Saga Bacardí
00770
ESCRITURA DE PAGO DE PENSIONES A COCH POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori. Com Salvador Coch veler, ciutadá de Barcelona. De sa espontanea voluntat firma apoca a Erasme Gonima, comerciant, ciutadá de Barcelona, absent, y lo notari avall firmat, com a publica persona present y estipulant de la quantitat de setcentas lliuras moneda barcelonesa, y son a bon compte de sinch mil trescentas lliuras, y setas per lo preu de la venda y absolució per dit firmant a favor de dit Gonima firmadora de cent sinquanta nou lliurasen penció en nuda percepci´del cens de penció cent seixanta sis lliuras deu sous que tots anys en domini mitjá en lo dia catorce de Juny dit Gonima a dit firmant fa, y presta per rahó de quatre distinchtas pessas de terra que en virtut de establiment per dit firmant de aquellas a son favor perpetuament firmat, ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit a tretse Juny mil setcents vuitanta quatre te, y posseeix en lo territorio de la present ciutat. Qual paga de setcentas lliuras, no obstant que no tenia efecte fins en lo dia tretse de Juny del any prop vinent, ha tingut lloch al present, per haverse verificat lo cas de haver de acomodar dit firmant una de sas fillas, conforme aixi se reve ab lo paper privat per dit Gonima firmat baix dit dia tretse de Juny. Lo modo de la paga de ditas setcentas lliuras es que aquellas dit firmant confessa haver rebut del mateix Erasme Gonima, ab diner comptant a sas vluntats. Y aixi renunciant a la excepció de dit diner no rbut, y a tot altre dret, y lley que puga afavorir a dit firmant otorga la present apoca en esta ciutat de Barcelona als disset días del mes de Agost del any de mil setcents vuitanta sinch. Y lo mateis otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firmá de sa ma. Essent presents per testimonis Salvador Oliva y Camps, y Martí Thomas Huguet escrivents en Barcelona habitants.
Salvador Coch, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.