Saga Bacardí
00815
ESCRITURA DE VENTA DE CASA Y TERRENO EN CALLE DEL CARMEN, DE LOS GLAUDIS, HACIA ERASMO GONIMA Y PASSARELL.


En nom de Deu. Sia a tots notori. Com nosaltres Ursula Glaudis, y Claramunt viuda de Pau Glaudis Sabater, ciutadá de Barcelona, y Joan Pau Glaudis, també Sabater, ciutada de dita ciutat, mare y fill. Pera pagar y satisfer a Domingo y Pere Martir Glaudis sabarers en esta ciutat habitants, cuñats y oncles respective nostres, la quantitat de vint y sinch lliuras moneda barcelonesa, a cada un de ells, per semblants que dit Pau Glaudis marit y pare respective nostre los deixá y llegá ab son ultim y valido testament que feu, y firmá en poder de Joseph Grau Sayrols y Carreras notari publich de número de Barcelona als deu de Nohembre del any mil setcents vuytanta y sinch, aixi en paga del llegat que a casa un de ells los feu Joan Pau Glaudis Sabater de esta ciutat, son pare. Com de qualsevols altres drets poguesen pretendrer en los bens del sobredit Pau Glaudis.
Item: Pera pagar y satisfer als hereus, y successors de Maria Rovira y Glaudis miller que fou de Francisco Rovira rajoler, habitant en lo Torrent del Olla, territorio de esta ciutat, la quantitat de vint y sinch lliuras de dita moneda, en satisfacció del llegat que lo referit Pau Glaudis feu a la mateixa Maria Rovira y Glaudis sa germana, ab lo precalendat son testament, per las ditas casas, y rahóns expresadas en la primera delegació dalt continuada.
Item y finalment: Pera pagar, y satisfer als hereus y successors de Theresa Terrés y Glaudis miller que fou de Pau Terrés capser, ciutadá de Barcelona, la quantitat de vint y sinch lliuras de la referida moneda, en paga del llegat que lo nomenat Pau Glaudis ab lo sobrecalendat testament, feu a dita Theresa Terrés y Glaudis, per los mateixos motius que se trovan individuats en la primera delegació sobre continiuada.
Y com pera pagar y satisfer las sobreditas quantitats no hajam encontrat altre medi, que lo de la infrita venda. Per so, y a fi de aplicar lo restant de son preu en algunas obras que se han de fer en las casas que avall se mencionaran, conforme ferem constar en las apocas de aquellas firmadoras. De nostre grat, y certa sciencia. Per nosaltres, y nostres respective hereus, y successors qualsevols que sian, venem, y per titol de venda concedim a Erasme Gónima comerciant, ciutadá de Barcelona, present y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, tot aquell hort de tinguda vint y dos palms de amplaria, y cent quaranta y set palms de llargaria, comptats desde el safareix que allí se encontra en amunt, ab tots sos drets y pertinencias universals. Lo qual hort es contiguo, y als detrás de aquellas casas y eixida, que per los infrits titols tenim, y possehim en lo arrebal de esta ciutat, y en lo carrer nomenat de Santa Margarida de leprosos, y al present de Sant Llatser, y se te dit hort junt ab ditas casas per los hereus, y successors de Eleonor Salts a cens de catorce lliuras annualment pagadoras a saber, la mitat lo dia, o festa de Sant Miquel del mes de Setembre, y la altre mitat lo dia primer del mes de Abril. Qui ho tenen per la Pia Almoyna de la Santa Iglesia de Barcelona, y per sos Rnts. Administradors en nom de la mateixa a cens de divuyt sous tots añs pagadors lo dia o festa de pasqua de Resurrecció del Señor, y baix domini, y alou de dita Pia Almoyna. Los quals censos prometem pagar nosaltres dits venedors sens danys, ni gastos del referit comprador, y dels seus. Pero no obstant esto tots los dits censos son, y deuhen ser salvos, y segurs tant sobre lo dit hort ab lo present venut, com sobre las ditas casas, y eixidas que quedan en poder nostre. Y afronta dit hort a solixent ab honor de dit comprador: a mitgdia ab las referidas casas, y eixida de nosaltres dits venedors; a ponent, y tremontana ab honor del Dr. en drets Anton Lafont en esta ciutat domiciliat, que fou de pertinencias del expressat hort. Lo qual nos pertany, y especta, a saber a mi dita Ursula Glaudis, y Claramunt com a hereva durant ma vida natural solament de la universal heretat y bens que foren de dit Pau Glaudis, mon marit, per est instituhida ab lo sobre calendat son testament. Al qual espectava com a hereu, segons se diu, del nomenat Joan Pau Glaudis son pare. A est pertañia com a hereu universal de la heretat y bens de Elisabet Glaudis, y Mefa, sa mare, muller de Antreu Glaudis pagés, ciutadá de Barcelona, per aquella instituhit ab son ultim testament, que feu, y otorgá en poder de Ignasi Taixidor Burgués honrat de Perpiñá y notari publich real collegiat de Barcelona, als divuyt Janer del any mil setcents vint y sis. A la qual Elisabet Glaudis espectaba, no sols com a succehint (junt ab Elena Masias muller de Joseph Masias treballador, Maria Riera muller de Miquel Riera ciutadá de Barcelona germanas suas), a Geronim Mefa pagés ciutadá de Barcelona, son pare, mort ab intestat, segons se aforma. Si també com a succehint als prenomenats Elena Masias y Elena Riera sas germanas també mortas ab intestat, y sens fills, segons se assereix. Y a dit Geronim Mafá pertañia, y espectava dit hort per titol de establiment de aquell, junt ablas dalt mencionadas casas, y eixidas, a son favor perpetuament fet, y firmat per Jaume Foradat Flaquer ciutadá de Barcelona, com a pare y llegitim Administrador de dita Eleonor sa filla, y de Margarida Sales sa primera muller, segons de dit establiment consta ab acte rebut en poder de Joseph Quatrecasas, y Sala notari publich de Barcelona als dotse Juliol de mil siscents sinquanta y sinch. Y a mi dit Joan Pau Gladis pertany, y especta dit hort ab lo present venut, com a hereu universal dels bens que foren del nomenat Pau Glaudis mon pare per est nomenat, per después de seguida la mort de dit Ursula Glaudis, y Claramunt mare mia, ab lo precalendat son testament. La qual venda fem aixi com millor dir, yu entendrer se pot, ab la expressa salvetat, de que en ningún temps se entenga comprés en esta venda lo terreno que sobra de la llargaria de dit hort ab lo present venut, devant lo safareix que enfrente de aquell se encontra, per havernosel reservat a fi de poder pasar a una y altre part de dit safareix. Y ab dita saovetat, extrahem dit hort, venut de ma, y poder nostre, y aquells posam en la de dit comprador, y dels seus. Prometent entregarlos posessió corporal, real, actual o quasi del referit hort. Donantlos facultat peraque de sas propria authoritat se las pugan pendrer, y retenir ab clausula de constitut, y precari. Cedintlos aixi mateix tots los drets, y accions a nosaltres competents en lo predit hort, peraque pugan usar de aquells en judici, y fora de ell com millor los convinga, y fer, y executar tot lo demés que nosaltres podriam practicar antes de la present escriptura, constituhintlos per dit efecte procurador nostre com en cosa propria. Salvos emperó tant sobre lo dit hort venut, com sobre las preditas casas y eixidas quedan en poder nostre, los censos, y demes drets dominicals dels Señors dalt expressats. Y salvo també lo lluhisme a aquells corresponent per rahó de la present venda. Lo preu de la qual son sinch centas lliuras moneda barcelonesa, francas, y liquidas per nosaltres dits venedors, de las que otorgam apoca a dit comprador. Lo modo de la paga de la quals sinchcentas lliuras, es que de aquellas en virtut de facultat, que ab lo present donam, y concedim a dit comprador, y als seus, se retindran estos la quantitat de cent lliuras pera satisferlas als acrehedors en lo preludi de est acte mencionats, a cada un de ells la quantitat delegada per las causas, y rahons en aquell expressadas. Dels quals acrehedors en lo temps de la paga recobrará lo nomenat comprador, y los seus la corresponent apocas, ab cessió de tots drets, y accions pera defensar la present venda contra qualsevols altres acrehedors nostres, y també pera recobrar dita quantitat en cas de evicció. Volent que fetas ditas pagas succehescan lo predit comprador, y los seus en lo lloch, y drets del referits acrehedors, y que los competescan las mateixas prioritats de temps, milloria de drets, y demes preeminencias, y prerrogativas que competeixen al present, y competirían a dits acrehedors no fentsels dita paga. Constituhintlos per dit efecte procuradors meus, com en cosa propria. Y las restants quatrecentas lliuras cumpliment de dit preu confessam haver rebut de dit Erasme Gónima comprador en diner comptant, realment y de fet en presencia del notari y testimonis infrits. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, a la de dit preu nos e aixi convingut, a la lley que afavoreix als engañats a mes de la mitat del just preu, y a qualsevol altre excepció, lley o dret de nostre favor. Donam, cedim y remetem al enunciant comprador, y als seus tot lo que podría valer mes lo dit hort venut del preu sobre expressat. Convenint, y en boa ge prometent al mateix comprador, y als seus que lo farem valer, y tenir esta venda, y posehir la cosa venuda, contra qualsevols personas, y los ne estarem de ferma, y legal evicció sempre, y en tot cas, ab restitució y esmena de tots dañs, y gastos, acerca dels quals se dega estar a sa sola paraula, o simple jurament sens altre prova. Y pera atendrer y cumplir totas las sobre ditas cosas ne obligam tots nostres respective bens, y drets, y del altre de nosaltres asolas mobles, e immobles, presents y veniders. Renunciant en quant en asso al benefici de novas constitucions, divididoras y cedidoras accions, a la epistloa del Divo Adriá, y consuetut de Barcelona que parla de dos o mes que asolas se obligan. Y també jo dita Ursula Glaudis t Claramunt, a uberior cautelas renuncia al benefici Valleyá Senat Consult a favor de las donas establert. Y a la authentica que comensa. Si qua mulier, de que he estat cerciorada per lo infrit notari. Y junts nosaltres dits mare y fill renunciam a tot, y qualsevol altre lley y dret que afavorir nos puga. Y a la general del dret en forma. Y peraque las ditas cosas tingan major validitat, y firmesa espontaneament juram a Nostre Señor Deu Jesu-Christ, y a sos Sants quatre Evangelis no sols las sobreditas cosas antendrer, y cumplir, y contra aquellas no fer no venir per causa, o rahó alguna. Si que lo present contracte no se ha fet en frau, no perjudici dels Señors dominicals sobre expressats. Ni de sos drets. Y de esta escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat dins lo precis termini de sis días proxims per los efectes previnguts, y manats ab la Real Pragmatica Sanció publicada en esta capital de que jo lo infrit notari he advertit a dits contrahents. En testimoni del que los nomenats Ursula Glaudis y Claramunt y Joan Pau Glaudis (als quals jo lo infrit notari dono fe coneixer) otorgaren la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als deu días del mes de Nohembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents, y noranta. Y ho firmá de ma propria dit Joan Pau Glaudis. Y no ho firmá la referida Ursula Glaudis, y Claramunt, perque digué no saber, y per ella, y de son concentiment firmá un dels infrits testimonis. A lo que ho foren presents D. Benet Galcerá oficial de la escrivania Major del Tribnal de la Intendencia General de est Excepcit y Principat, y Francisco Raurés y Ferau escrivent en esta ciutat habitant.
Per dita Ursula Glaudis y Claramunt, Francisco Raurés y Ferau testimoni, Joan Pau Glaudis, En poder de Francisco Comelles notari, intervenint com a substitut Anton Comelles notari publich de número de Barcelona.