Saga Bacardí
00774
ESCRITURA DE VENTA Y ABSOLUCION DE CENSOS Y PARTE DE ELLOS DE COCH, HACIA ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


En nom de Deu. Sia amen. Jo Salvador Coch veler, ciutadá de Barcelona. Attenent y considerant que ab altre acte rebut en poder del notari avall firmat a tretse Juny mil setcents vuitanta y quatre esatablí y en emfiteusim concedí a Arasme Gónima comerciant, ciutadá de Barcelona y y a sos successors perpetuament, las quatre pessas de terra que avall se designarán, a cens de cent seixanta sis lliuras deu sous en domini mitjá francas de corresponció, tots anys pagadoras en lo dia catorce de Juny. Del qual cens ab lo mateix establiment li doní facultat de lluhir y quitar cent sinquanta nou lliuras en penció en nuda percepció per sinch mil trescentas lliuras en preu ab diferents plassos y lluhicions, ab entrada de cent lliuras barcelonesas, y ab los demes pactes, circunstancias, modo y forma en lo mateix acte de establiment a que me refich, contenguts. Attenent mes avant, y considerant que dit Gónima en virtut de la facultat a ell ab dit acte concedida ha lluhit y quitat sinquanta sinch lliuras onse sous en penció en nuda percepció de dit cens per mil vuincentas sinquanta dos lliuras en penció con es aixis de veurer en las apocas que a son favor ne te firmadas ab tres distinchs actes rebuts en poder del notari avall firmat, so es dos per mi de setcentas lliuras quinscuna, baix los días catorce de Febrer mil setcents vuitanta sinch, y disset Agost del mateix any, y la altre per los obrers del Hospital general de Santa Creu de la present ciutat de quatre centas sinquanta dos lliuras baix lo dia trenta Agost prop passat per lluhició de un censal que jo feya y prestaba a dita obra, y que en consequencia dit Gonima me ha instat repetidas vegadas que li firmás venda y absolució, no sols de dita part de cens per ell ja lluhida, sino també de la corresponent als censals que avall se explicaran, volent pues adhirir a sa justa demanda.
Primo: Per lluhir y quitar als Consols del Collegi de Apotecaris de la present ciutat, com a Administradors de certas missas fundadas en la Iglesia del Real Monastir de Monterion de la mateixa tot aquell censal de preu sinch centas lliuras, y penció quinse lliuras que tots anys en cert termoni los fas y presto.
Item y finalment: Per lluhir y quitar als Rts. P. Prior y Religiosos de Nostra Señora del Carme orde de P.P. Calsats de la present ciutat quatre distinchs censals de preu lo un siscentas vint lliuras dotse sous, y set diners y penció divuit lliuras dotse sous y set diners, y penció divuit lliuras dotse sous y quatre diners, altre quatre centas sinquanta tres lliuras deus sous y penció tretse lliuras onse sous y deu diners, lo altre setanta sinch lliuras y penció dos lliuras sinch sousl, y lo altre doscentas lliuras y penció sos lliuras que tots anys a vint y hu Janer en virtut al segon y ultim, a trenta Juliol enquant al primer, y en cert termini en quant al tercer los fas y presto, be que desde lo dia de dit establiment en avant en virtut de lo ab est estipulat los paga dit Gonima, y deuria ja est haverlos lluits y quitats. Y finalment per rahó de las lluhicions que con sobre queda dit ha ja executat dit Gonima, perso. De ma espontanea voluntat per mi, y per mos hereus y successors qualsevols sian, vench, absolch, difinesch remeto a dit Arasme Gonima present, y avall acceptant y a sos successors y a qui voldrá perpetuament, cent onse lliuras dos diners en penció en nuda percepció del sobredit cens de penció cent seixanta sos lliuras deu sous que tots anys en lo sobre dit dia catorce Juny me fa, y presta.
Primo: per rahó de tota aquella pessa de terra campa antiguament ab tiras de rahims a arbres de diferents generos que vuy no ho exhisteixen de tinguda dos mojadas poch mes o menos ab sas entradas y eixidas, drets, y pertinencas que en forsa de dit establiment posseheix dit Gonima en lo terme del Castell de Port, territorio de esta ciutat, y en lo lloch dit “La Perellada”. Y termona dita pessa de terra a solixent ab lo camí publich que allí es per lo qual se va a la Capella de Nostra Señora de Port; a mitgdia ab honor de Balthasar Bacardí, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella popular, que fou del Magnifich Rafel Carcer y de Bals; a ponent part ab altre pessa de terra que avall se designará, y part ab honor de dit Gonima, que fou de Feliph Vinyals de la Torre, antes de Benet Vinyals pagés de Sarriá, y antes de la Señora Vidala de Sarriá; y a tramontana part ab honor de D. Feliph Saleta y Botunya en Barcelona popular que antes fou de T. Romeu y Modolell y part ab honor dels Rnts. P. Preposit y Sacerdots de la casa de la Congregació de Sant Feliph Neri de la present ciutat que antes fou de Francisco Puigsavall notari.
Secundo: Per rahó de aquella altre pessa de terra campa de tinguda una mojada y una quarta poch mes o menos ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias, que dit Gonima en forsa de dit establiment te, y posseheix en la Parroquia de Nostra Señora de Sans y lloch dit “Termens del Castell de Port”. Y termina dita pessa de terra a solixent part ab Esteve Mestres comerciant, part ab dit Gonima que antes era de Ignasi Bruguera, part ab dit Bacardí que fou de dit Carcer y Bals, y part ab la pessa de terra sobre designada; a mitgdia ab altre honor de dit Gonima que fou de D. Anton Borrás un dels Regidors respective de esta ciutat, que fou de Miquel Rialp; a ponent ab honor de dit Borras que fou de Maria Pons viuda de Joseph Pons, fuster part, y part ab la pessa de terra que avall en quart lloch se designará; y a tramontana ab honor de dit Feliph Vinyals de la Torre que fou de dit Benet Vinyals de Sarriá.
Tertio: Per rahó de aquella altre pessa de terra campa de dinguda una mojada poch mes o menos ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias que dit Gonima en virtut de dit establiment te, y posseheix en dit terme del Castell de Port, territorio de esta ciutat molt prop dit Castell, y en lo peu de la montaña de Monjuich. Que termina a solixent ab lo camí puclich que va a dit Castell de Port; a mitgdia ab honor de dit Gonima que fou de dit Bruguera: a ponent ab la pessa de terra sobre en segon lloch designada; y a tramontana ab honor de dit Bacardí.
Quarto y Finalment: Per rahó de tota aquella altre pessa de terra campa que antuguament acostumaba esser en dos dividida, de tinguda tres quartas poch mes o menos ab sas entradas, y eixidas, drets, y pertinencias que lo mateix Gonima en forsa del precalendat establiment te y posseeix en dit territorio de Barcelona terme de dit Castell de Port en lo lloch anomenat los horts sobre lo camí de las Trias. Y termina a solixent ab la pessa de terra sobr en segon lloch designada; a mitgdia ab lo mateix Gonima, que fou de dit D. Anton Borrás; a ponent ab D. Vicents Figuerola y Vilana en esta ciutat popular part, y part ab dit Gonima, que fou de dit Vinyals de la Torre; y a tramontana ab honor del mateix Gonima que fou de dit Vinyals. Y se tenen ditas quatre pesas de terra per mi al dit cens de cent seixanta sis lliuras deu sous com en avant en forsa de la present venda y absolució se tindran per mi a cens de las restants sinquanta sinch lliuras nou sous y deu diners. De las quals pot dit Gonima lluhir, y quitar quaranta set lliuras dinou sous y deu diners en penció en nuda percepció per mil sinch centas noranta vuit lliuras disset sous y sinch diners en preu, sempre, y quant a ell o a sos successors será ben vist, en domini mitjá tots anys pagadoras en lo sobre dit dia catorce de Juny. Y jo las tinch so es la pessa de terra en primer lloch designada per lo primer benefici, baix invocació dels Sants Gabriel y Aleix confessor en la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Pi de esta ciutat, instituhit y fundat per lo Honorable Guillem Turelli y per son Venerable Rector, o Beneficiat en nom de aquell a cens de cent de vit y set sous en nuda percepció tots anys pagadors en la festa de Nadal, y baix domini, y alou dels hereus o successors del Noble D. Joseph de Casademunt y de Boxadors regent la Real Cancellaria en lo present Principat de Cataluña y Comunitat de Serdaña, sucesor del Magnifich Galceran Pau Llull difunt donsell en Barcelona domiciliat patró de dit benefici, succehint en estas cosas al Magnifich Galceran Sastrada ciutadá de Barcelona, y a dit Guillem Turell. La pessa de terra en segon lloch designada, per lo Rnt. Prior del Monastir de Nostra Señora de Natzaret de la present ciutat, y biax domini y alou de aquell, a cens de trenta sis sous tots anys pagadors en la festa de Sant march del mes de Abril. La pessa de terra en tercer lloch explicada per los hereus, o successors de Dionisa Morell viuda de Joan Morell mercader, ciutadá de Barcelona a cens de tretse sous tots anys pagadors en la festa de Sant Joan de Juny. Qui ho tenen, junt ab altres honors que posseheixen diferents enfiteitas en dit terme de Port, per lo Señor Rey, y baix son domini y alou a cens de deu sous tots anys pagadors en la festa de Nadal. Y la pessa de terra en quart y ultim lloch designada, per lo benefici segon gaix invocació dels Sants Gabriel y Aleix en dita Iglesia parroquial del Pi, instituhit, y fundat, y per son beneficiat en nom de aquell, y baix domini y aloy de dit benefici a cens de dotse sous tots anys pagadors en lo dia primer de Juny , La qual venda y absolució fas aixi com millor dir, y entendrer se pot, aixique de aquí en avant cesse la annua prestació de ditas cent onse lliuras y dos diners en penció en nuda percepció del dit cens ab lo present venudas y absoltas, y dit Gonima y sos successors posseescan ditas pessas de terra francas, y libres de la prestació de aquellas, y sols estigan obligats a la solución, y prestació de las restants sinquanta sinch lliuras nou sous y deu diners, ab lo domini mitjá, y altre dret a dit cens annexo. Prometent a dit Gonima, y a sos successors no demanarlos mes ditas cent onse lliuras, y dos diners en penció imposant a mi, y a mos successors silenci perpetuo, ab pacte d emes no demanar, absolemne estipulació roborat. Cedint al mateix Gonima, y a sos successors tots los drets, y accions que me competescan pera usar de ells en judici, y fora de ell, com millor los apareixerá, ab constitució de procurador com en cosa propria. Salvats los censos y altres drets deguts als Señors sobre anomenats, y lo lluhisme que a aquells respective se dega pagar, lo qual se deurá comptar a saber en quant a las pessas en segon y quart lloch designadas segons la clausula del quint, y en quant a las en primer, y tercer lloch explicadas segons la qualitat del domini, per no trovarse continiada en lo sobre calendat establiment, cualsula alguna per aquell. Lo preu de la present venda y absolució es tres mil setcentas una lliuras dos sous y set doners moneda barcelonesa del qual preu de voluntat mia, y en virtit de facuotat que ab lo present concedesch a dit Gonima se retinga vers si mil vuitcentas quaranta nou lliuras dos sous y set diners a fi de pagarlas als acrehedors sobre anomenats per lluhició de dits sos censals que deurá practicar dit Gonima alomenos dins quatre anys proxims, y del dia present en avant comptadors, a efecte de quedar jo, y mos successors desobligats de la solución, y paga de aquells, pagant en lo entretant que tardará dit Gonima a lluhir los dits censals, sas espreseas pencions en sos corresponents terminis. Del quals acrehedors en lo temps de la paga cobre apocas difinicions y cessions pera defensar la present venda y absolució contra qualsevols acrehedors, volent que fetas ditas lluhicions y pagas succehescan dit Gonima, y sos successors en los mateixos lloch dret, estat, y condició, y los competescan las mateixas preeminencias, y prerrogativas que competirían a dits acreedors, sino sels satisfessen ditas respective quantitats, ab constitució de procurador com en cosa propria. Y las restants mil vuitcentas sinquanta dos lliuras a cumpliment del preu de esta venda y absolució, confesso que quedan per dit Gonima satisfetas, com es de veurer ab las apocas que sobre se calendan, a que me referesch. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu aixi no convingut, no hagut, no rebut, y a la lley ultradimidium, y a tot altre dret y lley que me puga afavorir, dono, y remeto a dit gonima, y a sos successors lo major valor que poguesen tenir ditas cent onse lliuras dos diners en penció en nuda percepció de dit cens, ab lo present venudas, y absoltas. Prometent la present venda y absolució ferlim tenir y valer, y possehir ditas pessas de terra francas y libres de la prestació de aquellas, y estarlos de ferma y legal evicció sempre, perpetuament, y en tot, y qualsevol cas pensat, o no pensat, de dret, o de fet de auqlsevol modo que esdevinga, ab restitució, y esmena de gastos y despesas. Per lo que ne obligo tots mos bens mobles e immobles, presents y veniders. Renunciant a qualsevol lley, o dret que me puga afavorir, y a la que prohibeix la general renunciació. Y jo dit Erasme Gonima accepto la present venda y absolució per dit Salvador Coch a mon favor perpetuament feta per lo preu, modo y forma sobredits, y prometo a dit Coch, y a sos successors que dins lo termini de quatre anus proxims y del dia present en avant comptadors lluhiré los sobre referits censals, y en lo entretant que tardaré a quitarlos pagaré annualment en sos corresponents terminis sas respective pencions, y cumpliré tot lo demes que en forsa del present acte estiga obligat en la conformitat que sobre queda estipulat, sens dilació, ni escusa alguna abh lo acostumat salari de procurador, y restituciò, y esmena de gastos, y despesas. Per lo que ne obligo tots mos bens mobles, e immobles presents y veniders. Renunciant a qualsevol lley, o dret de mon favor, y a la que prohibeix la general renuncianció. Y expressament renuncio a mon propri for, y a son privilegi sotmetemtme jo, y mos bens a la curia del Ilustre Corregidor de la present ciutat, o de altre qualsevol tribulam secular solament ab facultat de variar lo judici, y firmo escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, o de altre qualsevol tribunal secular solament, obligant per so mos bens solament, no emperó ma persona per pacte expres aixi convingut, mobles e immobles, presents y veniders, ab totas renuncias de dret necesarias. Y juram nosaltres dits Cocch, y Gonima a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis en ,a, y poder del notari aball firmat, no sols de no contravenir al sobre dit per pretext algún causa, o rahó, sino també que lo present contracte no fem en frau, ni perjudici dels Señors sobre anomenats, ni de sos respective drets dominicals. Y aixi junts firmam lo present acte (del qual se deu pendrer la rahó en lo offici de hipotecas de la presenr ciutat dins sis días del dia present en avant comptadors, segons tenor de la Real Pragmatica a est fi pubicada) en esta ciutat de Barcelona als divuit días del mes de Juny del any de mil setcents vuitanta set. Y los mateixos otorgants (coneguts de mi lo infrit notari) ho firman de sas respective mans. Essent presents per testimonis Salvador Oliva y Camps, y martí Thomas Huguet escrivents en Barcelona habitants.
Salvador Coch, Erasme Gonima, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.