Saga Bacardí
00782
ESCRITURA DE ENTREGA DE CANTIDAD A CANTI Y CASAS, POR MAYORIA DE EDAD PACTADA CON VENTA DE CASA, POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori, Com Eularia Canti y Casas doncella en esta ciutat resident. De sa espontanea voluntat firma apoca a Erasme Gonima comerciant, ciutadá de Barcelona, absent y lo notari avall firmat com a publica persona present, y estipulant, de la qualtitat de cent noranta y una lliuras nou sous y un diner moneda barcelonesa, y son, so es, cent vuytanta sinch lliuras quatre sous per tantas ne corresponen a dita firmant de aquellas mil sinchcentas vint lliuras barcelonesas que son lo preu de la venda per la otorgant, y los demes cohereus de la universal heretat y bens que foren de Pere Casas pagés y revenedor ciutadá de Barcelona feta a favor de Anton Monjó comerciant ciutadá de la mateixa, y de sos successors perpetuament. De tota aquella casa ab eixida una de ellas contiguas ab una pallina al costat de dita eixida per la part de solixent exhistent, y junt ab un arró o eixida ab arbres en ella exhostents ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias situadas en la present ciutat y carrer anomenat del Carme llargament designadas explicadas, y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder del notari aball firmat a trenta de Desembre del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y vuit. De la qual venda dit Monjo ne feu regoneixensa y agnició de bona fe a favor de dit Erasme Gonima ab altre acte rebut en poder del ntari avall firmat a setse de Janer de dit any mil setcents vuytanta y vuit. Y las restants sis lliuras quatre sous corresponents discorregut desde lo sobredit dia en que fou feta dita venda, fins lo dia present, per haverse ab aquella estipulat que no se donás dita quantitat a la otorgant fins al teme del contractar matrimoni temporal o espiritual, o be al arribar a la edat de vint y sinch anys, com de haver complert esta edat, als dotse del corrent mes y any, ho asegura la partida de son baptisme de la que certifica lo Rnt. Dr. Domongo Carles Pbre. y Rector de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Pi de la present ciutat. Lo modo de la paga de ditas cent notanta una lliuras nou sous, y un diner es que aquellas dit firmant confessa rebrer de dit Erasme Gonima ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona. Y en testimoni del sobredit firma la present apoca en esta ciutat de Barcelona als setse días del mes de Febrer del any mil setcents vuytanta nou. Y per dir la mateixa otorgant (a la qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) que no sabia de escriurer en sa presencia y de sa voluntat ho firma un dels testimonis. A lo que ho firem presents Joan Malart negociant, Esteve Collell y Salvador Oluva y Camps escrivent en Barcelona habitants.
Per dita Eularia Canti y Casas firmo Salvador Oliva y Camps testimoni, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.