Saga Bacardí
00825
ESCRITURA DE CREACIÓN CE CENSAL SOBRE TIERRAS COMPRADAS A AMIGÓ, POR ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots motori, per esta publica escriptura de venda, y original creació de censal que lo Señor Erasme Gónima comerciant ciutadá de Barcelona. Per quant al temps de la venda perpetua feta a son favor per los Señors marmessors, y executors del testament, y ultima voluntat de Feliu Amigó de una casa, heretat, y terras cituadas en lo terme, y Parroquia de Sant Feliu de Llobregat, y de Sant Joan Despí llargament designada, y confrontada en dita escriptrua de venda rebuda en pdoer del notari avall escrit lo die quatre de Maig del corrent any per preu de deu mil mmiuras fou convingut de paraula que de la quantitat que quedas liquida de dit preu a favor de dita marmesoria hagués dit Señor Erasme Gónima crear un censal a rahó de tres per cent a favor dels expressats Señors marmessors, y conciderant estos que ha de quedar a favor de dita marmessoria la quantitat de dos mil y siscentas lliuras. Per tant, lo dit Señor erasme Gónima. De son grat y certa ciencia, per ell, y sos successors ven y per titol de venda concedeix als Señor Mariani Comas del Brugar ciutadá honrat de Barcelona, y causidich de la mateixa, en qualitat de marmessors, y en la de procurador de Jaume Ribas de la Iglesia pagés de la Parroquia de Sant Feliu en la mateixa qualitat de marmessor, y a Pau Coll mestre de fer cotxes en esta ciuta de Barcelona domiciliats los dos a esta cte presents, y acceptants comprant, y acquirint en nom, y a obs de dita marmessoria, y de diner provenient del preu de dita venda, y als successors en dita marmessoria perpetuament mediant emperño pacte y facultat de redimir setanta vuit lliuras de penció de censal annual exigidera dels bens del otorgant del dia present a un any, y aixi consecutivament tots los añs en semblant die. La qual venda, y original creació de censal fa aixi com millor dir, y entendre se pot. Prometent la annua penció de dit censal franca de tots gastos, y carrech aportarla a son perill y gasto dins la casa de qualsevol de dits marmessors, o ahont voldrán com sie dins lo present Principat de Cataluña, sensd ilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y restitucióm, y esmena de tots dañs, y costas. Lo preu del present censal es dos mil y siscentas lliuras barcelonesas a rahó de tres per cent. Lo qual preu se reté lo otorgant per las causas dalt expressadas. Y lo mateix preu en cas de lluició se hage de depositar en la taula dels cambis o comuns deposits de esta ciutat o en altre qualsevol archiu ecclesiastich, o secular aprobat de la mateixa de ahont no puga exigir sino a efecte de esmersarse en nom de dita marmessoria lo que deurá practicarse totas quantas vegadas de segura lluició. Y aixis renunciant a la excepció de no ser dit preu rebut, y a altre qualsevol dret de son favor. Promet a dits compradors que lo present censal ab sos accessoris los fará tenir, y possehir, y los estará de ferma, y legarl evicció en qualsevol cas ab restitució, y esmana de tots dañs, y costas. Y pera cumplir ditas cosas obliga, y especialment hipotheca la referida casa, heretat, y terras per dits marmessors a ell venudas, y qualsevol dret, y acció que en ellas li puga competir per rahó de dita venda: La pocessió emperó corporal, o quasi de dita casa especialment obligada respecte a las dos mil y siscentas lliuras que son lo preu del present censal no pasia al otorgant ni als seus ans e quedia en poder de dits compradors per defensar lo present censal, confessant en lo interim possehir ditas cosas en nom de precari en forsa de la qual precaria pocessió pugan dits comrpadors en cas de deurerse dos, o mes pencions las ditas cosas rearumiarse y aquellas vendrer, en quant emperño a las restants quantitas pagadas, y que se pagaran per comte de dita marmessoria. Promet per causa de la present especial obligació en quant menester sia entregarlos pocesió corporal, o quasi, donantlos facuntat que de sa propria authoritat se la pugan pendrer, a qual efecte los cedeix tots sos drets, y accions aconstituintlos per est efecte sos procuradors com en cosa propria, donantlos també facultat que en lo cas de deureerse dos, o mes pencions del present censal pugan de sa propria authoritat las ditas cosas especialment obligadas vendrer, o en altre manera alienar aixis en publich encant com fora de ell, y firmar las escrituras de venda, o alienació ab totas las clausulas que se requireixen segon sa naturaleza ab obligació dels bens del otorgant renuncia de drets, y demes en semblants actes posar acostumadas, y del preu resultant satisferse de tot lo que los será degut si bastará, y si algua cosa falta promet de altres bens seus fer lo degut cumpliment. Y generalment sens perjudici de dita hipotheca obliga tots sos bens, y drets nobles e immobles haguts, y per haver renunciant a la lley que diu, que primerament se hage de passar per la cosa especial que per la generalment obligada, y a la altre que diu que quant lo acrehedor pot satisferse de la cosa especial, no posia ma a altre, y a tot y qualsevol altre dret, y lley que afavorir lo puga, y per pacte a son propri for,s ubmetentse al del Señor Corregidor de esta ciutat, o de altre qualsevl jutge, o superior secular, tant solament, ab facultat de variar lo judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dls tersos de la curia de dit Señor Corregidor, o de altre qualsevol jutge segular solament, con está dit, per la qual obliga sa persona, y bens mobles, e immobles, haguts, y per haver. Y jura a Deu Nostre Señor, y a sos Sans quatre Evangelis que las ditas cosas tindrá per fermas, y agradables, y contra ellas no fer ni venir per alguna causa, o rahó. Y los dits marmessors acceptan la antecedent venda, y original creació de censal, y uns y altres contrahents confessan quedar advertits per lo notari avall escrit de lo previngut per Sa Magestat ab la Real Pragmatica de hipothecas, y sos efectes. En testimoni del que aixis ho otorgan, y firman los contrahents al quals jo lo notiro avall escrit fas fee coneixer en la ciutat de Barcelona a setse dias del mes de Desembre del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta. Essent presents per testimonis Joan Ramon notari Real y Federico Pestells escrivent en Barcelona habitant.
Item: Lo dit Señor Erasme Gónima venedor. De son grat y verta ciencia firma apoca a favor de dits Señors compradors de las expressadas dos mil y siscentas lliuras que son lo preu del antecedent censal las quals se reté dit venedor per las rahons que se expressan en lo preludi de dit censal. Y aixis renunciant a la excepció del diner no rebut y a tot, y qualsevol altre dret, y lley de son favor firma la present apoca dia, mes y any dalt expressats. Essent presents per testimonis los sobre dits.
Item: Lo mateix Señor Erasme Gónima venedor per firma valida, y solempne estipulació ab la pena, y jurament avall escrits roborada. De son grat, y certa ciencia promet a dits Señors marmessors que dins lo termini de sinch anys proxims o despues sempre que voldran per major seguretat de dit censal millorará las obligacions de aquel donant alguna altre especial obligació de cosa immobles, bona y segura, junt ab los instruments firmats per rahó de Señoria en cas que dita especial obligació sie feudal, o emplhiteiticaria o dos, o mes fiadors donem a coneguda de dits compradors los quals junt ab lo Señor otrogant sens ell, y a solas a la prestació de dit censal, y demes en ell contengut. Se obligan ab las mateixas, o semblants obligacions, lo que no cumplint vol incorrer en la pena de semblants dos mil y siscentas lliuras a les hores aplicadoras a la lluició de dit censal, pagadas primerament las pencions, porrata degudas junt ab los gastos. Tot lo que promet atendrer, y cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador,r estitució, y esmena de dañs y costas. Y per cumplir ditas cosas obliga los mateixos bens aixi especial, com generalment obligats junts, y a solas ab las mateixas obligacions, renuncias, submissions de for, escriptura de ters obligació de persona, y bens, y jurament llargament expressat en lo referit acte de censal que vol tenir aquó per repetit. En testimoni del que aixis ho otorga en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre dits. Essent presents per testimonis los dalt expressats.
Erasme Gónima, Mariano Comas del Brugar en dits noms, Pau Coll, Ante mi Francisco Mas.