Saga Bacardí
00824
ESCRITURA DE PAGO DE PENSIONES ATRASADAS SOBRE FINCA COMPRADA A LOS BELTRAN EN SANT JUST, POR ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori que lo Rnt. Dr. Joseph Santmartí Pbre. y Canonge de la Collegiata del Estany y actual Beneficiat, y remidiat en la Parroquia de Nostra Señora del Pi de esta ciutat de Barcelona com a procurador per las infrascritas cosas llegitimament constituit, y ordenat dels Rnts. Vicari perpetuo y Rector y Comunitat de la Parroquial Iglesia de Sant Vicent de Sarriá segons consta de de sa procura ab acte rebut en poder de Joseph Bonaventuda Fontana notari publich de número de Barcleona als vint de Mars de mil ssetcents setanta set de que dit notari fa fee. En dit nom. De son grat y certa ciencia confessa, y en veritat regoneix al Señor Erasme Gónima comerciant de esta ciutat a est acte ausent, y lo notari infrit per ell present, y estipulant pagant per Lluis Bertran arriero de esta ciutat y de aquellas mil y sinch centas lliuras moneda barcelonesa que son lo preu de la venda perpetua feta per dit Lluis Bertran a favor del expressat Señor Erasme Gónima de una pessa de terra plantada de viña de tinguda de tres mojadas poch mes, o menos cituada en esta Parroquia de Sant Just Desvern y lloch dit “Lo Herem de Sant Martí” llargament designada, y confrontada en lo acte de dita venda rebut en pdoer del notari avall escrit lo die vint y quatre de Novembre proxim passat, y en virtut de facultat, y potestat en dit acte concedida que en lo modo avall escrit, y baix lo pacte de la cessió infrita li ha donat y pagat la quantitat de sinch centas setanta sinch lliuras moneda barcelonesa, y son y cedeixen a dits sos principals per lluició, y quitació de aquell censal de semblant preu, y proprietat, y penció diset lliuras sinch sous que tots añs als nou de Juny dit Lluis Bertran als referits Rnt. Vicari perpetuo, o Rector, y Comunitat de Sant Vicent de Sarriá devia fer, y prestar en virtut de venda, y original creació de censal feta per lo mateix Lluis Bertran y Francesch Bertran son pare a favor de dit sos principals ab acte rebut en poder de Pere Pagés notari publich real collegiat de número de Barcelona als nou de Juny de mil setcents setanta sis, com de las pencions y porrata fins al dia de la intima de la partida avall calendadora discorregudas ja ne estiga enterament satisfet lo otorgant. Lo modo de la paga de ditas sinch centas setanta sinch lliuras es que dit Señor Erasme Gónima las ha ditas, y escritas a dits Rnt. Rector y Comunitat ab partida feta en lo arxiu de la insigne Capella, y collegi de Sant Sewver de la Seu de esta ciutat lo die vint y dos de Novembre proxim passat a solta del notari avall escrit que ab lo present lloa y aproba. Y aixi renunciant a la excepció de no ser dit diner rebut, y a la general del dret no sols firma en dit nom la present apoca sino també llarga, y bastant absolució difinició y remissió de dit censal aixis en son preu com en las pensions, y porrata discorregudas, imposantse en dit nom silenci, y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cancellant, y anullant en quant al interes de sos principals lo acte de dit censal, sas obligacions escriptura de ters, y demes clausulas en ell comtinuadas, de manera que en avant no puga valer ni aprofitar a dit sos principals, ni als obligats en aquell perjidicar. En quant empero al interes de dit Señor Erasme Gónima per lo efecte de la cessió infrascrita quedan en sa forsa, y valor per maifestació de sos drets e inseguint lo pacte de dita cessió sens evicció ni obligació alguna dels bens de dits sos principals cedeiz en dit nom a dit Señor Erasme Gónima tots sos drets y accions en virtut dels quals puga defensar la rferida venda contra qualsevols altres acrehedors de dit Lluis Bertran, y altres qualsevols personas, y altrement usar de ells en judici, y fora de ell com millor li convinga constituintlo eo substituintlo per est efecte son procurador com en cosa propria. Y promet las ditas cosas atendrer y cumplir y contra ellas no fer ni venir per alguna causa o rahó. Y confessa quedar advertits per lo notari avall escrit de lo previngut per Sa Magestat ab la Real Pragmatica de hipothecas y sos efectes. En testimoni del que aixis ho otorga, y firma lo otorgant al qual jo lo notari avall escrit fas fee coneixer en dita ciutat de Barcelona a set días del mes de Desembre del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta. Essent presents per testimonis Anton Borrás, y Federico Pestells escrivents en Barcelona habitants.
Dr. Josep Sanmarti Pbre. en dit nom, Ante mi Francisco Mas.