Saga Bacardí
00812
ESCRITURA DE PAGO DE LA CAUSA PIA QUE PESA SOBRE CAN AMIGÓ, COMPRADA POR ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


En la ciutat de Barcelona a vint y vuit días del mes de Octubre del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta. Lo Rnt. Francisco Roig Pbre. en esta ciutat de Barcelona resident en qualitat de administrador de la pia fundacións ordenadas per lo Ilustre Dr. Joseph Gori Pbre, y Canonge de la Seu de Urgell segons consta de sa nominació ab lletras despachadas per lo Molt Ilustre Señor D. Agustí de Almarza Vicari General oficl y auditor de la curia eclesiasica de esta ciutat als quinse de Septembre del corrent any sellada, y refrendadas per lo Rnt. Dr. Anton Monclús y Fernandes notari de dita curia en dit nom. De son grat y certa ciencia firma apoca a favor del Señor Erasme Gónima comerciant de esta ciutat a est acta ausent pagant per Anton Gayá pages de la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat, y de aquellas tres mil y setcentas lliuras delegadas al dit Anton Gayá per los marmesors, y executors del testament, y ultima voluntat de Feliu Amigó y del preu de la venga feta per estos a favor de dit Señor Erasme Gónima del mas, heretat, y teras del dit Amigó, cituat en dita Parroquia de Sant Feliu y en la de Sant Joan Despí llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit lo die quatre de Maig del corrent any en, y ab lo qual se delegaren al dit Anton Gayá las ditas tres mil y setsentas lliuras. Y en virtut de potestat, y facultat concedida per est al dit Señor Erasme Gónima ab altre acte rebut en poder del mateix notari avall escrit, a sis diez del mes de Juny del corrent any, de la quantitat de cent sexanta quatre lliuras setse sous, y tres diners, y so per las pencions vensudas desde el any mil setcents setanta sinch de aquell censal de preu trescentas quaranta nou lliuras deu sous, y pensió deu lliuras deu sous, y nou que tots añs als vint y dos de Febrer deuen fer, y prestar a dita causa pia los bens del expresat Feliu Amigó en virtut de venda, y original creació de censal feta per lo mateix Amigó a favor de dita causa pia ab acte rebut en poder de Joan Batista Plana notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y dos de Febrer de mil setcents quaranta tres. Lo modo de la paga de ditas cent sexanta quatre lliuras setse sous y tres diners es que en dit nom confessa rebrerla de dit Señor Erasme Gónima a sas llibres voluntats. Y aixi renunciant a la excepció del diner no rebut, y a tot, y qualsevol altre dret, y lley de son favor no sols firma la present apoca sino que també sens evicció alguna dels bens de dita causa pia cedeix a facor del mateix Señor Erasme Gónima, y dels sobre dits marmesors tots los drets, y accions de dita causa pia en virtut dels quals pugan defensar respectivament los referits actes de venda, y concordia contra qualsevols personas, y bens constituintló per est efecte sos procuradors, com en cosa propria. Y lo otorgant confessa quedar advertit per lo notari avall escrit de lo previngut per Sa Magestat ab la Real Pragmatica de Hipothecas. En testimoni del que aixis ho firma lo mateix otorgant al qual jo lo notaqri avall escrit fas fee, coneixer en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any dalt expressats. Essent presents per testimonis Anton Borras, y Federico Pestells escrivent en dita ciutat residents.
Francesch Roig Pbre. en dit nom, Ante mi Francisco Mas.