Saga Bacardí
00791
ESCRITURA DE APROBACIÓN DE VENTA, POR GAYA, SOBRE EL MANSO AMIGÓ, HACIA ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori, per esta publica escriptura de lloació, y aprobació de venda que Anton Gaya pages de la Parroquia, y terme de Sant Feliu de Llobregat. Atenent que ab acte rebut en poder del notari avall escrit lo die quatre del corrent mes de Maig, los marmesors y executors del testament y ultima voluntat de Feliu Amigó feren venda perpetua a favor del Sr. Erasme Gónima comerciant de esta ciutat del mas, casa, y heretat dita den Amigó, junt ab las terras, drets, honors y pertinencias de la mateixa situat en la Parroquia, y terme de Sant Feliu de Llobregat, y de Sant Joan de Espí per preu de deu mil lliuras part de las quals foren delegadas com en dit acte de venda mes llargament se conté. Y com antes de ella se hagues convingut de paraula que lo otorgant degués lloarla, y aprovarla. Per so lloa, y aprovarla. Per so lloa, y aprova, y en quant menester sie firma la sobre dita venda feta per dits marmesors a favor del expressat Sr. Erasme Gónima per preu de deu mil lliuras la aplicació, y paga de aquellas evicció, y obligació feta per dits marmesors, y promesa de dotas las demes cosas en aquella continiadas com, y la pocessió correguent presa per dit Erasme Gónima del expressat mas, casa, y terras, de tot lo que está plenament cerciorat no sols per haverse trobat present a la estipulació de dita venda, y acte de pocessió, sino també per lectura a ell feta per lo notari avall escrit de un y altre acte a presencia dels testimonis avall escrits. Y present al dit Señor Erasme Gónima no solament que contra la dita venda no fará ni vindrá per alguna causa, o rahó sino que la mateixa li fará valer, tenir, y posehir, y en virtut de lo pactat ab un dels capitols resultants de la concordia firmada entre lo otorgant, y los dits marmesors en poder del notari avall escrit lo expresat die quatre del corrent mes de Maig promet al expresat Sr. Erasme Gónima que li estará de evicció per contractes propris, o per altre qualsevol motiu, per lo qual degues estarli en qualsevol cas ab restitució y esmena de dañs y gastos. Y per cumplir ditas cosas, obliga tots sos bens, y drets mobles, e immobles, haguts, y per haver. Renunciant a quaisevol dret, y lley que valer, y ajudarlo puga, y a la que prohibeix la general en forma. Y confesa quedar advertit per lo notari avall escrit de lo previngut per Sa Magestat ab la Real Pragmatica de hipotecas, y sos efectes. En testimoni del que aixis ho firma, conegut de mi lo notari avall escrit en la ciutat de Barcelona vuy que comptam als tretse dias del mes de Maig del any contat del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Essent presents per testimonis Federico Pestells, y Salvador Font escrivents en Barcelona habitants.
Anton Gaya, Ante mi Francisco Mas.