Saga Bacardí
00772
ESCRITURA DE PAGO DE DAÑOS EN TIERRAS CERCA DEL RIO, ENTRE ELLAS UNA DE ERASMO DE GONIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori. Com Jordi Cuxart major pages del pla de Barcelona y Maria Sagristá y Fetjó viuda de Pere Sagristá també pagés de dit Pla, esta no sols com a thenutaria, segons se diu per rahó de son dot, sepoli, y altres drets que te, y li competeixen en la universal heretat y bens, que foren de dit son difunt marit, sino també com a usufructuaria de la mateixa heretat y bens. De sa espontanea voluntat firman apoca al Noble Señor D. Anton de Borrás y de Pedrolo Thinent Agregat de las Planas Major de esta plassa, antes del Regiment de Dragons de Lusitania y Regidor perpetuo de la present ciutat, y en ella domiciliat present, de la quantitat de vint y sinch lliuras un sou moneda barcelonesa, y son per los danys ocasionats en terras de dit firmants per rahó del conducto de la mina de aygua que dit Señor de Borrás ha fet construhir per poder regar las terras de la heretat posseheix en la Parroquia del Hospitalet en est Bisbat, a saber per la destrucció de trenta set seps de la viña de dit Cuxart sinch lliuras once sous, y per la de cent trenta seps de la viiña de dita Sagristá dinou lliuras deu sous comptantse a tres sous cada sep. Considerats a ditas quantitats per Benet Batllori pagés del mateix Pla, expert a dit fi elegit per dit Señor de Borás y dits firmants. Lo modo de la paga de ditas vint y sinch lliuras un sou es que aquellas dits firmants confessan rebrer del mateix Señor D. Anton de Borrás ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits, so es quiscun sa corresponent quantitat. E proceheix la referida quantitat de aquellas doscentas trenta lliuras que son la entrada del establiment per dit Señor de Borrás a favor de Erasme Gonima, comerciant ciutadá de Barcelona y de sos successors perpetuament firmat de un tros o llenca de terra de tinguda viut centas quaranta nou canas quadradas que componen una quarta, dos mondinas y mitja y la meitat de mitja mondina, ab sas entradas y eixidas, drets, y pertinencias, que es part y de pertinencia de aquella pessa de terra campa de tinguda set quartas poch mes o menos, vulgarment nomenadas “Lo Camp dels Oms”, situada en lo territorio de Barcelona, y cerca lo Castell de Nostra Señora del Port, ab altre acte rebut en poder del notari avall firmat a tretse dels corrents mes y any. Y en testimoni del sobredit firman la present apoca en esta ciutat de Barcelona als vint y un días del mes de Janer del any de mil setcents vuitanta sis, dels dits horg. Dit Cuxart firma de sa ma. Y per dir dita Maria Sagristá que no sabia de escriurer en sa presencia de son consentiment, y voluntat ho firma un dels infrits testimonis. A lo que hi foren presents Ignasi Baucells negociant y Joseph Serra xocolater en Barcelona habitants. Quals afirmaren conneixer a dits otorgants, per sos noms y apellidos. Salvador Oliver y Camps y Marti Thomas Huguet esdrivents en esta ciutat residints.
Jordi Cuxart, Per dita Maria Sagristá firmo Martí Thomas Huguet testimoni, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.