Saga Bacardí
00833
RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y AVAL CON CASA EN SANS DE JAIME XICOTA A ERASMO DE GONIMA
.
  En la ciutat de Barcelona als sinch dias del mes de Janer any del Naixement del Sor. de mil set cents noranta y hu.
 Sia a tots manifest com jo Jaime Xicota revenedor y comerciant ciutadá de Barcelona. De ma espontanea voluntad y certa ciencia confesso deurer, y voler pagar al Sor. Erasme Gonima fabricant, y també ciutadá de Barcelona, la quantitat de mil lliuras barcelonesas, en paga de las mateixas que lo die deu del mes de Noembre del any prop pasat de mil set cents noranta, me deixá dit Sor. graciosament, y sens interes algún, ab obligació de retornarlashi per tot lo die deu del mateix prop dit mes de Noembre, y ab esta expressio li firmi un vale lo mateix dia, de las referidas mil lliuras barcelonesas, lo que no he cumplert jo fins lo dia present, per no haverme estat arbitrable lo practicarho, lo que no obstant he merescut del indicat Sor.  lo abstenerse de instar contra mi, son recobro, com li era facultatatiu. Per lo que renunciant a la escepció de no haver rebut dit diner, y de no ser lo proximanent relacionat, no sols firmo apoca de las sobre referidas mil lliuras barcelonesas, si que també prometo al mateix Sor. Erasme Gonima satisferli aquellas dins lo termini de un mes proxim del dia present en avant comptador. Lo que prometo cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de danys y gastos. Per seguretat del que especialment obligo tota aquella casa ab sa exida al detrás de ella construida, que en virtud de venda de ella, per Felix Badiellas mestre sastre ciutadá de Barcelona a mon favor firmada, ab acte rebut (segons en la cara de ell a part) en poder de Joseph Ribas y Grtanes notari publich de numero de esta ciutat, lo die vint y sis del matex sobre expressat mes de Noembre tinch, y possehesch en la parroquia de Sta, Maria de Sants, bisbat y territori de Barcelona, en lo lloch dit lo Vall. Prometent al prenotat Sor. Erasme Gonima per causa de esta especial obligació, entregarli pocessió corporal, real, actual, o quasi de la proa designada casa ab sa exida, y donanthi facultat peraque de la sua propria authoritat puga pendrersela, y licitament retenirsela, ab clausula de constitut dels quals, y en lo cas de no cumplir jo lo pago de las expresadas mil lliuras barcelonesas dins lo prefigit termini de un mes proxim, puga també vendrer y alienar aquella, y del preu resultant satisferse de las mateixas dalt ditas mil lliuras, y dels gastos que per consiguient son recobro pugan occassionarseli. Y generalment sens perjudici de la mateixa propdita especial obligació, igualment obligo tots los demes bens meus mobles, e immobles presents, y veniders, renunciant a la lley que diu que primerament se pase per la cosa especialment obligada, que per la que ho es en general. Y a altre que expressa que sempre que el acreedor puga satisferse de la cosa especialment obligada, no extenga la ma a la que generalment ho es, y a qualsevol altre pret y lley de mon favor. Y per pacte renuncio a mon propri for, submetenme al del Illustre Sor. Corregidor de Barcelona, y als de altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos del a curia de dit Illustre Sor. Corregidor, y en los de la altre qualsevol superior secular com se ha dit, obligant per so la mia persona y bens sobrereferits. Y confesso també quedar advertit, per lo avall escrit notari, que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo Office de hipotecas de esta ciutat, dins lo termini de sis dias proxims, per los fins y efectos, expressats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis lo Rt. Ignasi Ramon notari Real en la present ciutat popular, y Carlos Crbonell escrivent en ella resident. Y lo sobre nomenat otorgant conegut per mi lo infrit notari ho firma dela su ama. Encara que ausent, present per ell lo infrit notari com a publica persona
 Jauma Xicota,    En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.