Saga Bacardí
00809
ESCRITURA DE VENTA DE TERRENOS EN CALLE DEL CARMEN Y RIERA ALTA, DE LOS FOIXART HACIA ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


En nom de Deu. Sia a tots notori com nosaltres Eularia Mas y Foixart viuda de Salvador Mas y Massana pagés, ciutadá de Barcelona, Joan Mas y Foixar també pagés, Joan Anton Mas y Puig veler, mare y avia fill y net respective, tots en esta ciutat de Barcelona habitants. Pe expedició de certs negocis a mi dita Eularia occurents. De nostre grat, y certa sciencia. Per nosaltres, y los hereus, y successors de mi dita Eularia, qualsevols que sian venem, y per titol de venda concedim a Erasme Gónima domerciant, ciutadá de Barcelona present, y als seus, y a qui ell voltrá perpetuament, totas aquellas casas ab sa eixida, y hort detrás de ellas contiguo, ab sas entradas, y eixidas, y tots sos drets y pertinencias iniversals que jo dita Eularia Mas y Foixart, per los titols avall calendats tinch, y possehesch en esta ciutat de Barcelona en lo carrer del Carme, prop y devant la casa, o Hospital dels Malalts Masells, nomenada de Sant Llatzer. Quals casas se tenen per lo Noble Señor D. Carlos de Puiggener, y de Oris en la present ciutat domiciliat a cens de nou lliuras pagadoras la mitat lo dia primer del mes de Abril, y la altre mitat lo dia primer del mes de Octubre. Qui ho té per las Pia Almoyna de la Seu de Barcelona, eo per sos Administradors en nom de aquella. Y per lo segon presbiterat del Altar de Sant Llorens en la Iglesia de dita Seu construhit, eo per son Beneficiat en nom de aquell, y baix domini, y alou de la mateixa Pia Almoyna, y Presbiterat comunment y per indivs, com a Laycas, y privadas personas a cens de dos morobatins annualment pagadors en la festa de Tots los Sants, dels quals dos morobatins se dona, y paga a la dita Pia Almoyna tots añs en lo predit termini mitg morabati, y al dit Presbiterat de Sant Llorens. Y al Beneficiat de aquell en son nom un morabatí y mitg, a thenor de la donació, cessió, y assignació feta per los Rnts. Bernat de Berbará y Barthomeu Olivar Canonges de dita iglesia, procuradors, y Administradors de dita Pia Almoyna, a Francisco de Condomina Pbre. y Rector de dit Presbiterat, y als seus successors en lo mateix Altar de Sant Llorens, per las rahons, y causas contengudas en lo acte de dita donació rebut en poder de Joan de Fontcuberta notari publich de Barcelona, baix differents calendaris lo primer dels quals fou lo dia tretse del mes de Juny de mil trescents vuytanta, y sinch, y lo ultim als setse dels mateixos mes, y any. Lo qual cens de dits dos morobatins deu pagar dit Señor de Puiggener sens dañs, ni gastos dels posessors de ditas casas. Las quals ab dit hort, y eixida en lo temps de la venda a carta de gracia de aquellas, avall calendada, afrontavan a solixent part ab honor dels hereus, o successors de Pau Llinás pagés, ciutadá de Barcelona, y part ab honor dels hereus, o successors de Rafel Casañas notari publich de Barcelona, y Elisabet Casañas y Mas conjuges; a mitgdia ab dit carrer del Carme; a ponent ab honor de Pau Gladis Sabater, ciutadá de Barcelona, con a successor de Maria Mefa, viuda sa mare que feu dels hereus, o successors de Francisco Folques espardeñer, ciutadá de Barcelona; y a tremontana ab lo carrer nomenat den Prim. Y al present afrontan ditas casas ab dit hort, y eixida, a solixent., ab lo dit carrer del Carme: a mitgdia part ab honor de Ursula Gladis, y Claramunt viuda de dit Pau Gladis, y part ab honor de dit comprador, que fou de dita Gladis; a ponent, y tremontana ab honor del magnifich Dr. en drets Anton Lafont en esta ciutat domiciliat, que fou de Francisco Querol mestre de casas de esta ciutat. Y pertañen, y espectan las preditas casas ab son hort, y eixida, a mi dita Eularia Mas y Foxart, no sols com a hereva dels bens que foren de Francisco Gargallo pagés, ciutadá de Barcelona, instituhida, y nomenada per lo sobredit Salvador Mas y Massana, mon marit ab lo testament que est entregá clos a Joan Fontrodona y Roura notari publich Real Collegiat de número de Barcelona als setse de Juliol del any mil setcents setanta y sinch, lo que fou obert, y publicat per lo mateix notari als vint y sinch de dit mes, y any. La qual institució de hereu feu dit mon marit en forsa de las facultats que tenia, com a hereu universal de confianza que era de dit Francisco Gargallo per est instituhit ab son ultim testament que als setse de Agost del any mil setcents seixanta y nou entregá clos al nomenat Joan Fontrodona y Roura notari, y después de la mort de aquell fou per lo mateix notari obert y pubicat als set Maig de mil setcents setanta y dos. Si també per haver obtingut venda, y absolució del dret de revendicar ditas casas (per ser aquellas venudas a certa de gracia conforme avall se expresará) als successors del infrit Joseph Sabater, coma par de tres distinchs actes de venda a mon favor firmats, a saber lo un per Francisca Fuster y Comelles muller de Esteve Fuster hortolá de las hortas de Sant Antoni de esta ciutat, rebut en poder del sobredit Joan Fontrodona y Roura notari als quinse Nohembre de mil setcents y vuytanta. Altre per Francisco Compte, comerciant de esta ciutat, en poder de Manuel Oliva y Viloca, notari publich de número de Barcelona als vint y dos Juny mil setcents vuytanta y dos. Lo qual Francisco Compte havia adquirit la part de dit dret, en forsa de venda a son favor feta per Francisco Sabater, llogater de mulas en Barcelona habitant, y Margarida Piferrer y Sabater viuda de Pau Piferrer hortolá de ditas hortas de Sant Anton, ab acte rebut en poder del Dr. Carlos Carbonell notari publich de dit número, als vint y tres Mars mil setcents setanta y nou. Y lo altre per Francisco Sabater també del segon regiment de voluntaris de Cataluña en poder del predit Joan Fontrodona y Roura notari als quatre Setembre mil setcents vuytanta y nou. Al qual Francisco Gargalló pertañian ditas casas ab dit hort, y eixidas, per titol de venda a carta de gracia a son favor feta y firmada de Joseph Sabater pagés, ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder de Anton Comelles notari publich Real Collegiat de número de Barcelona als vint y vuyt octubre del any mil setcents quaranta y set, firmat per rahó de Señoria. La qual venda fa aixi com millor dir y entendrer se pot. Extrahent las ditas cosas venudas de ma, y poder de mi dita Eularia, aquellas posam en las del precitat comprador, y dels seus. Prometent nosaltres dits venedors entregar al mencionat comprador, y als seus posessió corporal, real, actual, o quasi de las referidas cosas venudas. Donantlos facultat peraque de sa propria authoritat se la pugan pendrer, y retenir ab clausulas de constitut, y precari. Cedintlos aixi mateix tots los drets, y accions a nosaltres competents en las mateixas cosas venudas, peraque pugan usar de aquells en judici, y fora de ell, com millor los convinga, y fer y executar tot lo demes que nosaltres, eo te jo dita Eularia Mas y Foixart podriam practicar antes de la present escriptura. Constituhintlos per dit efecte procuradors nostres com en cosa propria. Salvos emperó sobreditas cosas venudas, los censos y demes drets dominicals als Señors dalt expressats competents. Y salvo també lo lluhisme a aquells corresponent per rahó de la present venda, lo qual es la desena part del preu per haver dita Pia Almoyna, y dit presbiterat de Sant Llorens succehit comunment, y per indivs en estas cosas, a Francisco de Aversona, ciutadá de Barcelona laya aprobat después de la sentencia arbitral. Lo preu de la present venda son tres mil y vuytcentas lliuras moneda barcelonesa francas y liquidas per nosaltres dits venedors, de las que otorgam apoca al predit comprador. Lo modo de la paga de las quals, es que aquellas confessam haver rebut del mateix comprador en diner comptant realment, y de fe en presencia del notari y testimonis avall escrits, de las que me he encarregat, e incorporat jo dia Eularia de voluntat de dits fill y net meus. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu no ser aixi convingut, a la lley que afavoreix als engañats en la mitat del just preu, y a qualsevol altre excepció, lley o dret de nostre respective favor, donam, cedim, y remetem al enunciat comprador, y als seus tot lo que podrían valer mes las preditas cosas venudas del preu sobre expressat. Convenint, y en bona fe prometent al mateix comprador, y als seus que los farem valer, y tenir esta venda, y possehir las ditas cosas venudas contra qualsevols personas, y que los ne estarem de ferma y legal evicció, sempre, y en tot cas, ab restitució y esmena de tots dañs, y gastos, acerca dels quals se dega estar a sa sola paraula, o simple jurament sens altre prova. Y pera atendrer, y cumplir totas las preditas cosas ne obligam al expressat comprdor, y als seus tots nostres bens, y drtets, y de cada un de nosaltres assolas mobles, o immobles presents, y veniders. Renunciant en quant en assó al benefici de novas constitucions, divididoras y cedidoras accions, a la general del dret en forma. Y peraque las ditas cosas tingan major validitat, y firmesa espontaneament firmam en nostres animas, a Nostre Señor Deu Jesu-Christ y sos Sants quatre Evangelis, no sols las sobreditas cosas atendrer, y cumplir, y contra aquellas no fer ni venir per causa, o rahó alguna. Si també que lo present contracte no se ha fet en frau no perjudici dels Señors dominicals sobre expressats, ni de sos drets. Y de esta escriptura se ha de pendrer la rahó en lo offici de hipothecas de esta ciutat dins lo precis termini de sis días proxims, per los efectes previnguts, y manats ab la Real Pragmatica Sanció publicada en esta capital de que jo lo infrit notari he advertit a dits contrahents. En testimoni del que los nomenats Eularia Mas y Foixart, Joan Mas y Foixart, y Joan Anton Mas y Puig otorgaren la present escriptura en esta ciutat de Barcelona al primer dia del mes de Setembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents, y noranta. Y ho firmaren de ma propria a excepció de la referida Eularia Mas y Foixart, y per ella, y de son consentiment firma un dels infrits testimonis. A lo que ho foren presents Joan Martras veler, y Carlos Planell cisteller en esta ciutat habitants, quals afirmaren coneixer a dits otorgants. Y Francisco Raurés y Ferau escrivent en dita ciutat residents.
Per Eularia Mas y Foixart, Francisco Raures y Serau testimoni, Joan Anton Mas, Joan Mas y Puig, En poder de Francisco Comelles notari intervenint com a son substitut Anton Comelles notari publich de número de Barcelona.