Saga Bacardí
00804
ESCRITURA DE VENTA DE TERRENO EN LA CALLE DEL CARMEN, DE LOS GLADIS, HACIA ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


En nom de Deu. Sia a tots notori. Com jo Ursula Gladis y Claramunt, viuda de Pau Gladis sabeter, ciutadá de Barcelona. Pera lluhir y quitar als Rnts. Administradors de la Insigne Capella y Collegi de Sant Sever de la Seu de esta ciutat, tot aquell censal de preu cent y sinquanta lliutas moneda barcelonesa, y penció, en lo temps de sa creació de set lliuras, y deu sous, y al present en forsa de la Real Pragmatica sobre reducció de censals, solament de quatre lliuras., y deu sous, de dita moneda, que tots añs als quinse de octubre fas, y presto a dits Rnts. Administradors.
Item y finalment: Pera pagar y satisfer als mateixos Rnts. Administradors la quantitat de trenta lliuras, set sous y sis diners de dita moneda, a saber vnt y set lliuras per sis pencions de dit censal cessas desde el any mil setcents vuytanta y quatre fins al de mil setcents vuytanta, y nou tots inclusive. Y las restants tres lliuras set sous y sis diners, per la porrata de la penció corrent del mateix censal, fins lo dia present discorregudas. A altrament per expedició de mos negocis. De mon grat y certa sciencia. Per mi, y los meus hereus y successors qualsevols que sian vench, y per titol de venda concedesch a Erasme Gónima comerciant, ciutadá de Barcelona present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ell vldrá perpetuament tot aquell hort, no clos de parets, de tinguda cent y vuytanta palms de llargaria poch mes o menos y vint y tres palms de amplaria a poca diferencia, ab tots sos drets, y pertinencias universals, exceptuat y detretr lo pou y safareix que en aquell se encontra, com, y un petit trosl, o pedas que del mateix hort me reservo poer lo que avall se dirá. Lo qual hort es contiguo y al dretras de aquellas casas que per los infrits titols tinch y possehesch en lo carrer del Carme, y devant lo Hospital de Sant Llaser de esta ciutat. Y se te lo referit hort junt ab ditas casas, per las Rnts. Prioras y Convent de Monjas de Sant Geroni de esta ciutat a cens de dotse sous franchs de corresponció tots añs pagador en dos terminis a saber la mitat lo dia de Nadal, y la altre mitat lo dia de Sant Joan del mes de Juny. Qui ho tenen per los hereus y successors de Anton Llunell adroguer, ciutadá de Barcelona a cens de dotse lliuras tots añs pagadoras en lo referits dos términos, so es la mitat lo dia de nadal, y la altre mitat lo dia de Sant Joan de Juny. Qui ho tenen per lo benefici de Santa Margarida en la Iglesia de dit Hospital de Sant Llatser instituhit y fundat, y per son Rnt. Beneficiat en nom de aquella cens de divuyt sous annualment pagadors en la festa de Nostra Señora del mes de Agost. Y es de advertir que antes ditas casas y hort se tenían per Anton Creus pagés, ciutadá de Barcelona a cens de sinch lliuras, y dos sous franch de corresponcions, y estas inclisas de divuyt lliuras, en los sobredits dos terminis pagadoras. Lo cual cens ab acte rebut en poder de Pere Mártir Llunell notari pubich de Barcelona als trenta Juny mil siscents vuytanta y dos, fou venut a las sobreditas Rnts. Prioras, y Convent de Sant Geroni, com a mes donant en lo encant pubich, per Francisco Barguedá cinter, y Joan Pagés Ferrer, ciutadans de Barcelona, com a marmessors y executors del testament y ultima voluntat de dit Anton Creus, per qual motiu pasá dit cens, y domini, a las expressadas Rnts. Priora y Convent de Sant Geroni. Y después estas ab acte rebut en poder de Joseph Ferran notari publich de Barcelona als vint Janer de mil setcents y quatre, veneren y absolgueren a Pau Llinas pagés en esta ciutat habitant (posesor que fou de ditas casas y hort) quatre lliuras deu sous en penció, y en nuda percepció del sobredit cens de penció divuyt dous compresas las corresponcions, y detretas estas solament de las referidas restants sinch lliuras dos sous, que del mateix los quedaban francas. Y per conseguent en forsa de dita venda, y absolució quedá dit cens reduhit als predits dotse sous, detretas ditas corresponcions, y estas inclosas a tretse lliuras, y deu sous. Y afronta dit hort, a solixent ab honor dels hereus, y successors de Sebastiá Tarradellas gerrer ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab honor dels hereus, y successors de Salvador Mas; a ponent ab honor de mi dita venedora; y a tremontana ab honor del Dr. en drets Anton Lafont en esta ciutat domiciliat. Y me pertany, y especta lo mencionat hort, no sols en virtut de la renuncia, y cessió a mon favor feta per Geronima Batlle y Claramunt muller de Francisco Batlle barraloner, y Rita Mora, y Claramunt muller de Andreu Mora jove Sabater tots en esta ciutat habitants, las ds germanas mias, ab un dels capitols de la concordia entre nosaltres firmada ab acte rebut en poder de Joseph Grau y Sayrols y Carrera, notari publich de número de Barcelona als divuyt Janer de mil setcents vuytanta y quatre. A la qual concordia concentiren voluntariament los expressats respective marits de las nomenadas mas germanas, coma par ab altre acte rebut en poder del mateix Joseph Grau y Sayrols notari als dinou de Maig de dit any mil setcents vuytanta y quatre. Si també com a hereva universal dels bens que foren de Geronima Claramunt y Llinás muller que fou de Guillem Claramunt moler, ciutadá de Barcelona, ma avia, per esta instituhida ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Sever Ferrer y Albanell difunt notari publich real collegiat de número de Barcelona als nou de Mars de mil setcents sinquanta, y sinch. A la dita Geronima Claramunt y Llinás espectava com a hereva de la universal heretat y bens que foren de dit Pau Llinás pagés ciutadá de Barcelona son pare, per haverse verificat a son favor la substitució per aquell ordenada ab lo testament que feu, y firmá en poder de Francisco Corvera notari publich real collegiat de esta ciutat als vint y hu Setembre de mil setcents y dos, respecte de haver mort Pau Llinás menor ermá de aquella, sens fills, segons se assereix. Y al expressat Pau Llinás major espectava dit hort en virtut de establiment de aquell, junt ablas sobrereferidas casas, a son favor perpetuament fet, y firmat per lo nomenat Anton Creus, ab acte rebut en poder de Joseph Brosa notari publich, y del collegi de notaris reals de Barcelona als set Abril de mil siscents y vuytanta, firmat per rahó de Señoria. La qual venda fas aixi com millor dir, y entendrer se pot, baix los pactes, y condicions seguents.
Primo: Que jo dita venedora me reservo perpetuament per mi, y los meus lo pou, y safareix que se troba en dit hort, com y també un tros o pedás del mateix, de sis palms de amplaria, ab sa corresponent llargaria, per un caminet a fi de poder passar de dita ma casa als referits pou y safareix, tot lo que no vull se entenga en ningún temps comprés en la present venda, per quedar ja detrét de la tinguda, o extenciò del predit hort.
Item: Que jo dita venedora dega concedir, com ab lo present concedesch a dit comprador, y als seus la facultat de poder passar librement sens que jo ni los meus ni altre persona alguna los ho puga pricar, per la porta principal de dita ma casa, y per dins de ella, al sol efecte e entrar al dit hort ab lo present venut, fins y a tant de haver aquells lograt la casa de N. Tarradellas, que es al costat de la del enunciat comprador a ma dreta tirant en vers lo Portal de Sant Antoni Abat.
Item y finalment: Que será a carrech de mi dita venedora, y dels meus hereus, y successors lo pagar, y satisfer annualment en son degut, y corresponent terminis los mals, y carrechs que esta subjecte, y obligat dit hort, sens dañs, ni gastos del referit comprador, y dels seus., Y així ab dits pactes, y condicions, y no sens ells, no en altre manera, fas la present venda, extrahent las ditas cosas venudas de ma, y poder meus, aquellas perño en las del precitat comprador, y dels seus. Prometent entregarlos posessió corporal, real actual, o quasi de las referidas cosas. Donantlos facultat peraque de sa propria authoritat se la pugan pendrer, y retennir ab clausulas de constitut, y precari. Cedintlos aixi amteix tots los drets, y accions a mi competents en las mateixas cosas venudas, peraque pugan usar de aquells en judici, y fora de ell, com millor los convinga, y fer, y esecutar tot lo demes que jo podría practicar antes de la present escriptura. Constituhintlos per dit efecte procuradors meus com en cosa propria. Salvos emperó tant sobre la ditas cosas venudas, com sobre las referidas casas, y tros, o pedás de dit hort, que quedan en poder meu, los censos, y demes drets dominicals als Señors dalt expressats competents. Y salvo també lo lluhisme a aquells corresponent per rahó de la present venda. Lo qual segons la sentencia arbitral proferida per lo Señor Rey, y lo Venerable Señor Bisbe de Valencia, sobre la paga de lluhismes, es la séptima part de tot lo preu que se donará al emphiteota immediat per venda, o altre alienació que fará de la qual se ha acostumat rebrer lluhisme. Y la tercera part de la séptima part de tot lo preu que se donará al emphiteota mediant per venda, o altre alienació que fará de la qual se ha acostumat rebrer lluhisme, y no mes. Y del establiment la quarta aprt de la quantitat que se donará per entrada al emphiteota establiment ahont no hi ha mediat algún. Y la quarta part del quart ahont ho ha emphiteotas mitjans un, o mes después del immediat. Lo preu de la present venda son sincentas y sinquanta lliuras moneda barcelonesa, francas y liquidas per mi dita venedora, de las que otorgo apoca a dit comprador. Lo modo de la paga de las quals, es que de aquellas en virtut de facultat que ab lo present dono, y concedesch a dit comprador, y als seus se retindran estos la quantitat de cent y vuytanta lliuras set sous y sis diners, pera pagarlas, y satisferlas als acrehedors en lo preludi de est acte mencionats, per las causas, y rahons en aquell expresadas. Dels quals acrehedors en lo temps de la paga ecobraran lo nomenat comprador, y los seus la corresponent apoca, y difinició de dit censal, ab cessió de tots drets, y accions pera defensar la present venda contra qualsevols acrehedors meus, y també pera recobrar dita quantitat en casd e evicció. Volent que feta dita paga succehescan lo predit comprador, y los seus en lo lloch, y dret dels referits acrehedors, y que los competescan las mateixas prioritats de temps, milloria de drets y demes preeminencias, y prerrogativas que competeixen al present, y competirían a dits acrehedors no fentseles ditas lluhicio, y paga. Constituhintlos per dit efecte procuradors meus, com en cosa propria. Y las restants quatrecentas seixanta nou lliuras, dotse sous, y sis diners cumpliment del referit preu, confesso haver rebut de dit Erasme Gónima comprador, en diner comptant realment y de fet, en preseicia del notari y testimonis avall escrits. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, a la de dit preu no ser aixi convingut, a la lley que afavoreix als engañats a mes de la mitat del just preu, y a qualsevol altre excepció, lley o dret de mon favor. Cedesch, y remeto al enunciant comprador, y als seus tot lo que podrían valer mes las preditas cosas venudas del preu sobre expressat. Convenint, y en bna fe prometent al mateix comprador, y als seus que los faré valer, y tenir esta venda, y possehir las ditas cosas venudas contra qualsevols personas, y los ne estaré de ferma y legal evicció sempre, y en tot cas, ab restitució y esmena de ttos dañs, y gastos, acerca dels quals se dega estar a sa sola paraula o simple jurament, sens altre proba. Y pera atendrer y cumplir totas las preditas cosas ne obligo al expressat comprador, y als seus tot mos bens, y drets, mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant per so a tot, y qualsevol lley y dret, us y consuetut que en qualsevol manera pugan afavorirme, y a la general del dret en forma. Y present jo Joan Pau Gladis Sabater, ciutadá de Barcelona. De mon grat, y certa sciencia lloho, aprobó, ratifico, y confirmo la antecedent venda perpetua per dita Ursula Gladis y Claramunt, mare mia, feta a favor del mencionat Erasme Gónima, per lo preu, pactes, modo y forma sobre expressats. Prometent que contra la mateixa venda no cosa alguna de las en ella contengudas no faré no vindré en temps algún, ni la impugnaré per ningún pretext, titol, causa, o rahó que dir, y pensar se puga. Per lo qual cumpliment ne obligo tots mos bens, y drets mobles, e immobles presents y veniders, renunciant en quant en assó a tot, y qualsevol lley y dret de mon favor, y a la general de dret en forma. Y present jo Erasme Gónima, accepto la antecedent venda a mon favor feta per dita Ursula Gladis, y Claramunt, per lo preu, y ab los pactes, y condicions, modo, forma y manera en ella expressat. Prometent cumplir tot lo que en forsa de la mateixa venda vinga a mon carrech, baix obligació de tots mos bens, y drets mobles, e immobles presents, y veniders. Y ab totas renuncias de drets, y lleys necesarias, y de mas favor llargament. Y peraque las ditas cosas tingan major validitat, y firmesa espontaneament juram nosaltres dits contrahents a Nostre Señor Deu Sesu-Christ, y sos Sants quatre Evangelis, no sols las sobreditas cosas atendrer, y cumplir, y contra aquellas no fer ni venir per causa, o rahó alguna, si també que lo present contracte no se ha fet en frau ni perjudici del Señor dominicals sobre expresats, ni de sos drets. Y de estas escriptura se ha de pendrer la vahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat dins lo precis termini de sis días proxims per los efectes previnguts, y manats ab la Real Pragmatica Sanció publicada en esta capital de que jo lo infrit notari he advertit a dits contrahents. En testimoni del que los nomenats contrahents otorgaren la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als divuyt días del mes de Juliol del any de la Nativitat del Señor de mil setcents y noranta. Y lo firmaren de ma propria dits Joan Pau Gladis, y Erasme Gónima. Y no ho firmá la nomenada Ursula Gladis y Claramunt, perque digué no saber, y per ella y de son consentiment firmá un dels infrits testimonis. A lo que ho foren presents Ignasi Masvidal comerciant, y Joseph Riera hortolá ciutadans de Barcelona. Quals afirmaren coneixer a dits mare y fill Gladis. Y Francisco Raurés y Ferrau escrivent en esta dita ciutat habitant.
Per dita Ursula Gladis y Claramunt, Francisco Raures y Ferau testimoni, Joan Pau Gladis, Erasmo Gonima, En poder de Francisco Comelles notari, intervenint com a son substitut Anton Comelles notari publich de número de Barcelona que afirmo coneixer a dit comprador.