Saga Bacardí
00820
ESCRITURA DE PAGO DE PARTE DE DOTE A SOLÁ, CON VENTA DE CAL AMIGÓ, COMPRADO POR ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


En la ciudad de Barcelona a vint y un días del mes de Novembre del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta. Christina Solá y Umbert viuda de Pere Solá difunt pages y familiar de Sant ofici de la Parroquia de Sant Andre de Palomar, Bisbat de Barcelona com a usufructuaria de la heretat, y bens que foren de dit son marit per est anomenada ab son ultim testament que entregá clos a Jaume Tos y Romá notari publich real collegiat de número de Barcelona als sis diez del mes de Novembre de mil setcents sixanta dos. De son grat y certa ciencia firma apoca a favor del Señor Erasme Gónima comerciant de esta ciutat a est acte ausent pagant per los marmessors y executors del testament, y ultima voluntat de Feliu Amigó, pages de la vila de Sant Feliu de Llobrgat, y de aquellas deu mil lliuras que son lo preu de la venda feta per dits marmessors a favor de dit Señor Erasme Gónima del mas, heretat, teras dit den Amigó, cituat en la Parroquia de Sant Feliu, y de Sant Joan de Espí llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit lo die quatre de Maig, y en virtut de facultat, y potestat concedeida per dits marmessors al dit Señor Erasme Gónima ab lo acte de delegació otorgat en poder del notari avall escrit lo die present de la quantitat de sixanta dos lliuras moneda barcelonesa y son a cupliment de aquellas doscentas lliuras mitat de las quatre centas que Theresa Solá, y Cuyás constituhí en dot a Feliu Amigó y Llunell, son marit ab un dels capitols matrimonials entre ells firmats rebut en poder de Pau Mollar notari publich de número de Barcelona als setse de Desembre de mil setcents vint, y sinch. Las quals doscentas lliuras lo dit Feliu Amigó son marit li havia promes pagar y restituir en cas de restitució de dot com en efecte se ha verificat per mort de dit son marit lo qual confessa haverlo rebut ab tres distintas apocas la una de diset de Desembre de mil setcents vint y sinch, y las altres dos als vint de Novembre de mil setcents vint y nou rebudas en poder de dit Pau Mollar notari publich de número de Barcelona. Y especta a la otorgant com a usufructuaria de la heretat y bens que foren de dit Pere Solá y Armengol y a est per haverlas donadas a Theresa Solá y Cuyás sa filla per contemplació del matrimoni que contractá ab dit Feliu Amigó, y en virtut del pacte revercional en uant a doscentas lliuras continuat en lo capitol de donació dels sobre calendats. Lo modo de la paga de ditas sexanta dos lliuras moneda barcelonesa es que confessa haverlas rebudas de dit Señor Erasme Gónima a sal libres voluntats. Y aixis renunciant a la excepció del diner no rebut, y a tot, y qualsevol altre dret y lley de son favor no sols firma la present apoca sino que també fa, y firma absolució, y difinició de dit dot ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes per rahó de aquell, ab solemne estipulació roborada en poder del notari avall escrit, imposantse silenci perpetuo sobre ditas cosas, y sens evicció alguna de sos bens, cedeix al referit Señor Erasme Gónima tots sos drets, y accions pera defensar dita venda contra qualsevols altres acrehedors, y usar de dits drets com millor li convinga contituintlo per est efecte son procurador com en cosa propria. Y cancella, y anulla en quant a las ditas doscentas lliuras, y a son interes los referits capitol de donació, y de constitució dotal, y las apocas que a sa consequencia otorgadas de manera que en avant no pugan aprofitar ni dañar a ninguna de las parts pero en quant el interes de dit Señor Erasme Gónima quedian en sa forsa y valor. En testimoni del que aixis ho otorga en dita ciutat de Barcelona coneguda de mi lo notari avall escrit. Essent presents per testimonis Anton Borrás y Federico Pertells escrivents en Barcelona habitants. Y respecte que la dita Christina Solá diu no sabe rescriurer,f irma de son consentiment un dels testimonis de que fas fee.
Per dita Christina Solá. Federico Pestells testimoni, Ante mi Francisco Mas.