Saga Bacardí
00823
ESCRITURA DE ENTREGA DINERAL HACIA GAYÁ, POR ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


En la ciutat de Barcelona a sinch diez del mes de Desembre del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta. Anton Gayá pagés de la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat. De son grat y certa ciencia firma apoca a favor del Señor Erasme Gónima comerciant de esta ciutat a est acte ausent pagant per los marmessors y executors del testament, y ultima voluntat de Feliu Amigó pagés que fou de la mateixa Parroquia y de aquellas deu mil lliuras que foren lo preu de la venda feta per dits marmessors a favor del expressat Señor Erasme de tota aquella casa, heretat, y terras cituada en dita Parroquia de Sant Feliu, y en la de Sant Joan Despí llargament designada, y confrontadas en lo acte de dita venda, rebuda en poder del notari avall escrit, lo die quatre de Maig del corrent any. Y en virtut de facultat, y potestat en dit acte de venda concedida de la quantitat de mil doscentas nou lliuras set sous, y onse diners y son a cumpliment de aquellas tres mil y siscentas lliuras que delegaren a son favor per dits marmessors, en lo referit acte de venda. Lo modo de la paga de dita mil doscentas nou lliuras set sous, y onse diners es que confessa haverlas rebudas de dit Señor Erasme Gónima a sas lliubres voluntats, com las restants las hage pagadas en virtut de delegacions fetas per lo mateix otorgant, de las quals, y de las corresponents apocas consta ab diferents acte rebut en poder del notari avall escrit. Y aixi renunciant a la excepció del diner no rebut, y a tot, y qualsevol altre dret, y lley de son favor no sols firma la present apoca sino que també cedeix a favor de dit Señor Erasme Gónima tots sos drets, y accions en virtut dels quals puga defensar la dita venda contra qualsevol personas y bens, y usar de ells en judici, y fora de ell com millor li convinga constituintlo per est efecte son procurador com en cosa propria. Y confessa quedar advertit per lo notari avall escrit de lo previngut per Sa Magestat ab la Real Pragmatica de hipothecas, y sos efectes. En testimoni del que aixis ho firma lo otorgant al qualjo lo notari avall escrit fas fee coneixer en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre dits. Essent presents per testimonis Anton Borrás y Federico Postells en Barcelona residint.
Anton Gayá, Ante mi Francisco Mas.