Saga Bacardí
00805
ESCRITURA DE TOMA DE POSESIÓN DE TIERRA COMPRADA EN CALLE DEL CARMEN A LOS GLADIS, POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


En la ciutat de Barcelona als divuyt días del mes de Juliol del any de la Nativitat del Señor de mil setcents y noranta. Per quant ab acte rebut en poder del infrit Francisco Comelles notari lo dia present, y poch antes de esta escriptura. Ursula Gladis y Claramunt viuda de Pau Gladis Sabater, ciutadá de Barcelona, ha fet, y firmat venda perpetua a favor de Erasme Gónima comerciant, ciutadá de esta ciutat, de tot aquell hort, no clos, de parets, de tinguda cent y vuytanta palms de llargaria poch mes, o menos, y vint y tres palms de amplaria a poca diferencia, ab tots sos drets, y pertinencias universals, a excepció del Pou y Safareix que en aquell se encontra. Lo que se ha reservat dita vendedora, junt ab un petit tros, o pedas de sis palms de amplaria ab sa corresponent llargaria, del mateix hort, per un caminet a di de poder passar de las casas avall expressadas. Als referits pou y safareix. Lo qual hort es contiguo, al detrás de aquellas casas, que la referida Ursula Gladis, y Claramunt te, y posseheix en lo carrer del Carme, y devant lo Hospital de Sant Llaser de esta ciudad, llargament designat, y confrontat en lo sobrecalendat acte de venda. Havent en ell promes entregar al nonemat comprador la pocessió corporal, real, actial, o quasi de dit hort. Y donat també facultat a est, peraque de sa propria authoritat se la pogués pendrer, com tot es de veurer en lo mateix acte de venda. Per tant lo referit Erasme Gónima constituhit personalment, junt ab mi lo infrnt Anton Comelles notari en lloch, y com a substitut de dit Francisco Comelles notari, y junt també ab los testimonis avall expressats, en lo sobre mencionat hort, en virtut de la clausula de constitut continuada en dit acte de venda, de sa propria authoritat ha prés pocessió corporal, real, actual, o quasi del mateix hort ab tots sos drets, y pertinencias, lo qual al present se troba llogat per Da. Ursula Gladis, a Jaume Sastre gerrer, y Ursula Sastre y Tarradellas conjuges, a rahó de vint lliuras barcelonesas lo any, y en señal de dita posessió se ha pasejat per lo mateix hort, y fet altres señals demistratius de la verdadera , real y actual posessió de aquell, Y seguidament ha reguirit a dita Ursula Sastre y Tarradellas, (per trovarse fora de casa dit son marit) peraque del dia present en avant regoneguen per verdader dueño del predit hort al nomenat Erasme Gónima, y a sos successors. De totas las quals cosas lo enunciat Erasme Gónima (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) me requirí que del referit formas lo present acte. Que firmá. Essent presents per testimonis Felip Bell mestre de casas y arquitecto, y Joseph Riera hortolá, en esta ciutat habitants. Y Francisco Raurés y Ferau escrivent en dita ciutat resident.
Erasmo Gónima, En poder de Francisco Comelles notari, intervenint com a son substitut Anton Comelles notari publich de número de Barcelona.