Saga Bacardí
00776
ESCRITURA DE VENTA DE DISTINTAS PIEZAS DE TIERRA DE LOS SALA, POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


En nom de Deu, sia, amen. Nosaltres Josepha Sala Barrera y Cardona viuda de Jaume Sala, revenedor, ciutadá de Barcelona y Geroni Sala y Barrera també revenedor, ciutadá de la mateixa, mare y fill. Primo per pagar y satisfer al Ilustre y Molt Rnt. Señor Abat del Real Monastir de Sant Pau del Camp de Barcelona, tres lliuras deu sous y sis diners barcelonesos per una penció cessa en lo present any del cens de igual penció que annualment li fem y prestam com avall se expressará.
Item: Per pagar y satisfer al Ilustre Señor Marques de Castellvell divit lliuras nou sous y sis diners barcelonesos per una penció corresponent en lo corrent any del cens de semblant penció que tots anys en domini mitjá lu fem y prestam com avall se explicará.
Item: Per pagar y satisfer als Ilustres Señors Administradors del Regalo de Pobres del Hospital General de Santa Creu de esta ciutat tretse lliuras barcelonesas per una penció corresponent al present any del cens de semblant penció que tots anys en domini mitjá los fem, y prestam conforme avall se expressará.
Item: Per pagar y satisfer a Joseph Tressols hortolá de ditas hortas mil sinquanta lliuras barcelonesas, o aquella major, o menor quantitat que en si sia per semblants que lin debem pagar no sols per la quantitat que nos anticipá ab lo arrendament que a ell y a Salvador Tressols son pare li firmarem del hort que avall se designará, sino també per lo que ha impedit en obras de la casas, y demes oficinas de dit hort.
Y Finalment; A fi, y efecte de pagar y satisfer als acrehedors de mi dit Geroní ab part dels quals tinch feta concodia set mil sinch centas quinse lliuras barcelonesas, a cumpliment de las quantitats que los estich debent feta alguna condonació que de ells enperó. Per so, de nostra espontanea voluntat per nosaltres, y per nostres respective hereus, y successors qualsevols sien venem y per titol de venda concedim a Erasme Gonima comerciant ciutadá de Barcelona present, y avall acceptant y a sos successors, y a qui voldrá perpetuament tot aquell hort ab sa sinia y safareitg ab la casa y demes oficinas del hortolá, y ab altra casa al costat de esta a la part de solixent, junt ab la entrada de dit hort, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias que per los titols avall escrits tenim, y possehim en la horta superior de Sant Pau de esta ciutat y en lo carrer anomenat de las Carretas per lo qual se va al dit Real Monastir de Sant Pau. Lo qual hort que ab lo present venem conté de amplaria a la part de dit carrer que es de solixent, doscents seixanta sinch palms, a la part de mitgdia doscents noranta tres palms; a la part de ponent quatrecents trenta vuit palms, y a la part de tramontana doscents quaranta tres palms tot poch mes o menos, y segons cana de Barcelona, y la dita entrada conté de ample vint y sinch Pals també poch mes, o menos exclosos los gruxos de las parets, y la altura que vuy, te fins a encontrar las casas que nosaltres dits venedors, possehim en lo mateix hort. Y terminan lo dit hort ab las ditas casas y oficinas del hortolá que ab lo present venem a solixent part ab lo dit carrer de las Carretas, y part ab las casas que nosaltres nos reservam; a mitgdia part ab las mateixas casas que nos reservam, y part ab honor de Freancesch Thomas perxer, ciutadá de Barcelona que fou de Joan Iglesias hortolá de dita horta de Sant Pau mediant un camí, o carretera que se diu ser propria de dit Thomas; a ponent ab lo hort de Francisca Fuster y Comelles muller de Esteve Fuster hortolá de las mateixas hortas que antes fou de Anton Comelles; y a tramontana part ab las ditas casa que nosaltres nos reservam ab las ditas casas que nosaltres nos reseram, y part ab honors de Joseph Granasias, sastre, ciutadá de esta ciutat que antes fou de Vicens Simón notari. Y lo passadis per estar a dit hort termona a solixent ab dit carrer de las Carretas; a mitgdia ab casas y hort de nosaltres dits venedors, a ponent ab lo dit hort venut; y a tramontana part ab casas, y androna nostres y part ab las casas de la del costat del nortolá que ab lo present venem. Es de advertir que no vnen compresas ab la present venda unas casas que nosaltres possehim de pertinencias del dit hort entremitg de las quals es lo dit passadis o entrada per entrar al dit hort, quals casas contenen de llargaria a la part de solixent cent vuitanta sis palms y de fons so es las unas que tenen hort compres est, seixanta ynb palms y mitg, la part de las mateixas que es construida sobre lo passadis, o estrada de dit hort trenta sis palms y mitg, y lo restant de las casas compresas Androna quaranta un palms inclosos ab totas estas dimencios los gruxos de las parets. Y se ha de saber que lo hort ab las casas, y passadis o entrada que ab lo present venim, junt ab las casas, y androna que nos reservam los venedors se troba compres segons se explica en lo establiment que avall se calendará.
Primo: De tots aquells sinch quintars de terra contiguas situats en dita horta de Sant Pau del Camp. Que antiguament terminaban a solixent ab lo camí publich per lo qual se va al dit Monastir de Sant Pau del Camp; a mitgdia ab honor dels hereus o successors del Magnifch Pere Calbá doncell; a ponent ab lo hort dels hereus o successors de Anton Pascari Hortolá; y a tramontana ab los dos quintans de terra avall designats.
Secundo de aquells dos quintans de terra contiguis als sobre designats ab sa sinia, y safareitg en ells conscruits situats en dita horta de Sant Pau del Camp. Que terminaban antiguament a solixent ab dit camí publich per lo qual se va al dit Monastir de Sant Pau del Camp; a mitgdia ab dits quintans de terra sobre designats; a ponent ab honor dels hereus o successors a Anton Pascari; y a tramontana ab honor o hort de Galceran Avinyó hortolá.
Tertio: De aquells sinch quintans de terra que antiguament acostumbran ser auqtre quintans ab pou en ells construit en dita horta de Sant Pau del Camp. Que terminaban a solixent ab dit carrer publich; a mitgdia ab honor de Joan Maura rajoler; a ponent part ab honor de Anton Pascari, y part ab honor del Magnifich Francisco Palau; y a tramontana ab honor de dit Palau.
Quatro y finalment: De aquells sis, o set quintans de terra contiguos als dits sinch, y dos quintans sobre en primer y segon llochs designat, y se tene tots los sobre dits quintans ab los quals venen compresos las ditas casas que part venem, y part quedan en poder nostre, com sobre queda ja explicat (junt ab altres dos trossos de hort de tinguda lo un tres quintars de terra, y quatre quintars de terra lo altre ab son poui en ells construit, situats en dita horta de Sant Pau prop los quintars sobre designats, y a la altra part de dit carrer de las Carretas possehits los tres primers per los hereus de Ignasi Puiguriguer argener, ciutadá de Barcelona, y los altres quatre per Esteve Martó candeler de cera, ciutadá de la mateixa designats en ters y quint llochs del dit, y avall calendador establiment) per lo Ilustre Señor Marques de Castellvell en esta ciutat domiciliat, succehint al Magnifich Señor Francisco Gentisclá ciutadá honrat de Barcelona a cens vuy de trenta sinch lliuras compresas las corresponcions tots anys per meitat en domini mitjá pagadoras en los días primers de Janer y de Juliol. Se ha de saber que antes ditas cosas se tenían per dits hereus o successors de dit Magnifich Francisco Gentisclá al cens de quaranta sinch lliuras tots anys pagadoras en dits terminis, emperó ab acte rebut en pdoer de Francisco Gudisa y Aparici notari pubich Real collegiat de número de Barcelona en lo dia primer de Juliol de mil setcents sinquanta tres per la Noble Señora Da. Theresa de Amat legitima successora de aquell foren venudas y absoltas deu lliuras en penció del sobre dit cens en virtut del que quedá est reduit a ditas trenta sinch lliuras. Dit Ilustre Señor Marques te tot lo sobre referit per dits Ilustres Administradors del Regalo succehint a Anna Carreras y Navarro muller del Magnifch Joan Carreras Doncell en Barcelona domiciliat a cens de divuit lliuras dos sous, de las quals deduidas sinch lliuras y dos sous ques fan de corresponcións, los quedan francas tretse lliuras tots anys per meitat en domini mitjá pagadoras en los días primers de Janer, y de Juliol. Y se ha de saber que antes dita Anna Carreras rebia sobre dits horts de cens vuitanta vuit lliuras dos sous pagadors en dits dos terminis. Empero ab dos actes rebuts en poder de Diego Vilaseca notari publich de Barcelona a sinch Maig mil siscents sinquanta quatre. Y divuit Novembre mil siscents sinquanta sinch per dits Joan y Anna Maria Carreras y Navarro conjuges, en cets noms foren venudas y absoltas a dit Gentiscla perpetuament quaranta lliuras en penció en nuda perceicpió per vuitcentas lliuras en preu en virtut del que quedá dit cens reduhit a ditas divuit lliuras dos sous, y deduidas sas corresponcions a las expressadas tretse lliuras en quant als sinch quintars sobre en primer lloch designats per dita Abadia de Sant Pau del Camp, y per dit Ilustre Señor Abat en nom de aquella, y baix domini y alou de dita Abadia a cens del vint y nou sous tots anys pagadors en lo dia de Nostra Señora de Agosa. En quant a dos quintans de terra sobre en segon lloch designats. Y los tres quintans possehits per los hereus de dit Puiguriguer per dita Abadesa de Sant Pau, y per dit Señor Abat en nom de aquella, y baix domini, y alou de dita Abadia a cens de dos morobatins tots anys pagadors en dit dia de Nostra Señora de Agost, se ha de saber que dits dos proxims quintans de terra, y los tres posehits per los hereus de dit Puiguriguer se tenían per Francisco Castellar, ciutadá de Barcelona a cens de vint y tres sous, y quatre diners tots anys pagadors en dit dia de Nostra Señora de Agost dels quals se corresponian dits dos morabatins a dita Abadia, emperó ab acte rebut en poder de Anton Miquel notari publich de Barcelona a vint y set Janer mil sinch cents quaranta hu fou lo dit cens venut y absolt per los marmessors de dit Castellar a Bonanat Colomer, en virtut del que quedá lo dit cens, y domini estinch, y al dit. Y en quant als sinch quintans de terra sobre en tercer lloch designats per los hereus o successors de Joseph de Olzina y Ruisech Doncell succehint a Jaume Llaosadas mercader en Barcelona domiciliat a cens de quatre morabatins tots anys pagadors per meitat en los dia de Nostra Señora de Agost, y primer de Febrer. Qui ho tenen per dita Abadia de Sant Pau y per dit Ilustre Señor Señor Abat en nom de aquella, y baix domini y alou de dita Abadia a cens de mitg morabati tots anys pagador en dita festa de Nostra Señora de Agost. Y espectan las ditas cosas que ab lo present venem a mi dita Josepha Sala Barrera y Cardona com a donataria de la universal heretat y bens que foren de Ignasia Barrera miller de Manuel Barrera hortolá ciutadá de Barcelona ma mare coma par de la donació per esta a mon favor feta ab un capitl resultant dels matrimonis per rahó de matrimoni entre mi, y dit Jaume Sala celebradas firmant, y jurats rebuts en poder de Francisco Babot notari publich real collegiat de Barcelona a vint y hu de Maig mil setcents trenta nou colsos y subsignats per Manuel Baramon notari publich real collegiat de numero de Barcelona com a substitut de Ignasi Babot y de Juliol també notari regint las escripturas de dit Francisco Son pare, a dita Ignasia Barrera y Cardona espectban com a donataria de la universal heretat y bens que foren de Jaume Cardona també hortolá de ditas hortas, ciutadá de Barcelona son pare coma par de la donació universal per est a son favor feta ab un capitol resultant dels matrimonials per rahó del matrimoni entre esta y Manuel Barrera jove hortolá ciutadá de Barcelona celebrador, y después celebrats firmats, y jurats rebuts en poder del Magnifich Francisco Topi y Comes ciutadá honrat y notari publich real collegiat de Barcelona a tres Abril mil setcents hu. A dit Jaume Cardona espectaban com a hereu de la universal heretat y bens que foren de Joan Cardona també hortolá, ciutadá de Barcelona son pare per est instituhit ab son ultim testament que firmá en poder de Pere Martir Llulell notari publich de Barcelona a vint y sis de Febrer mil siscents setanta sinch publicat después de sa mort a sinch Mars del mateix any. Del que doná fe Joan Olzina y Cabanes notari publich de número de Barcelona com a regint las escripturas de dit Llunell, y a dit Joan Cardona espectaban los dits horts en virtut de establiment de aquells a son favor perpetuament perpetuament firmat per lo sobre anomenat Magnifich Señor Francisco Gentisclá ciutadá honrat de Barcelona ab acte rebut en poder de Joseph Quatracasas y Sala notari publich de Barcelona a vnt ys is de Juliol de mil siscents seixanta sinch, firmat per rahó de Señoria, y clos y subsignat per Joseph Ponsico notari publich de número de Barcelona com a regint las escripturas de dit Quatrecasas. La qual venda fem aixi com millor dir, y entendrer se pot ab los pactes seguents.
Primo: Que sempre y quant nosaltres o nostres successors vulgan vendrer las casas que nos quedan en dit hort, dit comprador, y sos successors tingan la fadiga convencional, so es que preu per preu, y pacte per pacte sean preferits a qualsevol altre persona.
Item: Que la androna que hi ha entre ditas cosas será comuna entre nosaltres, y dit comptador per servitras quedará empero lo terreno per nosaltres dits venedirs.
Y finalment: Que sempre y quant vulgan mudarlas comunas per tapar los portals que donan lo un al pati, y lo altre a la volta o entrada dega practicarho dit comprador a sas costas, habent de fer ditas comunas o deposits ahont nosaltres vulgam, havent igualment dit comprador a sas costas de fer un portalet al costat del pou, o ahont nos aparega pera poder passar a la eixida. Y ab dits pactes y no seis ells extrahem ditas cosas venudas de nostre poder y domini, posantlas en ma, y poder de dit comprador. Prometent entregantli pocessió, donantli facultat que de sa propria autoritat se la puga pendrer, y presa retenir ab clausula de constitut, y precari, cedint per dit efecte tots nostres drets, y accions pera usar de ells en juducu y fora de ell, com millor los apareixerá ab vconstitució de procurador com en cosa propria. Salvats los censos y altres drets deguts als Señors sobre anomenats, y lo lluhisme que a aquells se dega pagar lo qual se deurá comptar a saber en quant als quintans sobre en primer, segon, y tercer llochs designats segons la clausula del quint, y en quant als quintans en ultim lloch explicats segons la qualitat del domini per no brobarse insertada en lo sobrecalendat establiment, clausula alguna peraquell. Lo preu de la present venda es vuit mil siscentas lliuras moneda barcelonesa. Lo qual preu de voluntat nostra, y en virtut de facultat que ab lo present concedim a dit comprador se retinga vers si, a efecte de pagarlo als acrehedors en lo proemi de est acte mencionats en quant a mil vuitanta sinch lliura per las causas, y rahons allí expressadas dels quals en lo temps de la paga cobre apocas y cessions pera defensar la present venda contra qualsevols acrehedors, volent que fetas ditas pagas succehesca dit comprador en los mateixos lloch, dret, estat, y condició, y li competescan las mateixas preeminencias y prerrogativas que competirían a dits acrehedors, sino sels satisfessen ditas quantitats ab constitició de procurador com en cosa propria. Y en quant a las restants set mil sinch centas quinse lliuras a fi de depositarlas en la taula dels comuns deposits de la present ciutat, a solta del notari avall firmat, a fi de aplicarlas per pagar als acrehedors de mi dit Geroni, com queda sobre estipulat. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu aixi no convingut, no hagut no rebut, a la lley ultra dimidium, y a tot altre dret, y lley de nostre favor, donam y remetem a dit comprador, y a sos successors lo major valor que poguesen tenir ditas cosas venuds del preu sobredit. Prometent la present venda ferlos tenir, y valer possehir ditas cosas venudas, y estarlos de ferma y legal evicció, sempre perpetuament en tot, y qualsevol cas pensat, o no pensat de dret, o de fet de qualsevol modo que esdevinga ab restitució, y esmena de gastos y despesas. Y per son cumpliment ne obligam tots nostres bens, y del altre a solas, mobles e immobles presents y veniders. Renunciant al benefici de novas constitucions divididoras, y cedidoras accions, a la Epistola del Divo Adriá, y consiuetut de Barcelona que parla de dos, o mes que per lo total a solas se obligan, y a tot altre dret y lley de nostre favor, y a la que prohibeix la general renunciació. Y jo dit Erasme Gonima accepto la present venda, ab los pactes, preu, modo y forma sobre dits a que consento, y prometo cumplirho tot conforme sobre se troba estipulat sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumant salari de procurador, y restitució y esmena de gastos, y despesas, baix obligació de mos bens mobles e immobles presents y veniders, ab totas renuncias de dret necesarias.
Y juram junts venedors y comprador a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit no sols no contravenir lo sobredit per pretext algún, causa, o rahó sino també que lo present contracte no fem en frau ni perjudici dels Señors sobre anunciats ni de sos respective Señors sobre anomenats ni de sos respective drets dominicals. Y aixi junts firmam lo present acte (del qual se deu pendrer la rahó en lo offici de hipotecas de la present ciutat dins sis días del dia present en avant comptadors, segons tenor de la Real Pragmatica a est fi publicada) en esta ciutat de Barcelona als vint y tres días del mes de Desembre del any de mil setcents vuitanta set. Y dels Señors otorgants (coneguts de mi lo infrit notari) dits Geroni Sala y Erasme Gonima ho firman de sas respective mans. Y per dir dita Josepha Sala que no sabia de escriurer en sa presencia de son consentiment, y voluntat ho firma un dels infrits testimonis. A lo que ho firen presents Jaume Fabregas mestre de casas, ciutadá de Barcelona, y Martí Thomas Huget escrivent en esta ciutat habitant.
Geroni Sala, Erasme Gonima, Per dita Josepha Sala Barrera y Cardona firmo Martí Thomas y Huget testimoni, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.