Saga Bacardí
00780
ESCRITURA DE PAGO DE PENSIONES Y PRORRATAS HACIA CARMELITAS CALZADAS, POR VENTA ENTRE LOS CASAS Y ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori com lo Rnt. P. Fr. Francisco Clapers Religios Sacerdot Profés del Convent de Nosastra Señora del Carme de la present, com a procurador per las infras y altres cosas legitimament constituhit, y ordenat per la mare Priora y Religiosas del Convent de Carmelitas calsadas de la present ciutat com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Felix Beguer y Avellá notari publich de número de esta ciutat a vint y nou Maig mil setcents vuytanta y sinch. En dit nom de sa espontanea voluntat firma apocha ab cessió a Erasme Gonima comerciant, ciutadá de Barcelona, absent, y lo notari avall firmat, com a publica persona present y estipulant, pagant per Isavel Casas, y Majó viuda de Pere Casas pagés, y renenedors ciutadá de Barcelona no sols com a thenutaria per son dot, spoli, y altres drets que li competeixen sobre sos bens los bens que foren de dit son difunt marit, sino també en son nom propri, per Benet y Joan Casas y Majó pagesos, ciutadans de Barcelona, per Isavel Casas y Majó doncella, y per Eularia Contó, y Casas també doncella en esta ciutat habitants, com a cohereus (junt ab Isidro Casas, y Majó Forner de la vila de Reus, Camp y Arquebisbat de Tarragona) de la universal heretat y bens que foren de dit Pere Casas pares y avi respective, de aquells, unsant de las facultat per ellos concedida a Anton Monjo comerciant, ciutadá de esta ciudad, ab lo acte de venda avall calendat, y de aquellas mil sinch centas nou lliuras que son lo preu de la venda per los sobre anomenats cohereus a dit Monjo, y a sos successors perpetuament fet de totas aquela casa ab sa eixida al detrás de ellas contiguas ab una pallissa al costat de ditas eixidas a la part de solixent existent, y junt ab son barrí o eixida ab alguns arbres en aquell existents que la major part es contigua, y al detrás de las casas que diferents emphiteutas posseheixen en lo carrer publich avall escrit ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias situadas en la present ciutat, en lo carrer anomenat del Carme prop lo Hospital dels Masells anomenat vuy de Sant Llatser, y antiguament de Santa Margarida llargament designada, explicadas, y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall firmat a trenta de Desembre any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta vuyt, de la qual venda dit Anton Monjo ne feu regoneixensa, y agnició de bona fee a favor de dit Erasme Gónima ab altres actes rebut en poder del notari avall firmat a setse Janer de dit any mil setcents vuytanta vuyt. De la quantitat de vuyt lliuras quinse sous moneda barcelonesa, y son per una penció vensuda en lo die sis de Novenbre del any mil setcents vuytanta set, y dos mesos de porrata vensuts en lo die sis de Janer de dit any mil setcents vuytanta vuyt de aquell censal de preu dos centas sinquanta lliuras, y penció vuy set lliuras deu sous que tots anys dit dia sis de Novembre antes dits cohereus Casas, y vuy dit Gonima com a pocehint dita casa a dita Priora y Convent de Carmelitas calsadas principals del otorgant deu fer y prestar. Lo modo de la paga de ditas vuyt lliuras quinse sous es que aquellas dit firmant confessa rebrer de dit Gonima ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona. Y en testimoni del sobre dit no sols firma la presenta pocha, sino també sens emperó evicció alguna cedeix a dit Gonima y a sos successors tots los drets, y accions que competescan a ditas Prioras y Convent principals del otorgant pera defensar las sobre calendada venda contra qualsevols acrehedors, usant de dits dets cedits en judici, y fora de ell com millor los apareixerá ab substitució de procurador com en cosa propria. Y aixi en dit nom ho firma de s ama en esta ciutat de Barcelona als vint y tres días del me de Janer del any de mil setcents vuytanta nou, conegut lo mateix otorgant de mi lo infrit notari. Essent presents per testimonis Salvador Oliva y Camps, y Esteva Colell escrivents en Barcelona habitants.=
Fr. Francisco Cloper en dit nom, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.