Saga Bacardí
00792
ESCRITURA DE PAGO HACIA PERAL, POR VENTA DE CAL AMIGÓ, POR ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


En la ciutat de Barcelona a tretse dias del mes de Maig del any contat del Naixament del Señor de mil setcents noranta Jacintho Perals sastre, ciutadá de Barcelona com a procutador de Fernando Perals son pare consta de sa procura ab acte rebut en poder de D. Joaquin Tos notari publich dreal collegiat de número de Barcelona a tretse de Juriol de mil setcents vuitanta y hu. De son grat y certa ciencia en dit nom firma apoca a favor del Sr. Erasme Gónima comerciant de esta ciutat a est acte ausent pagant per Anton Gaya pages de la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat, y de aquellas tres mil y setcentas lliuras delegadas al referit Anton Gaya per los marmesors y executors del testament, y ultima voluntat de Feliu Amigó de aquellas deu mil lliuras barcelonesas que son lo preu de la venda feta per dits marmesors a favor del expresat Erasme Gónima de tota aquella casa, mas, y heretat dita den Amigó, llargament designada, y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit lo die quatre del corrent mes de Maig y en virtut de facultat, y potyestat dada de paraula a dit Sr. Erasme Gónima per lo referit Anton Gayá. De la quantitat de doscentas lliuras moneda barcelonesa, y sos per semblants que lo mateix Anton Gayá estaba devent al referit Fernando Perals de resultas del lloguer o arrendament de unas pesas de terra situadas en lo terme de Sant Feliu. Lo modo de la paga de ditas doscentas lliuras barcelonesas es que en dit nom confessa rebrerlas de dit Erasme Gónima en diner contat a presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona. Y aixi renunciant a la excepció del diner no rebut y a altre qualsevol dret, y lley de son favor no sols firma la present apoca si que també cedeix sens evicció, no obligació alguna dels bens de son principal, y accios peraque pyuga defensar la sobre dita venda y usar de ells com millor li convinga en judici y fora de ell, a qual efcte lo constitueix en nom de son proncipal son procurador com en cosa propria. En testimoni del que aixis ho otoga, y firma lo contraent al qual jo lo notari infrit fas fe coneixer com y de que queda previngut de lo manat ab la Real Pragmatica de hipotecas y sos efectes. Essent presents per testimonis Joan Bru, y Federico Pestells escrivents en Barcelona habitants.
Jacinto Perals, Ante mi Francisco Mas.