Saga Bacardí
00796
ESCRITURA DE PAGO POR SEÑORIA HACIA LA PARROQUIA DE SAN PEDRO EN SAN ANDRES DEL PALOMAR, POR VENTA DE CAL AMIGÓ HACIA ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


En la ciutat de Barcelona a vint y quatre dias del mes de Maig del any contat del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Felix Avella en esta ciutat de Barcelona domiciliat, com a procutador que es per las infrascritas, y altres cosas legitimament constituhit, y ordenat per lo Rnt. Pere Joan Urgelles Pbre. Com a obtentor del Benefici baix invocació de Sant Pere, y Sant Pau fundat en la Iglesia Parroquial de Sant Andreu de Palomar Bisbat de Barcelona segons consta de sa procura ab acte rebut en poder de Joseph Anton Soler Burges notari publich y real de Vilafranca del Panades a quinse de Novembre de mil setcents sinquanta set, y de la collació de dit benefici a son favor feta, y de la poseció per ell presa ab dos distints actes rebuts en la curia eclesiastica de esta ciutat lo die diset, y divuit de Juny de mil setcents sinquanta, de que fa fee lo Rnt. Dr. Anton Campillo notari y escrivá de dita curia. En dit nom firma per rahó de Señoria lo acte de venda perpetua fet, y firmat per los marmesors, y executors del testament, y ultima voluntat de Feliu Amigó a favor del Señor Erasme Gónima comerciant de esta ciutat entre altres cosas de una pesa de terra campa de tinguda de una mojada anomenada antes “La Faixeta dels Albes”, y are “Lo Camp de la Carretera” cituada en lo terme de Sant Feliu llargament designat, y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als quatre dias del corrent mes de Maig. Los drets emperó dominicals, y censos deguts, y no satisfets sempre salvos, per rahó de la qual firma dit Señor Esasme Gónima la quantitat de setanta sinch lliuras moneda barcelonesa feta gracia del restant. Las que confessa hacer rebut a sas llibres voluntats. En testimoni del que aixis ho firma lo otorgant als qual yo lo notari avall escrit fas fee coneixer. Essent presents per testimonis Anton Borras, y Federico Portells escrivent en Barcelona habitants.
Felix Avella en dit nom, Ante mi Francisco Mas.