgoll y Rojo de Castro muller de Joseph Gorgoll agent Fiscal del Real Jusgado de Barcelona en esta ciutat residint, per las causas, y rahons en aquell contengudas vené a Erasme Gonima comerciant ciutadá de Barcelona, y a sos successors perpetuament tot aquell cens de penció dotse lliuras francas de corresponció, junt ab lo domini mitjá, firma, fadiga y altre dret a dit cens annexo,q ue tots anys en lo dia vint de Novembre dit Francisco Camps a dita Da. Agustina Gorgoll y Rojo de Castro feya y prestaba per rahó de tot aquell tros de terreno que conté vint y quatre palms de ample, y trenta nou palms de llarch desde solixent a ponent poch mes, o menos, que es part, y de pertinencias de un hort situat en lo carrer de la Riera den Prim Alta, possehit vuy per dit Gonima, y antes per dita Da. Agustina Gorgoll, en lo qual tros de terreno se troba construhida una caseta que vuy por sos titols posseheix dit Francisco Camps, junt ab la prorrata y pencions de dit cens del dia de dita venda en avant debedoras. Lo qual acte de venda se troba concebut ab totas clausulas de extracció de domini promesa de entregar possessió, facultat que dit Gonima de sa propria autoritat se la puga pendrer constitut, cessió de drets, y acciins, y ab totas las de mes clausulas en semblants actes posar acostumadas, y en particular ab la de intima. En virtut de la qual se diu, intima, y notifica a dit Francisco Camps pague la prorrata de dit cens desde el dia de dita vnda fins vuy deguda, prorrata, y pencions del mateix en avant de verdaderas, y lo preu de aquel, en cas de ser lluhible, a dit Erasme Gonima, aixi com antes ho havia de pagar a dita Da. Agustina Gorgoll altra intima no aguardada. La qual se fa a instancia del mateix Erasme Gonima ab intervenció de dit Manuel Oliva y Viloca notari. Dada en Barcelona a vint y hu de Mars de mil setcents vuitanta sinch.=
Copia de la qual intima entragá dit Manuel Camps al mateix Francisco Camps personalment entre las set, y uit horas de la nit del dia set del corrent mes, y any. De totas las quals cosas dit Camps requirí a mi lo infrit notari formas lo present acte. Que fonch fet en esta ciutat de Barcelona als disset días del mes de Abril del any de mil setcents vuitanta sinch. Y lo mateix Camps (conegut de mi lo infrit notari) ho firma de sa ma. Essent presents per testimonis Salvador Oliva y Camps, y Martí Thomas Huguet escrivents en Barcelona habitants.
Manuel Campos, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.