Saga Bacardí
00803
ESCRITURA DE NOTIFICACIÓN HACIA EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE PAULA, POR ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


En la ciutat de Barcelona a nou días del mes de Juriol del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta. Joan Pablo Pelarroger porter real mediant lo jurament que prestá en lo ingres de son ofici, fa relació a mi lo notari avall escrit, que a instancia de Erasme Gónima comerciant de esta ciutat ha intimat y notificat als Rnts. Pare Corrector y Convent de Sant francisco de Paula de esta ciutat, una partida de depisot del thenor seguent.=
Intimeu y notificau als Rnts. P. Corrector y Comunitat de P.P. Minims del Convent de Sant Francisco de Paula de esta ciutat que lo die present y avall escrit en la taula dels cambis, o comuns deposits de esta ciutat sels ha fet una partida de deposit ab solta del thenor seguent.=
Deu Erasme Gónima comerciant, ciutadá de Barcelona que per ell dixem als Rnts. P. Corrector y Convent de Sant Francisco de Paula de P.P.Minims de esta ciutat. Dix la paga per los marmesors y executors del testament y ultima voluntat de Feliu Amigó pagés que fou de la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat, y de aquellas deu mil lliuras que son lo preu de la venda feta per dits marmesors a favor dell expresat Erasme Gónima de una casa, heretat, y terras cituada en dita Parroquia de San Feliu y de Sant Joan Despí llargament designadas y confrontadas en dit acte de venda rebut en poder del notari avall escrit als quatre de Maig del corrent any y en virtut de facultat y pot4estat en ella concedida. Dix ser per lluhició y quitació de aquell censal antes de preu y capitalitat vuytcentas lliuras, y vuy de la quantitat avall escrita y penció nou lliuras set sous y tres diners que tots anys al vintd e Noembre los dits marmesors devian fer y prestar als expressat Rnts. P. Corrector y Covnent de Sant Francisco de Paula per los titols que entregaran, com de las pencions y porrata de dit censal fins al present discorregudas sen hage hagut rahó ab lo Rnt. P. Procurador de dit Convent trescentas onse lliuras son CCCXI Ll las quals sean soltas quant D. Francisco Mas notari publich real collegiat de numero de Barcelona ho dirá a fi y efecte de cobrar la corresponent apoca difinició y cessió.= La qual intima se fa, a instancia de dit Erasme Gónima, dada en Barcelona a vuyt días del mes de Juriol de mil setcents noranta.= Copia del qual dexo al expresado relació de --- entregado al P. Fr. Pau Roquer Proir y Religios de dit Convent en sa persona, de quatre a sinch horas de la tarde del dia de ahor. Y me requiri que llevas lo present acte que firmá essent presents per testimonis Anton Borrás y Salvador Font escrivents en Barcelona habitants.
Joan Pau Pelaroger, Ante mi Francisco Mas.