Saga Bacardí
00827
PAGO DE CENSOS SOBRE TIERRAS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, POR COMPRA A ALBACEAS DE FELIU AMIGÓ HACIA ERASMO DE GONIMA
.

En la ciutat de Barcelona als diset dias del mes de Desembre any del Naixement del Señor de mil set cents noranta.
Sia a tots notori: Com Ignasi Ramon notari publich Real ciutada de Barcelona, com a procurador per las cosas avall escritas y altres, legitimament constituit y ordenat per Erasme Gonima comerciant ciutadá de la dita ciutat als tretse del corrent ab la promesa per ell a son favor feta en poder de Dn. Francisco Mas notari publich Real colegiat de numero de Barcelona, de la que lo dit notari ab sas lletras fa fe: En dit nom, mitgensant lo jurament que presta en nom y a representacio de dit son principal, a Nostre Deu Jesu-Christ y a sos quatre Sts. Evangelis. De son grat y certa ciencia confessa y en veritat regoneix, al Illustre Abat y Real Monastir de Nostra Sra. de Montserrat del ordre de St.l Benet del present Principal, absent y per ells lo notari avall escrit present y estipulant; Que per titol de venda a favor de dit son principal feta per los marmesons y executors del testament y ultima voluntad de Felix Amigó pages de la parroquia de St. Feliu de Llobregat bisbat de Barcelona de la qual consta ab acte rebut en poder de Dn. Francisco Mas notari publich Real y colegiat de numero de Barelona als quatre Maig ultim, te y posseheix, tota aquella pessa de terra campa que se troba en lo numero primer del sobre calendat acte de venda designada,de tingada antes sis mojadas, vuy empero de tres cuartas per havers en portat la demes lo Riu Llobregat, situada en lo terme de la parroquia de St. Joan Despi, y en lo lloch dit la Riera de Llobregat. La qual se te per la Rnt. M. Abadessa y Convent de Religiosas de Jerussalem de la present ciutat a cens de quatre lliuras, un sou franch de tota corresponcio, pagador tots anys lo dia vint y dos Juliol. Qui ho tenen per dits Illustre Abad y Real Monastir, y baix domini y alou de aquell a cens de onse sous tots anys pagadors lo dia, o festa de Nadal. Y afronta la dita pessa de terra, a solixent, y tremuntana ab Joseph Canalias. A mitg dia ab Joan Cardona. Y a ponent ab lo Riu Llobregat. Y firma en dit nom que las ditas cosas son verdaderas, y que contenen aquellas tota veritat, en virtud del jurament que en la anima de dit son principal te prestat. Y aixi ho firma (conegut del notari avall escrit) en la present ciutat de Barcelona, vuy que comptam als disset dias del mes de Desembre any del Naixement del Sañor de mil setcents noranta. Essent presents per testimonis Francisco Forcada y Joseph Font practicants lo art de notaria, en dita ciutat residents.
Ignasi Ramon, Felix Viguer y Avella notari.