Saga Bacardí
00794
ESCRITURA DE PAGO DE PENSIONES ATRASADAS EN EL MAS AMIGÓ, COMPRADO POR ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


En la ciutat de Barcelona a vint y quatre dies del mes de Maigt del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta, Feliu Avella en esta ciutat de Barcelona domiciliat com a procutador que es per las infrascritas, y altres cosas especialment elegit, y anomenat per lo Rnt. Pere Joan Urgelles Pbre. Com a obtentor del Benefici baix invocació de Sant Pere y Sant Pau fundat en la Iglesia Parroquial de Sant Andreu de Palomar Bisbat de Barcelona segons consta de sa procura ab acte rebut en poder de Joseph Anton Soler Burgés notari publich y Real de Vilafranca del Panadés als quinse de Noembre de mil setcents sinquanta set. En dit nom. De son grat, y certa ciencia firma apoca a favor del Señor Erasme Gónima comerciant de esta ciutat a est acte ausent pagant per Anton Gayá pagés de la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat, y de aquellas tres mil setcentas lliuras delegadas a son favor per los marmesors, y executirs del testament, y ultima voluntat de Feliu Amigó, y del preu de la venda feta per estos a favor de dit Erasme Gónima del mas, heretat, casa, y terras dita den Amigó situat en lo terme de Sant Feliu y Sant Joan de Espí llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit, lo die quatre del corrent mes de Maig, y en virtut de lo pactat entre dits marmesors, y lo dit Anton Gayá en lo acte de concordia fet, y firmat entre estas mateixas parts lo expressat dia quatre del corrent en poder del notari avall escrit de la quantitat de setanta sinch lliuras moneda barcelonesa, y son per quinse pencions vensudas fins al present del cens de dos quarteras de ordí que tots añs reb son principal sobre una pessa de terra de tinguda de una mojada anomenada “Lo Camp de la Carretera” situada en dit terme de Sant Feliu. Lo modo de la paga de ditas setanta sinch lliuras es que confesa rebrerlas de dit Señor Erasme Gónima a sas llibres voluntats. Y aixi renunciant a la excepció del diner no rebut, y a tot, y qualsevol altre dret, y lley de son favor no sols firma la present apoca, sino que també sens evicció alguna dels bens de dit son principal cedeix a dit Señor Erasme Gónima, y als sobre dits marmesors tots los drets, y accions que competian a dit son principal dels quals pugan usar en judici, y fora de ell com millor los convinga pera defensar respectivament los referits cotntractes constituintlos per est efecte sos principals, com en cosa propria. Y confesa quedar advertit que del present acte, se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat en los sis dias seguents al de la fecha pues sens que preveesca esta circunstancia no ha de fer fee contra las hipotecas ni usar judicialment pera preseguirlas en virtut de lo manat per Sa Magestat ab la Real Pragmatica de hipotecas. En testimoni del que aixis ho firma lo otorgant al qual yo lo notari avall escrit fas fee coneixer. Essent presents per testimonis Federico Pertells, y Salvador Font escrivents en Barcelona residints.
Felix Avella en dit nom, Ante mi Francisco Mas.