Saga Bacardí
00786
ESCRITURA DE VENTA DE CAL AMIGÓ, POR LOS ALBACEAS DEL MISMO AMIGÓ, HACIA ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori per esta publica escriptura de venda perpetua que Jaume Ribas de la Iglesia pagés de la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat, Pau Coll mestre de fer cotches, en esta ciudad de Barcelona domiciliat, y Mariano Comas del Bruguer ciutadá honrat de Barcelona, y casidich de la mateixa, marmessors subrogats de las pias fundacions ordena per Feli Amigó segons consta de sas respectivas nominacions ab lletras dimanadas de la curia ecclesiastica, y taula de testaments o pias causas de la present ciutat ab fecha de tretse de Janer de mil setceitns vuitanta tres, dotse de Janer de mil setcents viutanta sinch, y deu de Mars de mil setcents vuitanta sis, degudament despachadas, refrendadas, y selladas.
Primo: Pera pagar y satisfer a Anton Gayá pagés de dita Parroquia de Sant Fdeliu de Llobregat tes mil setcentas lliuras moneda barcelonesa per semblants que li han promés donar y pagar ab un dels capitols mresultats de la concordia feta y firmada entre estas mateixas parts lo dia present en poder del notari avall escrit.
Secundo: Per lluir y quitar tot aquell censal de preu trescentas dotse lliuras, y pensió nou lliuras set sous, y tres diners que tots añs als vint de Novembre lo dit Feliu Amigó devia fer, y prestar als Rnts P, Corrector y Convent de Sant Francisco de Paula en virtut de encarregament de dit censal fet per lo mateix Feliu amigó ab acte rebut en poder de Sever Pujol notari publich de número de Barcelona a vint de Novembre de mil setcents vint y nou.
Tercio: Per lluir, y quitar tot aquel altre censal de preu, y proprietat trescentas quaranta nou lliuras deu sous, y penció deu lliuras nou sous y nou diners que tots añs als vint y dos de Febrer lo dit Feliu Amigó devia fer y prestar al administrador de la causa pia fundada per D. Joseph Gori Pbre. y Canonge de Urgell, en virtut de venda y original creació de censal feta per dit Feliu Amigó, Maria Gracia Amigó y Llunell sa mare, y Theresa Amigó y Solá sa muller ab acte rebut en pdoer de Joan Bautista Planas y Circuns notari publich real collegiat de número de Barcelona a vint y dos de Febrer de mil setcents quaranta tres.
Quarto: Pera lluir y quitar al Rnt. Rector de la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat tot aquell altre censal de preu y proprietat cent quatre lliuras y penció tres lliuras vuit sous, y quatre diners que tots añs als setse de Maig lo dit Feliu Amigó devia fer, y prestar a dit Rnt. Rector en virtut de venda y original creació de censal, feta per Maria Llunell viuda de Anton Llunell, y per Gaspar Amigó y Llunell, y Maria Gracia Llunell y Amigó conjuges ab acte rebut en poder de Pau Cabrer notari publich de número de Barcelona a setse de Maig de mil siscents noranta viut.
Quinto: Pera pagar y satisfer a Joseph Baltra la quantitat de trescentas lliuras per semblants que dit Feliu Amigó ab lo referit son testament notá, y confessá que li quedava a deurer pasats tots comptes. Y altrement a fi, y efecte de cumplir las pias fundacions ordenadas per dit Feliu Amigó ab son ultim y valido testament que feu, y firmá en poder de Pere Llopart notari publich Real Colegiat de número de Barcelona lo die vint y hu de agost de mil setcents sexanta tres. Y atenent dits marmesors que lo mateix Feliu Amigó ab lo referit son testament pera despues que fos finit lo usdefruit que deixá a Magdalena Amigó y Pi sa muller instituhí hereu seu universal a Deu Nostre Señor Jseu-Christ, y a la sua anima volent que pagats tos sos deutes, y llegats, fundasen sos marmesors en la Parroquial Iglesia de Sant Feliu per salut, y repos de la sua anima, las de sos pares, avis, muller, y demes de qui tingués obligació pregar a Deu, dotse aniversaris de caritat deu reals cada un celebradors un cada mes en quiscun any, y en las diadas de son obit, del de sos pares, avis, y muller, si impedits no serian, y sino los dias immediats seguents no impedits, y que del restant que quedas liquit de sos bens fundasen sos marmesors un benefici perpetuo en la dita Parroquial Iglesia de Sant Llorens y Sant Feliu de Llobregat baix invocació de Nostra Señora del Roser, y Sant Isidro del qual volgué foren ells, o sos hereus patrons, y presentadors, ab altres, prevencions que disposá consecutivament. Y atenent també que la heretat, y bens que foren de dit Feliu Amigó se subhastaren en encant publich desde quatre de Setembre de mil setcents vuitanta set, fins que en lo espay de mes de dos añs hagues comparegut altre postor que lo mateix Anton Gayá lo qual oferí la dita de deu mil lliuras mediant la qual se rematá a son favor per Thomas Alaret lo die quinse de Febrer de la qual dita posteriorment se ha apartat dit Gayá, y han acceptat dits marmesors lo dicentiment segons aixi resulta ab un dels capitols de la sobre calendada concordia. Y respecte a que lo infrit comprador ha ofert reposarse en lo lloch de dit Gayá, y acceptar la referida venda per lo mateix preu ab que se havia rematat a son favor en encant publich. Y conciderant ultimament que de tornarse a subhastar se causaría nous gastos a la marmessoria, y novas dilacions que retardarían lo cumpliment de las disposicions de dit Feliu Amigó. Per so los referits marmessors fent emperó estas cosas ab la authoritat decret, y aprobació que deurá interposarse a esta venda per jutge competent en dit nom. De son grat y certa ciencia per dita marmesoria, y per sos successors en ella, venen y per titol de venda concedeixen a Arasme Gónima comerciant, y fabricant de indianas, ciutadá de Barcelona a est acte present, y avall acceptant als seus y a qui ell voldrá perpetuament, tota aquella casa, o heretat dita de Amigó cituada en lo terme de dita Parroquia de Sant Llorens, y Sant Feliu de Llobregat, junt ab sas entradas, y eixidas, terras, honors, drets y pertinencias de la mateixa, la qual consisteix.
Primo: En una pesa de terra campa de tinguda, antes de sis mojadas, y ara de tres quartas per haversen portat lo riu la demes cituada en lo terme de la Parroquia de Sant Joan de Espi y en lo lloch dit “La Riera de Llobregat”. La qual se te per la Rnt. Mare Abadesa y Convent de Religiosas de Jarusalem de esta ciudad a cens de quatre lliuras un sou, francas de corresponció pagadoras tos añs lo die vint y dos de Juriol que ho tenen per lo Molt Ilustre Señor Abat y Real Monastir de Monjes benedictins de Nostra Señora de Montserrat, y baix domini, y alou de aquell a cens de onse sous tots añs pagadors lo die o festa de Nadal. Y se ha de saber que dita pessa de terra está subjecta a primicia del Ilustre Capityol de la Seu de Barcelona. Y afronta a orient, y tremontana ab honors de Joseph Canaltas; a mitgdia ab honor de Joan Cardina, Y a ponent ab lo riu de Llobregat.
Secundo: En tota aquella pessa de terra campa de tinguda de una mojada, y algo mes unida a la que inmediatament se referirá en la qual se troba antes construit lo mas anomenat Cugullada cituada en la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat. Y se te per la pia almoina de la Seu de Barcelona, y baix domini, y alou de la mateia a cens de un parell de capons bons, y rebedors y a mes tres sous, y sis diners, tot annualment pagador, en lo die o festa de Sant Miquel del mes de Setembre. Y se ha de saber que lo dit cens de tres sous, y sis diners, pot redimirse y quitarse ab una sola paga, a rahó de tres tres per cents segons lo thenor de la sentencia arbitraria.
Tercio: En tota aquella altre pesa de terra campa de tinguda de tres quartas y algo mes unida, y aglevada ab la antecedent que juntas componen dos mojadas. La qual se te per dita pia almoina de la Seu de Barcelona, y baix domoni, y alou de la mateixa als censos (segons se asereix) proximament expresats. Y afrontan las dos pesas de terra proximament referidas unidas y aglevadas, a orient ab lo camí Real; a mitgdie ab Joseph Codina; a ponent part ab Jaume Pais, y part ab Feliu Amigó; y a tremontana ab lo mateix Feliu Amigó.
Quarto: En tota aquella altre pesa de terra campa de tinguda de dos mojadas, y antes de quatre, per haversen portat lo riu la demes cituada en la Parroquia, y terme de Sant Juan de Espí, y paratge dit “Lo Camí de las Bagudas”. La qual se te per lo Ilustre Señor Marques de Gironella succehint a D. Fernando Maimo difunt Señor de la casa, y Quadra de Palau situada en dita Parroquia, y baix domini, y alou de aquell, a cens de una lliura sinch sous anualment pagadors lo die de San Joan de Juny, Y afronta dita pesa de terra a orient ab lo camí Reaal; a mitgdia ab Norta del Hospitalet; a ponent ab lo riu de Llobregat; y a tremuntana ab Joseph Codina.
Quinto: En tota aquella altre pessa de terra campa de tinguda de tres mojadas junt ab la casa, trull, hera, y pellisa situada en dita Parroquia de Sant Feliu immediata al camí Real. La qual está subjecta a la prestació de decima tots fruits pagadors a dit Ilustre Señor Marqués de Gironella, com a successor de dit D. Fernando Maimó. Y afront a orient y mitgdia ab honors de Joseph Codina; a ponent ab lo camí Real; y a tremuntana ab Joan Paisa.
Sexto: En tota aquella altre pessa de terra campa dita “Lo Diverar” de tinguda de tres mojads no obstant que en la venda que mes avall se calendará se designa que era de dos poch mes o menos cituada en dita Parroquia de Sant Feliu de Llobregat. Y se ha de advertid que en caraque en lo ante de venda que mes avall se calendará se designa que las afrontacions que se mencionan en ella eran las que contavan en la confessió feta per Pere Maduixa pagés de dita Parroquia de Sant Feliu, ab acte rebut en poder dit Miquel Collers notari publich de Barcelona a setse dias del mes de Octubre de mil siscents vuitanta sinch a favor de dit Noble Señor D. Fernando Maimó, peró no se fa menció alguna de cens, o Señoria lo que se adverteix a fi de que costia al comprador pera que en lo cas de verificarse que dita pesa de terra estiga subjecte a algun cens o Señoria será a carrech del mateix del dia de dita venda en avant. Y afronta dita pessa de terra a orient ab lo camí Real, a mitgdie y ponent ab dit Feliu Amigó; y a tremuntana ab la riera.
Septimo: Tota aquella pesa de terra campa de tinguda de una mojada anomenada antes “La Texota dels albes” y ara “Lo Camp de la Carretera” cituada en lo terme de Sant Feliu . La qual se te per o Benefici baix invocació de Sant Pere y Sant Pau fundat en la Parroquial Iglesia de Sant Andreu de Palomar, a cens de dos quarteras de ordi bo, y rebedor, a la mesura de Barcelona pagadoras tots añs lo die de Sant Joan del mes de Juny. Y afronta a orient, y mitgdie part ab honors de Jaume gelabert, y part ab honor de Joseph Codina; a ponent ab honor de Jaume Paisa; y a tremontana ab dit Codina. Y pertañen y espectan las ditas pesas de terra a la referida marmessoria en virtut de las disposicions ordenadas per dit Feliu Amigó ab son ultim, y valido testament que feu, y firmá en poder de Pere Llopart notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y hu de Agost de mil setcents sexanta tres, al qual pertañian, y espectavan com a fill, y hereu universal de Maria Gracia Amigó y Llunell sa mare instituhit y anomenat, per esta ab lo ultim y valido testament que otorgá en poder del Rnt. Anton Leden Rector de Sant Feliu de Llobregat als vint de Noembre de mil setcents quaranta quatre a la qual pertañian, y espectavan com a filla, y hereva de Anton Llunell son pare instituida per est ab son ultim testament que firmá en poder del Rnt. Anton Serra Rector de la expressada Parroquia als vint y quatre de Abril de mil siscents noranta dos, y al dit Anton Llunell pertañian y espectaban es a saber la pessa en primer lloch designada en virtut de establiment fet, y firmat a son favor per Jaume Vidal adroguer, ciutadá de Barcelona ab acte rebut en pdoer de Isidro Farrader notari publich de la mateixa ciutat als vint y tres de Febrer de mil siscents viutanta vuit, y las pessas designadas en segon , ters, quart, quint y sisé lloch en virtut de venda perpetua, y la designada en seté lloch en irtut de venda dels drets de lluir, y quitar aquella fetas a son favor, per Francisco Soler sastre ciutadá de Barcelona segons consta ab acte rebut en pdoer de Lluis Subirana notari publich Real collegiat de número de Barcelona al primer de Janer de mil siscents vuitanta, y de la revenda de dita pessa de terra ab acte fet per dit Francisco Soler, en poder de dit Lluis Subirana als onse de Febrer del mateix añ. La hera, emperó pallisa, y trull, pertañia a dita marmesoria en virtut de renuncia, y remissió feta a favor de dits marmessors per Anton Gayá pagés de Sant Feliu de Llobregat ab un dels capitols de la concordia firmada, entre estas mateixas parts, ab acte rebut en poder del notari avall escrit lo dia present, y al dit Anton Gayá pertañia, y espectava en virtut de donació, y cessío que lo unich marmesor de Gaspar Amigó feu a favor del mateix Gayá ab un dels capitols resultants de la concordia firmada entre los dos en poder del notari avall escrit a vuit de Maig de mil setcents vuitanta tres, y al dit Gaspar Amigó pertañia, y espectava per haver favricat dita hera, trull, y pallisa a sas proprias costas.
Octavo: Tota aquella pesa de terra campa de tinguda de sis mojadas poch mes, o menos en la qual hi ha una sinia, y hort, y antes si trobava construida una casa anomenada “Mas Paratge”, o “Camp Precios”, la qual se troba dirruida situada dita pessa de terra en lo terme de Sant Feliu de Llobregat, y esta subjecte a primicia del Rnt. Rector de Santa Coloma.
Y se te junt ab altres pesas de terra de pertinencias del Mas Paratge, o Camp Precios, per lo Priorat del Real Monastir de Sant Cugat del Vallés eo per son Rnt. Señor Prior y baix domini y alou del mateix a cens de quinse lliuras anualment pagadoras la mitat lo die de Sant Pere y Sant Felix del mes de Agost en paga, y compensació de aquellas sexanta y una quarteras, y mitja de ordíi y un corta de blat que dit Mas feya, y prestava al mateix priorat de Sant Cugat, y en compensació de decima, braratge y altres drets a que dit mas estava obligat com consta de dita rducció ab acte fet epr lo Rnt. Alemany de Sant Vicens Prior de dit Monastirm en poder de Pere Sanauja notari als nou de Setembre de mil trescents vuitanta hu. La qual pesa d eterra vui fa de cens a dit Rnt. Sr. Prior vinch lliuras en adjutiro de las quinse dalt refediras. Y afronta dita pessa de terra a orient y mitgdie ab lo mateix Feliu Amigó; a ponent part ab D. Joseph Folguera, y part ab dit Amigó; y a tremuntana ab la Riera de Sant Feliu.
Y pertany, y especta dita pessa de terra als expressats marmesors en virtut de las disposicions ordenadas per dit Feliu Amigó ab son precalendat testament, al qual pertañia, y espectava per titol de venda feta a son favor per Joan Binomph un dels portes de la Real Audiencia, y per execució de la mateixa contra los bens que foren dels tudors, y curadors dels puvils fills hereus de Pau Ribes ab acte rebut en poder de la escrivania de Camara de dita Real audiencia ab intervenció de Juan Baptista Plana notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y dos de Febrer de mil setcents quaranta tres.
Nono: Tota aquella altre pessa de terra de tinguda de una mojada, y mitja que es part, y de pertinencias de dit Mas Paratge, o Camp Precios cituada en dita Parroquia de Sant Feliu de Llobregat. La qual esta subjecte a primicias de dit Real Rector. Y se te junt ab la pessa de terra de sis mojadas proximament referida, y altres que foren de pertinencias de dit Mas per lo Priorat y Sagristá Major de Sant Cugat del Vallés y baix domini, y alou del mateix a cens en virtut de dita reducció, y de lo pactat entre Rafel Campderros, y altres terratinents de una lliura sinch sous barcelonesas pagadera tots añs lo die o festa de Nadal. Y afronta a orient ab Feliu Amigó; a mitgdie ab Jaume Pausa; a ponent ab Joan Romá y Jaume Ribas; y a tremontana ab Pere Cardona.
Décimo y finalment. No sols totas las rabasas radicadas, y plantadas en aquella pessa de terra de tinguda de quatre mojadas una quarta, y mitja anomenada antiguament lo Camp de las Nogueras, y ara Bramafam cituada en dit terme de Sant Feliu. La qual lo dit Feliu Amigó
tenía y posehia en virtut de establiment a rabassa morta fet a son favor per lo Señor D. Joseph de Dusai Regall en Barcelona domiciliat ab acte rebut en poder de Geroni Comis notari publich de número de Barcelona als vint y hu de Desembre de mil setcents trenta vuit a cens de tretse lliuras onse sous, y tres diners també lo util domini a ells competent en dita pessa de terra, y tot lo dret que en ella competesca a dits venedors en virtut del refrit establiment. Y afronta dita pessa de terra a orient ab lo mateix Sr.Dusai; a mitgdie part ab Roma Mertres, y part ab Joseph Codina; a ponent ab dit Feliu Amigó; y a tremontana part ab Joseph Pallella, y part ab la Riera. Y pertany y especta a dita marmesoria en virtut de la ultima disposició de dit Feliu Amigó y a est en vritut del establiment tot sobre calendat. La qual venda fan en dit nom aixis com millor dir, y entendrer se pot aqb lo pacte, y condició de que dit comprador hage de cumplir los que se troban continuats en la pessa de terra ultimament designada. Y ab dit pacte, y no sens ells extrauhen las ditas cosas de son poder y domini posant aquellas en ma, domini, y poder de dit comprador, y dels seus. Prometent entregarli posesió corporal, real, actual o quasi de ditas cosas venudas, donantli facultat que de sa propria authoritat se la puga pendrer ab clausula de constitut cesió, y mandato de tots los drets, y accions que en ditas cosas pugan competirlos. De quals drets y accions puga usar en judici, y fora de ell com contra qualsevols personas, y bens, y fer toto lo demes que antes de la present venda podrian fer dits marmesors constituhintlo per est efecte son procurador com en cosa propria. Salvats emperó sobre ditas cosas venudas los censos, y altres drets dominicals dels Señors sobre expresats, y salvat també lo lluisme que per rahó de la present venda seerá degut. Lo preu de esta venda es deu mil lliuras moneda barcelonesa del qual preu se retringa dit comprador la quantitat de quatre mil setcentas sexanta sinch lliuras deu sous, a fi, y efecte de pagarlas als acrehedors expressats en lo preludi de la present venda dels quals al temps de la paga cobria respectivament apocas, difinicions y cesions de drets pera defensar la present venda, volent que dit comprador succehesca en los drets de aquells, y li competescan las mateixas preheminencias, y prerrogativas que competirian a dits acrehedors sino se la foren satisfetas ditas quantitats constituintlo per est efecte son procurador com en cosa propria. Y aixis renunciant a la excepció del preu no ser aixis convingut, a la lley ultra dimidium, y a altre qualsevol dret, y lley que afavorir los puga donan a dit comprador lo que mes pugan valer las ditas cosas venudas, y prometen que aquellas li faran tenir, y posehir, y li estaran de ferma y legal evicció en tot, y qualsevol cas ab restitució, y esmena de dañs perjudicis, y costas. Y per cumplir las ditas cosas obligan tots los bens, y drets de dita marmesoria mobles, e immobles presents y esdevenidors, no emperó los propris per tractar negoci alieno renunciant a qualsevol dret, y lley que afavorirlos puga y a la que prohibeix la general renunciació sens presehir o subseguirse la especial general. Y per major firmesa de ditas cosas juran a Deu nostre Señor y a sos Sant quatre evalgenis que aquellas cumpliran, y contra ellas no faran no vindran per alguna causa o rahó. Y juran igualment que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors dominicals ni de sos drets. Y lo dit Señor Erasme Gónima accepta la antecedent venda ab lo pacte y per lo preu en ella expressat. En testimoni del que aixis ho otorgan los contrahents als quals yo lo notari avall escrit fas fee coneixer com, y de que quedan advertits de lo previngut per Sa Magestat ab la Real Pragmatica de hipotecas y sos efectes, y aixis ho firman en la vila de Sant Feliu de Llobregat a quatre dias del mes de Maig del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta. Essent presents per testimonis Federico Perttells, y Nicolau escrivent, y Jaume Martí de la familia de dit Señor Erasme en Barcelona habitant.
Item: Los dits Jaume Ribas, Pau Coll, y Mariano Comas del Brugar marmesors y venedors predits firman apoca a favor de dit Erasme Gónima comprador de la quantitat de mil lliuras moneda barcelonesa a bon compte del preu de la antecedent venda. Las quals confessan rebrer en diner contat a presencia del notari, y testimonis sobre expressats. Y aixis firman la present apoca en la referida vila o lloch de Sant Feliu dia, mes y any sobre dits. Essent presents los referits Federico Pertells, y Jaume Martó de que fas fee.
Jaume Ribas, Pau Coll, Mariano Comas del Brugas, Erasme Gonima, Ante mi D. Francisco Mas.