Saga Bacardí
00777
ESCRITURA DE TOMA DE POSESIÓN DE FINCA EN CALLE CARRETAS DE LOS SALA, POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori: Con Erasme Gonima comerciant, ciutadá de Barcelona. Atenent y considerant, que ab altre acte rebut en poder del notari avall firmat lo dia present y avall escrit Josepha Sala Barrera y Cardona, viuda de Jaume Sala revenedor, ciutadá de Barcelona y Gerini Sala y Barrera també revenedir ciutadá de la mateixa, mare y fill, han venut a dit firmant, y a sos successors perpetuament, tot aquell hort ab sa sinia y sabareix, ab la casa y demes oficinas del hortolá y ab altra casa al costat de esta a la part de solixent junt ab la entrada, o passadis de dit hort, ab sas entradas y eixidas, drets, y pertinencias, situat en la horta superior de Sant Pau de esta ciutat, y en lo carrer anomenat de las Carretas per lo qual se va al Real Monastir de Sant Pau del Camp, lo qual hort conté de amplaria a la part de dit carrer que es de solixednt, doscents seixanta sinch palms, a la part de mitgdia doscents noranta tres palms, a la part de ponent quatrecents trenta vuit palms, y a la part de tramontana doscents quaranta tres palms tot poch mes, o menos, y segons cana de Barcelona. Y a dita entrada o passadis conté de ample vint y sinch palms també poch mes, o menos exclosos los gruxos de las parets, y la altura que vuy te dins a encontrar las casas que dits mare y fill Sala posseheixen en lo mateix hort y que se han reservat en dita venda, tot llargament designat explicat, y confrontat en lo sobre calendat acte de venda, prometent entregar pocessió, al mateix firmant de ditas cosas venudas, donantli facultat que de sa propria authoritat se la puga pendrer, y resa retenir ab clausula de constitut, y precari, com estas y altras cosas en lo precalendat acte de venda (al qual se refereix son mes llargament de veurer). Per so volent usar de dita facultat, constituhit personalment junt ab mi lo infrit notari, y los testimonis que avall se anomenaran per est fi cridats, en dits hort, y casas, en presencia de Joseph Tressols hortolá, ciutadá de Barcelona arrendatari del dit hort, y dels sobre anomenat Geroni Sala, prengué pocessió de aquell, y aquellas respective en lo modo y pocessió de aquell, y aquellas respective en lo modo y forma seguents, es a saber, que entrant dins la casa del dit hort en la que habita lo dit hortolá Joseph Tressols tanca y obrí las portas del portal principal de aquella en señal de la veddradera, corporal, real, y actual pocessió, protestant que entenia haver pres esta en aquell millor modo, y forma que mes en dret lo pogués afavorir. Seguidament contituhit personalment junt ab mi lo infrit notari, y los dits testimonis en lo modo referit, en lo sobre dit hort, prengué pocessió de ell entrant dins lo dit hort, prenent un puny de terra, y hervas del mateix y espargintlas per las quatre parts del vent en señal de la verdadera coporal, real, y actual pocessió, protestant que entenia haver pres esta possessió en aquell millor modo y forma que mes en dret lo pogués afavorir. Y ultimament constituhit personalment junt ab mi lo dit notari, y los mateixos testimonos, en la dita altra casa en la que habita a titol de lloguer Pere Joan Giralt Tesm prengué perso de aquella entrant dins d eella y tancá y obrñi las portas del portal principal de aquella en señal de la verdadera, corporal, real y actual possessió, protestant que entenia haver pres esta en aquell millor modo y forma que mes en dret lo pogués afavorir. Y aixi mateix volent pendrer pocessió de dita entrada, o passadis estant dins de ella tancá y obrí las portas del portal de aquella en señal de la verdadera coporalitat, real, y actual possessiñó, baix la mateixa referida protesta. Y seguidament notificá de paraula a dits Joseph Tressols, y a una filla de dit Pere Joan Giralt per ausencia de est, qui de aquó en avant regonegessen per dueño y pocessir de dits hort, casas, y pasados respective al dit firmant entregantli los lloguers, y fruits que en avant discorrerán, no entenent en ningun modo aprobar los pactes continiats en lo acte de arrendament que a son favor te fet dit Tressols del dit hort, casa y demes, com y també qualsevols altres pactes que est, y lo referit Pere Joan Giralt tingah fets ab dits mare y fill Sala. Salvantse emperó dit Erasme Gonima lo dret y acció que li competeix de aumentar los dits lloguers, o removerlos de aquells, en lo millor modo, y forma que en dret tinga lloch, y sens que lo present acte lo puga perjudicar en cosa alguna. De totas las quals cosas dit Erasme Gonima (conegut de mi lo infrit notari me ha requirit formas lo present acte que firma de sa ma en esta ciutat de Barcelona als vint y tres días del mes de Desembre del any de mil setcents buitanta set. Essent presents per testimonis Jaume Fabregas mestre de casas, ciutadá de Barcelona, y Martí Thomas Huguet, escrivent en esta ciutat habitant.
Erasme Gonima, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.