Saga Bacardí
00826
ESCRITURA DE SEÑORIA HACIA LA ORDEN DE SAN BENITO, POR VENTA DE TIERRAS DE CAL AMIGÓ HACIA ERASMO DE GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia notiro. Com lo Rnt. P. F. D. Isidro Mingalbaro Monge del Real Monastir de Nostra Señora de Montserrat del odre de Sant Benet de la Congregació de Balladolid en lo presenta Principat, com a procutador per las cosas avall ecritas y altres legitimament constituit per lo Ilustre Abat y Monges del dit Real Monastir com de sa procuta consta ab acte rebut en poder de Joan Ferrer y Aguilera notari publich de la vila de Esparraguera als trenta Juny mil setcents vuitanta nou de la que lo dit notari ab sas lletras fa fee. En dit nom en quant al interes de dit Real Monastir firma per rahó de Señoria lo acte de venda perpatua feta, y firmada per los marmesors y executors del testament, y ultima voluntat de Felix Amigó pagés de la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat a favor de Erasme Gónima comerciant ciutadá de Barcelona entre altres de una pessa de terra campa que se troba designada en lo número primer de dit acte de venda de tinguda antes sis mojadas y are tres quartas per haversen portat lo riu de Llobregat la demes situada en lo terme de la Parroqua de Sant Joan Despí, Bisbat de Barcelona y en lo lloch dit la Riera de Llobregat. La qual se te per la Real Mare Abadesa y Convent de Religiosas de Jerusalem de esta ciutat a cens de quatre lliuras un sou francas de corresponció pagaderas tots anys lo die vint y hu Juliol. Que ho tenen per dit Ilustre Abat, y Real Monastir,s os principals, y baix domini, y alou de dit Monastir al cens de onse sous tots anys pagadors lo die de Nadal tot mes per extens designat, y expressat en lo acte de dita venda rebut en poder de . Francisco Mas notari publich real collegiat de número de Barcelona als quatre Maig ultim. Salvos los censos, lluismes, y demes drets dominicals a dit Ilustre Señor Abat, y Real Monastir, deguts, y no pagats. Per la qual firla eo per lo lluisme a ell en dit nom degut per rahó de dita venda, y en lo pertañent al traspas de dita pessa de terra confessa hacer rebut de dit Señor Erasme Gónima ab diner comptant realment y de fet a totas sas voluntats vint y una lliuras deu sous moneda barcelonesa feta gracia del restant. La qual firma fa en dit nom ab la protesta, y salvetat segunent a saber, que si en lo esdevenider costa que la dita pessa de terra so troba subjecte ab la prestació de primicia al referit Ilustre Abat, y Real Monastir pugan estos percibir, y cobrarla la present firma en res no obstant, y ab dita salvetat ho firma en la present ciutat de Barcelona (conegut del notari avall ecrit) vui que comptam als diset dias del mes de Desembre any del Naixament del Señor de mil setcents noranta. Essent presents per testimonis Francisco Forcada, y Joseph Font practicants lo art de notari en dita ciutat residents.= Fr. Isidro Mingalbaro.= En poder de mi Felix Veguer y Avella.=
De praedicti domini ratione firma manu aliena scripta fidem praeveo ego idem veguer notario, haec propria scrivens manu.