Saga Bacardí
00835
ESCRITURA DE COMPRA DE TERRENO EN SANT JOAN DESPÍ QUE HABÍAN SIDO CENSADLS, DE DE LLAURADOR, POR ERASMO GÓNIMA Y PASSARELL.


Sia a tots notori per esta publica escriptura de venda, y absolució d cens que lo Señor D. Felip de Llaurador, y de Robira dincell en Barcelona domiciliat, pera pagar y satisfer a Isidro Roca mestre fuster de dita esta ciutat la quantitat de mil lliurasa bon compte de la major que li está devent per rahó de obras, mans y fusta de son ofici empleat en las casas que lo Señor otorgant te, y posseheix en lo carrer dels Escudillers de esta ciutat. Y fent estas cosas ab llicencia, authoritat, y decret del Molt Ilustre Señor D. Anton Francisco de Tudó un dels Señors del tribunal Real de Provincia ab decret del dia dotse del corrent. De son grat y certa ciencia per ell, y sos successors ven, absol, difineix, y remet al Señor Erasme Gónima, comerciant ciutadá de Barcelona a est acte present als seus, y a qui ell voldrá perpetuament tot aquell cens en nuda percepció de penció trenta lliuas que annualment li devia fer, y prestar per rahó de una pessa de terra de tinguda de dos mojadas, o lo que sia cituada en lo terme y Parroquia de Sant Joan Despí, y lloch anomenat “Lo Semuntá” en virtut de establiment que de aquella li ha fet ab imposició de dit cens com consta ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit lo die present en lo qual li ha concedit també facultat de lluir, y quitar lo referit cens per preu de mil lliuras. La qual pessa de terra será en acant, com es franca en alou, y lliura de la prestació de dit cens. Y afronta a orient ab Da. Maria de la Mercé Quintana; a mitgdie ab Magí Planas y Pi; a ponent ab Joseph Ferrer; y a tremuntana ab Barthomeu Amat. Las quals venda absolució, difinició, y remissió fa aixis com millor dir y entendrer se pot extrahent las ditas cosas de son poder y domini y passant aquellas en ma, domini y poder de dit comprador, y dels seus de manera que del dia present en avant sará la prestació de las trenta lliuras de cens com se ha dit, cedint a dit comprador tots los drets, y accions que competían al otorgant per rahó de dit cens en virtut de la qual absolució, difinició, y cessió possehesca la referida pessa de terra, franca en alou sens prestació de cens, y altrament puga usar de aquellas en judici, y fora de ell com millor li convinga, prometent que per rahó de dit cens no lid emanará cosa alguna mes, imposantse silenci perpetuo y abdicantse de qualsevol dret, y acció.
Lo preu de la present venda es mil lliuras moneda barcelonesa, lo qual preu en virtut de facultat que ab lo present li concedeix se retinga dit comprador a fi, y efecte de pagarlo al acreedor expressat en lo preludi de esta venda del qual al temps de la paga cobria apoca, y cessió de drets pera defensar lo present contracte, volent que dit comprador se reposia en los mateixos drets, y li competescan las mateixas preeminencias, y prerrogaticas que competirían a dit acreedor sino se li fos satisfeta la referida quantitat constituintlo per est efecte son procurador com en cosa propria. Y aixi renunciant al a excepció de no ser dit preu rebut, ni convingut a la lley ultra dimidium, y a qualsevol altre dret, y lley que afavorirlo puga, dona a dit comprador lo que mes podían valer las cosas venudas del preu dalt expressat, prometent que las ditas cosas li fará valer, y tenir, y li estará de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol cas ab restitució, y esmena de dañs, perjudicis, y costas, per lo que obliga tots sos bens, y drets mobles, e immobles, haguts, y per haver, renunciant a tot, y qualsevol dret, y lley que afavorlrlo puga, y a la que prohibeix la general, sens precehir, o subseguírsela especial. Y per major seguretat de ditas cosas juran a Deu Nostre Señor que las tendrá per fermas, y agradables, y que contra ellas no fará ni vindrá per alguna causa, o rahó. Y lo dit Señor Erasme Gónima acepta la antecedent venda y absolució. Y un y altre contrahent confessan quedar advertits per lo notari avall escrit, que del present acte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat dins lo termini y per los efectes previnguts ab la Real Pragmatica de hipothecas. En testimoni del que aixis ho otorgan, y firman los contrahents als quals jo lo notari avall escrit fas fee coneixer en dita ciutat de Barcelona a tretse días del mes de Janer del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta hu. Essent presents per testimonis Ignasi Ramon notari real y Federico Pestells escrivent en Barcelona residints.
Item: Lo dit Señor D. Felip de Llaurador venedor predit. De son grat, y certa ciencia firma apoca a favor del expressat Señor Erasme Gónima de las referidas mil lliuras barcelonesas que son lo preu de la antecedent venda y absolució. Lo modo de la paga de ditas mil lliuras es que de voluntat sua se las rete dit comprador a fi, y efecte de pagarlas al dit Isidro Roca. Y aixi renunciant a la excepció del diner no rebut, y tot, y qualsevol altre dret, y lley de son favor firma la present apoca dia, mes y any dalt expresats. Essent presents per testimonis los dits Ignasi Ramon notari real y Federico Pestells escrivent en dita ciutat habitants.
Felip de Llaurador y Rovira, Erasme Gónima, Ante mi Francisco Mas.